1. tajemství: který z mrtvých vstal I.

Člověk dnešní doby se cítí v mnoha ohledech ohrožen, žije v nejistotě života. Maria vede lidi ke smysluplnému životu, kterému dal základy Zmrtvýchvstalý Kristus. „Přišel jsem abyste měli život a to v hojnosti.“ Také Marii Ježíš obdařil novým životem vzkříšeným a tak se Maria stává nadějí i pro ostatní křesťany. Tím, že Ježíš povolal i ženy, aby se staly jeho učednicemi a svědkyněmi jeho vzkříšení, dal ženám a zejména své matce důstojnost a místo v dějinách spásy.

Při rozjímání o zmrtvýchvstání Ježíše musíme nejprve vyjít ze smrti Pána Ježíše, neboť předpokladem zmrtvýchvstání je smrt a tou zemřel Ježíš na kříži po tříhodinovém smrtelném zápase. Smrt byla úředně ověřena setníkem vbodnutím kopí do srdce Ježíšova.  Skutečnosti smrti byli přítomni jak apoštol Jan a někteří učedníci spolu s několika ženami, mezi nimi byla i Panna Maria matka Ježíšova. Tito svědci se zúčastnili snětí Ježíšova mrtvého těla z kříže, zabalení do pláten a pohřbu s uložením do skalního hrobu. To je nejstručnější popis smrti Ježíšovy v biologickém smyslu. V teologickém smyslu znamená smrt odloučení duše od těla. Duše Ježíšova v okamžiku smrti sestoupila mezi duše zemřelých, aby jim zvěstovala konec prozatímního stavu a vykoupení, tj. otevření nebe pro blažený život věčný.

Apoštolové nečekali vzkříšení Ježíšovo, učedníci se ženami také ne, a proto apoštolové byli ze strachu zavřeni v místnosti večeřadla, kde se vždy shromažďovali, proto ženy šly po pohřbu druhý den ke hrobu, aby pomazaly mrtvé Ježíšovo tělo vonnými mastmi a prokázaly tak posmrtnou úctu Ježíšovi. A nepřátelé, ne ze strachu z nějakého vzkříšení, ale aby Ježíšovo tělo někdo neukradl, nechávají hrob strážit. A co Panna Maria? Staří církevní otcové i novější teologové tvrdí, že víra Marie byla velká a silná. „Blahoslavená, která jsi uvěřila…“Všechna tato slova uchovávala ve svém srdci.“ Panna Maria jistě věřila, že ten, který byl předpovězen jak Mesiáš, který byl zázračně počat a porozen, který konal mnoho zázraků, i zemřelým uměl dát zpět život, který předpovídal své utrpení a vzkříšení, že tento její syn a zároveň Syn Boží vstane z mrtvých jako vítěz. A i když evangelia nemluví o tom, že by se Ježíš své matce zjevil tvrdí teologové, že Panně Marii se zjevil jako první, aby jí dal ještě větší velikonoční radost jako odměnu za její víru i lásku k němu. Apoštolům, učedníkům a ženám pak se Ježíš zjevoval, aby v nich roznítil plamen nové velikonoční víry jak je to patrné zejména v rozhovoru Ježíše vzkříšeného s učedníky jdoucími do Emauz.

Ježíš zmrtvýchvstalý je novým stvořením, oslaveným Pánem – a přece vlastnosti jeho boholidského srdce zůstávají stejné. Jeho srdce je stále plné milosrdenství, odpuštění, přeje si aby všichni lidé byli spaseni, aby jim byly odpuštěny hříchy a mohli se podílet  na stejné slávě kterou má on. Proto odpouští apoštolům jejich zbabělost a malou víru a vyzdvihuje je k tak velikému poslání, aby byli nositeli jeho radostné zvěsti. Víra apoštolů, učedníků i žen poznává v Ježíši zmrtvýchvstalém, že ačkoliv je nyní oslavený s novými tělesnými vlastnostmi, že je to tentýž Ježíš, kterého znali jako Pána a Mistra před jeho vzkříšením. Svým vzkříšením ještě více Ježíš dokázal své božství.

Matko Spasitelovo – oroduj za nás!