Májové promluvy ke sv. Josefu 2021

1) Úvod

Papež František 8.12.2020 vydal Apoštolský list „Patris corde“ ke 150. výročí prohlášení sv. Josefa patronem církve. Patris corde znamená otcovým srdcem – tak miloval sv. Josef Ježíše.

Po Marii, Boží matce je sv. Josef mezi svatými na předním místě a proto již papež Pius IX. prohlásil Josefa za ochránce katolické církve, Pius XII představil Josefa jako patrona dělníků a Jan Pavel II. jako ochránce Vykupitele.

Papež František chce ukázat sv. Josefa jako toho, který žije skrytě každodenní život a proto většina věřících v něm může najít vzor, přímluvce a pomocníka.

Vedle litanie k Panně Marii je také krásná a útěšná litanie ke sv. Josefovi. Ježíš Kristus je příčinou velikosti sv. Josefa. Také my jsme vedeni sv. Josefem, abychom následovali příklad a učení Pána Ježíše, ze kterého čerpal nejen Josef, ale také Maria jeho matka.  Litanie ke sv. Josefu proto také nejprve oslovuje Pannu Marii, protože jen díky Marii Josef přišel do blízkosti s Ježíšem, Božím Synem. A Maria je jistě ráda, že i Josef je v církvi ctěn a následován v ctnostech.

Na celém světě je mu zasvěceno mnoho kostelů a konají se různé pobožnosti. Mnozí svatí jej zvláště doporučují na přl. sv. Terezie z Avily, která říká, že sv. Josef pomůže v každé naší potřebě a vyslyší každou naší prosbu Také v našem Kancionálu je pěkná modlitba ke sv. Josefu a to v souvislosti s modlitbou růžence jako přídavná modlitba.

 

2) Jméno Josef

Jméno Josef je hebrejské a znamená  v z r ů s t . Jakoby jméno chtělo naznačovat, že Josef rostl ve ctnostech plných obětí pro Ježíše a Marii. Tak jako u Jana Křtitele dal Bůh jméno J a n a nikoliv po otci Zachariáš, tak také Josef dostal od Boha příkaz, aby dítě Boží dostalo jméno J e ž  í š  – Spasitel.  Ačkoliv Josef byl dělník s pilou a sekerou, v jeho žilách proudila krev krále Davida a stejně jako dávný král David i Josef pocházeli z Betléma. Na rozdíl od mnohých následovníků krále Davida, kteří odpadávali od pravé víry v Boha a přicházel na ně trest, Josef měl hlubokou víru která se projevovala skutky. Proto v této víře mohl také požádat zbožnou Marii o zasnoubení.

Vzpomínám na krásný videofilm M a r i a , kde je toto zasnoubení krásně představeno a to vložením rukou Marie do rukou Josefa a hlubokým pohledem do očí. Doba zásnub trvala celý rok a až po svatbě byla nevěsta uvedena do domu ženichova.

Bůh to tak zařídil, aby Maria, která počala zázračně z Ducha sv. měla zbožného muže, který bude ctít její slib panenství a v Josefovi bude dítě Boží mít v lidské společnosti viditelného a něžného otce vedle neviditelného Otce Nebeského.

 

3) Otcovství sv. Josefa

Otcovství Josefa  k Ježíši nebylo skutečné, ale pouze v řádu duchovním a mravním, ale přesto bylo vznešené a krásné, protože před zákonem lidským byl skutečným otcem.  Staral se příkladně v Betlémě, aby našel pro Marii příbytek, kde by mohla porodit. Byl při narození Božího Syna jako jediný a první a pak přijímal hosty a to pastýře, později mudrce z Východu. Vykonal obřad obřezání Páně a udělil jméno Synu Božímu a to Ježíš, měl účast při  obětování Ježíška v chrámě. Organizoval  útěk do Egypta před zlým králem Herodem a v Egyptě se staral o rodinu tak dlouho než Bůh mu sdělil, že zlý král Herodes zemřel. Mám zajímavý videofilm, který sice nemá historický podklad, ale ukazuje starostlivost Josefa, jeho pracovní nasazení v Egyptě, aby zabezpečil Marii a malého Ježíška, bojí se o Ježíška když mu v Egyptě hrozilo nebezpečí. Sv. Josef plní tedy všecky i těžké otcovské povinnost otce ideálního a bohatého na ctnosti.

V Nazaretském domku později, ve kterém bydlela Sv.Rodina bylo jakési malé nebe na zemi nebo též jakýmsi chrámem, kde hlavou rodiny byl Josef, ale velmi láskyplnou hlavou rodiny. V domku vládl mír, radost a štěstí. Maria uznávala a respektovala Josefovu úlohu. V této rodině společná modlitba i připomínka Božích slov z Bible byly denní ozdobou a také zpěvy žalmů. V domě Nazaretském vládla silná a čistá láska, papež František říká tomu něha. Josef miloval Marii pro její ctnosti, pro její mateřství Božího Syna Ježíše.

