Panna Maria, matka Boží a matka církve

Je typické pro katolickou církev, že uctívá Matku Boží Pannu Marii. Především májové pobožnosti jsou v církvi známé. Co můžeme o Panně Marii souhrnně vypovědět, co máme věřit, co máme vědět a jak máme Pannu Marii správně uctívat?

 1. Odkud a co víme o Panně Marii? Z Písma sv.N.Z., z evangelií, zejména od sv. Lukáše, sv.Matouše a Skutků apoštolů, ze Zjevení sv.Jana a z apokryfního tzv. protoevangelia sv.Jakuba. Rodiče Marie byli Jáchym a Anna z Nazareta. Vyprosili si dítě u Boha a až ve stáří ho obdrželi a dítě již předem zasvětili Bohu. Maria byla od mládí vychovávána v Jeruzalémském chrámě. Jméno Maria znamená hvězda mořská nebo též vzácná paní. O Panně Marii nejvíce mluví sv.Lukáš a Matouš. Uvádí rodokmen Ježíšův, narození Ježíše, jeho obětování, klanění mudrců, útěk do Egypta, návrat do Nazareta, pouť do Jeruzaléma, když bylo Ježíšovi 12 roků, hledání Ježíše, svatba v Káni Gal., Maria pod křížem, Maria s apoštoly po vzkříšení, zejména při seslání Ducha sv.
 2. Krátký životopis: Po zasnoubení s Josefem , tesařem z Nazareta asi v 15 letech se Marii dostalo andělského zvěstování v Nazaretě. Maria navštěvuje Alžbětu – matku Jana Křtitele, Josef přijímá Marii za manželku, v Betlémě dochází k narození Ježíše, útěk před Herodem do Egypta a návrat do Nazareta, kde Ježíš vyrůstá a je až do svých 30 let. Než Ježíš odejde z domu, umírá Josef. Maria střídavě provází učedníky Ježíšovy a je v Nazaretě. Při Ježíšově procesu a smrti je Maria v Jeruzalémě, po nanebevstoupení Ježíše je s apoštoly, zejména s Janem, umírá asi v 60 letech svého života. Po pohřbu je její tělo vzato do nebe (nalezen byl prázdný hrob). Maria náležela k semitské národnosti, proto měla asi dlouhé tmavé vlasy, tmavé oči, snědou pleť, nosila dlouhý šat, závoj. Jistě byla i krásná, byla bez hříchů a jejich následků.
 3. Čemu máme o Marii věřit:
  • Maria je pravá Boží matka. Koncil Efeský r.431 prohlásil, že Ježíš přijal tělo z Marie, ale od počátku byl Ježíš druhou Boží osobou, proto je Maria pravou Bohorodičkou.
  • Maria je pannou. Koncil Cařihradský v r.553 prohlásil, že Maria počala bez součinnosti muže a žila potom i nadále s Josefem panensky. I při porodu neztratila panenství. Bratři Ježíšovi, o kterých mluví Písmo jsou vzdálení příbuzní. (Je to tehdejší mluva lidí).
  • Maria je Neposkvrněné početí. Papež Pius IX. v r.1854 prohlásil, že Maria od prvního okamžiku svého života v lůně sv.Anny byla uchráněna dědičného hříchu, byla milostiplná. Tato pravda byla potvrzena zázračným zjevením P.Marie v Lurdech v r.1858.
  • Maria je nanebevzatá. Papež Pius XII. v r.1950 prohlásil, že Maria byla s tělem i duší vzata do nebeské slávy zázrakem Božím (nastalo zmrtvýchvstání mocí Boží).

Marii nazýváme různými jmény:

 1. Královna nebe a země. Je sice jediný král Kristus, ale Maria pro své spojení s Kristem na díle spásy a pro její mateřství je spoluvykupitelkou, nesla bolesti ve svém životě s Kristem a to zejména na křížové cestě a pod křížem ve prospěch spásy lidí. Všechny tyto názvy jsou tedy až druhotné vzhledem ke Kristu a jsou odvozeny jen od něho.
 2. Prostřednice všech milostí. Dala světu Ježíše, zdroj všech milostí. Po nanebevstoupení, podle vůle Boží, procházejí milosti skrze ni a na její přímluvu. Ne tedy pro vnitřní nutnost, ale z pověření Božího.
 3. Matka církve. Ježíš na kříži řekl: „Hle tvá matka, hle tvůj syn.“  Jan 19,25 a odtud je Maria duchovní matkou vykoupených i všech lidí. Je novou Evou. Obětovala Syna za spásu lidí, je vzorem církve a přímluvkyní.

Jak máme Marii uctívat:

 • Je nám vzorem. Ukazuje, že čistota je možná (skrze milost Boží). Rozum, vůle, cit, svědomí je prozářeno Bohem.
 • Víra Marie přináší blaženost. Je pevná, živá a odevzdaná.
 • Služba Marie obohacuje, je to láska spojená s obětí pro druhé.
 • Marii uctíváme ne klaněním (to jen Bohu se klaníme) ale zvláštní úctou nad všechny svaté a anděly (hyperdulie). Hlavně ji uctíváme liturgickou oslavou při mši sv.: 8.12. Neposkvrněné početí, 25.12. Narození Páně, 1.1., Matka Boží, 2.2., Obětování Páně , 25.3. Zvěstování P. Marii,, 31.5. Navštívení P. Marie, 15.8. Nanebevzetí P. Marie, 8.9. Narození P. Marie, 12.9. Jména P. Marie, 15.9. Bolestné P. Marie, 7.10. Růžencové P. Marie.
 • Mimoliturgickými pobožnostmi: v květnu májovými pobožnostmi (litanie, modlitby, mariánské zpěvy), v říjnu je růžencový měsíc (modlíme se růženec radostný, bolestný, slavný a světla).
 • Různými modlitbami: Anděl Páně, střelné mariánské modlitby např.Ježíši, Maria, miluji vás, zachraňte duše (od sestry Consolaty), mariánské hodinky (žalmy).
 • Marii uctíváme na poutních místech: Lurdy, Fatima, Čenstochová = cizina, Sv. Hora, Hostýn, Velehrad, Vranov, Bohosudov, Filipov atd.= v naší republice.

P.Maria se někdy zjevuje vyvoleným osobám. Je nutno, aby církev prohlásila toto zjevení za pravé, schválila ho, aby nedocházelo k lehkovážnosti a pohoršení. Daleko vyšší a cennější je vždy zjevení Boží jak se ukazuje v Písmu sv.. Nové zjevení od Pána Ježíše nám nebylo slíbeno. Zjevení P.Marie tedy nic nového nepřidává k tomuto zjevení v Písmu sv., jen napomíná, vybízí, povzbuzuje, dotvrzuje víru a mravy lidu.

Pravá víra k Panně Marii je nejenom slovy a citem, ale skutky, napodobováním ctností Panny Marie, vede k větší lásce k Ježíši, k církvi, ke zbožnému životu, zejména účastní na mši sv. a sv. přijímání.