1. neděle postní “ B „

31. 01. 2018

Na začátku doby postní nás Boží slovo s Ježíšem zavádí na poušť – byla to tzv. Judská poušť. Asi nikdo z nás na skutečné poušti nebyl, snad ji známe jen ze zeměpisu nebo z televize na př. velkou Africkou poušť – Saharu. Na poušť  přišel Pán Ježíš, aby se tam připravoval na své vykupitelské poslání postem a modlitbou, ale také, aby tam byl pokoušen od Satana.  Poušť je jakoby zkušebním polem pro Ježíše jako pravého člověka a pravého Boha. Ježíš jako pravý člověk, jako nový Adam, nový vzor všech lidí, měl prožít krajní lidské stavy a to hlad a žízeň, osamocenost, ale také pokušení. Na rozdíl od Adama a lidí zasažených dědičným hříchem s jeho neblahými následky, kteří podléhali pokušení, Ježíš se ukázal jako ten, který vítězí nad vší lidskou slabostí a každým pokušením. Sv. Marek a jeho nejstarší evangelium neudává trojí pokušení jak to udávají evangelisté Lukáš a Matouš. Podle sv. Jana všechno pokušení pochází od těla, od světa a od ďábla. 1) Pokušením od těla pro Ježíše vyhladovělého dlouhým postem bylo, aby dal tělu přednost před duší. Toto pokušení bylo, je a bude stále aktuální pro každého člověka, aby usiloval všemožně o své tělesné potřeby ať už jde o jídlo a pití, zdraví tělesné, avšak bez jakéhokoliv vztahu k duši anebo bez ohledu na duši. Zejména lidé v našem národě vydávají vzácné plody podléhání tomuto pokušení, protože náš národ je na jednom z předních míst v obezitě i spotřebě alkoholu. Ruku v ruce s tímto hladem jde však i pokušení starat se příliš o nasycení sexuálního pudu, který je stále hladový a žíznivý. Zde pokušitel snadno vítězí a spoutává lidi, že už neumí říci s Ježíšem „nejen z chleba žije člověk, ale především ze slova Božího, tj. z ducha a lásky Boží. Ježíš nepodlehl tomuto pokušení, naopak nad ním zvítězil.2) Pokušením světa můžeme nazvat touhu člověka po úspěchu, po kariéře, po moci a slávě a také po majetku – co na tom, že třeba i laciným, mnohdy i nečestným a nezodpovědným způsobem. Bůh však chce, aby člověk plnil vůli Boží, aby žil svůj život jako službu lásky k Bohu a bližnímu, aby šel úzkou cestou a nesl kříž svého života jako oběť. Člověk zde na zemi nemá žít „bohémský “ život v užívání a radovánkách, ale žít opravdový život, který je vždy i křížem. Pro takový život se rozhodl Ježíš a proto odmítl toto pokušení a zvítězil nad ním. 3) Pokušení od samotného ďábla je nejhorší, protože chce vzít člověku Boha a chce, aby se člověk klaněl ďáblu a všemu co on nabízí ve světě. Ďábel chce lidem podstrčit ráj na zemi místo nebeského království, chce dát lidem místo kříže Kristova nějakou modlu ať už televizi, počítač, video, auto, hrací automaty nebo jinou věc, nebo na př.  příslib dobrého místa, velkého platu nebo nabízí člověku krásného člověka namísto Ježíše.  Toto se ďáblu dařilo za minulého režimu a daří se mu to i v tomto demokratickém systému zrovna tak, ne-li lépe.  Toto všechno včetně svobodného cestování, velké bezpracné výdělky, moc a slávu nabízí pokušitel i dnes. Jen když se zřekneš Boha a budeš se mi klanět. Ježíš nám dává příklad k vítězství i nad tímto pokušením. Je pouze v radikálním,. nekompromisním jednání :“Jen Pánu Bohu se chci klanět a jemu jedinému sloužit.“ Zajděme v této době postní s Ježíšem a církví na poušť alespoň v duchovním smyslu, tj. začněme se více modlit a zabývat se duchovními hodnotami, začněme se postit, poznávejme, zda ještě vůbec registrujeme pokušení ve svém svědomí, jestli ano, je to dobré, protože s Ježíšem můžeme vždy znovu vítězit na každým pokušením. Ježíši, děkuji Ti že jsi i za mne zvítězil nad pokušeními a dáváš mi sílu, abych i já zvítězil. Amen.