 

4) Sv. Josef vzor dělníků

 Papež František se ve svém apoštolském listě zabývá sv. Josefem jako otcem a to z různých pohledů. Litanie k sv. Josefu rozvíjí ve větší šíři pohledy na sv. Josefa, mimo jiné také jako na vzor dělníků. Víme, že 1. květen byl ustanoven jako svátek sv. Josefa dělníka, protože je důležité umět posvěcovat práci modlitbou. Modli se a pracuj je heslo Benediktinů. Josef měl v Nazaretě dílnu a to truhlářko-tesařskou a v dílně s Josefem pracoval i Ježíš, nejdřív jako učedník a potom jako vyučený do řemesla sv. Josefa. Díky přítomnosti Božího Syna Ježíše v dílně je dělnická profese od té doby posvěcena a tím i jakákoliv manuální práce jak řemeslná tak zemědělská. Bůh na počátku dějin, po hříchu lidí Adamovi sdělil, že v potu tváře bude dobývat chléb, tj. pracovat. Nebývá tedy manuální – ruční práce lehká, ale je záslužná a navíc posvěcená Božím Synem Ježíšem. Každá manuální práce může a také přináší radost a štěstí a ani Josef nezáviděl výše postaveným ve společnosti a stejně tak i dělníci a zemědělci by neměli závidět lidem pracujícími duševně,  i když mnohdy se může dělník svou pílí propracovat k vyššímu postavení, což se také mnohdy děje. Vždy však platí, že jak dělník tak duševně pracující nalezne štěstí v poctivé  a svědomité práci. Josef s Ježíšem jsou příkladem dělníkům, že Ježíš posvěcuje práci jak dělnictva tak práci duševní a to se také skutečně děje, když se práce posvěcuje modlitbou. Koncilní dekret Radost a naděje upozorňuje věřící lidi, aby poctivě pracovali a tak dosáhli také věčného života.

 

5) Josef útěcha nemocných

Papež František ve svém apoštolském listě ukazuje na současný stav pandemie a na množství lidí, kteří pomáhají nemocným především zdravotníci, lékaři, hasiči, vojáci a další, kteří se tak podobají prosté denní službě Josefa v rodině i zaměstnání. Lidé nemocní jsou jistě lidé v nouzi, zakoušející bezmocnost a kteří potřebují pomoc od druhých lidí.

Nejenom Bůh a Boží Syn Ježíš pomáhají útěchou jak řekl Ježíš „ pojďte ke mně všichni kdo se lopotíte a jste obtíženi a já vás občerstvím Mt 11,22, ale také svatí dostali od Boha tuto moc pomoci především Panna Maria, ke které se modlíme jako uzdravení nemocných, potěšení zarmoucených, pomocnice křesťanů, ale také sv. Josef – on mnohdy cítil různé útrapy např. při hledání noclehu v Betlémě, při útěku do Egypta, ve starostech o Ježíška v Jeruzalémě, těžkosti v práci tesařské, ale také zakusil i tělesné nemoci, zvláště v pozdějším věku. A Josef poznal láskyplnou pomoc ve své nemoci od Marie a Ježíše – a tak Josef nyní z nebe rád pomáhá nemocným k trpělivosti, odevzdanosti do vůle Boží.  Bože, na přímluvu sv. Josefa uzdrav mne, je-li to vůle Boží.

A tak v mnoha zvláště katolických nemocnicích jsou obrazy nebo sochy sv. Josefa – jeho útěcha a pomoc pro nemocné, kteří se k němu modlí je velkou nadějí nemocných. Sv. Josefe, naděje nemocných oroduj za nás.

 

6)  Josef patron šťastné smrti

Následky dědičného hříchu jsou žádostivost, utrpení, nemoc a smrt. Přísloví říká: jaký život taková smrt.  A protože život sv. Josefa byl nejen spravedlivý ale především láskyplný pak i smrt sv. Josefa byla šťastná zvláště v tom, že v jeho blízkosti při umírání byli Ježíš a Maria.

V Postoloprtském kostele je u bočního oltáře obraz smrti sv. Josefa u něhož Maria klečí a Ježíš stojí a provázejí Josefa modlitbou.

Nevíme přesně na jakou nemoc Josef zemřel, víme však, že zemřel ve vyšším věku a byla to přirozená smrt v Nazaretském domku v době, kdy Ježíš se již chystal veřejně vystoupit a hlásat evangelium – takto se domnívají učitelé církevní  např. sv. Bernardin nebo sv. František Saleský. Existují starobylá mimoblblická podání o smrti sv.Josefa, která říkají, že jako anděl dříve Josefovi sděloval důležité věci od Boha tak anděl Josefovi také sdělil čas jeho smrti a tak se opravdu stalo, že po kratší tělesné slabosti musel ulehnout a Maria s Ježíšem ho ošetřovali až do jeho smrti.

Právě pro Josefovu krásnou smrt ve spojení s Marií a Ježíšem mají věřící prosit: Josefe patrone umírajících, oroduj za nás.  Papež Benedikt XV. z r.1920 vybízí biskupy a kněze, aby se věřící modlili ke sv. Josefu v hodinu smrti. A sv. Terezie z Avily píše, že zemříti je velmi snadné pro toho kdo vzývá sv. Josefa.

Josefe, patrone umírajících, oroduj za nás.

 

7) Josef patron církve

Ježíš sliboval své církvi, že s ní bude až do konce světa a že brány pekelné jeho církev nepřemohou. Tak jako byl Josef ochráncem a záštitou svaté Rodiny a církev je velká rodina Božích dětí, proto si církev vzala Josefa za svého ochránce a svou záštitu. I když hlavním strážcem církve je Ježíš Kristus i svaté Bůh používá k ochraně církve a zejména Josefa, když tak věrně ochraňoval Božího Syna Ježíše. Až toho bylo nutně potřeba tak tehdy církev vyvolila sv. Josefa za ochránce celé církve a to bylo 8.12.1870 na I. vatikánském sněmu. Právě v tomto 19.století a i v předcházejícím bylo pronásledování křesťanů jak v Italii tak zejména ve Francii – kde se volalo „ naším nepřítelem je církev.“ Také ve Španělsku nebo v Portugalsku byly vlády nepříznivé křesťanům a bylo pronásledování.

Papež František vyhlásil i letošní rok za rok sv. Josefa, protože i v současnosti se šíří liberalizace a také se množí pronásledování křesťanů v určitých zemích světa. I když i v současnosti se lodička církve zmítá v příboji vln, nemusíme se bát, že se potopí, protože je v ní Ježíš Kristus jako lodivod a i sv. Josef jako ochránce Ježíše i mystického v církvi. Je třeba v největší nouzi volat jako apoštolové „ zachraň nás, hyneme.“ Ježíš spolu s Josefem zakročí a zasáhnou.

Sv.Josefe patrone církve, oroduj za nás.

 

8) Josef nejspravedlivější

Duch sv. v evangeliu pronesl nejkrásnější chválu na sv. Josefa a to, když podstoupil těžkou zkoušku, aby se rozhodl jak jednat vůči Marii, když poznal, že čeká dítě, které není jeho. Podle Starého zákona by měl Marii obvinit z cizoložství, ale Josef byl spravedlivý a nechtěl Marii vydal hanbě Mt 1,19 a proto jí chtěl tajně propustit. Anděl Páně však dříve než k tomu došlo sdělil ve snu Josefovi „Josefe, neboj se vzít k sobě svou manželku Marii, vždyť co v ní bylo počato je z Ducha sv.“

Že byl Josef spravedlivý znamená, že plnil všechny povinnosti vůči Bohu, vůči bližnímu i vůči sobě.

Vzhledem k Bohu Josef zachovával přikázání Desatera, především miloval a sloužil Bohu a ctil Ho. Proto mohl lehce a bez váhání plnit příkazy od anděla vzhledem k Marii vzhledem k jejímu mateřství, nebo při útěku do Egypta. Také rád chodil do chrámu Páně v Jeruzalémě v předepsané doby. Po Panně Marii byl to Josef kdo věrně plnil povinnosti k Bohu.

Josef plnil i povinnosti lásky vůči bližnímu např. Josef se staral o živobytí pro svou rodinu pro Marii a Ježíška, aby tak Ježíš mohl naplnit své spasitelné poslání.

Josef přijal od Boha jistě mnoho hřiven – darů milosti, aby mohl růst ve ctnostech mezilidských vztahů. Opět chci připomenout videofilm Maria, kde je mnohokrát vidět i Josef v láskyplných mezilidských vztazích k spoluobčanům, příbuzným nebo hlavně k Marii a Ježíši.

Proto litanie nazývá Josefa nejenom nejspravedlivějším, ale také nejčistotnějším, nejstatečnějším, nejposlušnějším a nejmocnějším. Proto prosíme, aby sv. Josef byl i pro nás mocným přímluvcem v nebi o ochráncem na zemi. Sv. Josefe při mně stůj, rač vždycky býti ochránce můj.