Milostiplná

Opět chceme rozjímat o pozdravení andělském, které najdeme u Lk1,28. Co si jako katoličtí křesťané máme pod pojmem „milostiplná“ představit? Především „Neposkvrněné početí Panny Marie“ t.j. že duše Panny Marie nepoznala dědičný hřích od prvního okamžiku početí v životě matky sv.Anny, protože byla uchráněna dědičného hříchu. Jak říkají teologové byla předvykoupena. Dále je zde zahrnut stálý stav Panny Marie v milosti Boží posvěcující, který vylučuje jakýkoliv hřích. Panna Maria byla též prosta vší žádostivosti. Všichni lidé jsou hříšní, jen Panna Maria byla zvláštním darem Božím uchráněna totoho zla. Proto také smrt Panny Marie není jako u ostatních lidí trestem za hřích. Pro P.Marii byla smrt přechodem z tohoto života v důsledku lásky k Bohu a Ježíši Kristu. Pro její bezhříšnost ani její tělo nepodlehlo porušení, ale bylo vzkříšeno ke slávě. Na druhé straně to znamená, že Maria byla naplněna svatostí t.j. ctnostmi a dary Ducha sv. Panna Maria s touto milostí Boží spolupracovala, aby i na ní platilo slovo sv. Pavla: „Milostí Boží jsem co jsem a jeho milost mi nebyla dána nadramo.“

„Milostiplná“ dále předpokládá její panenské početí Ježíše Krista, její zázračně – panenský porod i další její svatý život v manželství jeko „panna a matka.“ „Všechna krásná jsi Maria a poskvrny na Tobě není“ – to je důsledek plnosti milosti Boží. Maria byla krásná na duši i těle a i ve svých zjeveních na př. v Lurdech, ve Fatimě, v Boneux se ukazuje Maria v nadpozemské kráse přesahující každé lidské vyjádření.

„Milostiplná“ konečně v sobě zahrnuje, že Maria je „Prostřednicí všech milostí“, protože být plný milosti znamená být podobný Bohu a Pánu Ježíši i v úsilí o spásu a vykoupení lidí. A Panna Maria byla opravdu spoluvykupitelkou. Veškeré své modlitby, skutky lásky a oběti, zaměřila do Ježíšových cílů – spasit všechny lidi. Proto jako dobrá matka, z bohatosti Božích milostí nám rozdává milost nad milost. Známý je obraz Neposkvrněné ve zjevení sv. Kateřiny Labouré s paprsky milostí, které vycházejí z jejích rukou a srdce na celý svět.

V mariánské písni zpíváme:“ Nesmírná je tvoje cena, milostí jsi naplněna“. „Milostiplná“ znamená vlastně svatá. Důvodem této milostiplnosti je její Božské mateřství, její svatost je svatost převyšující anděly. Jestliže tedy zdraví anděl Gabriel Pannu Marii první pak se nikterak neponižuje, protože Maria stojí svou svatostí nad anděly. Maria však neměla podle učení církve mimopřirozené dary: nebyla prosta bolesti (naopak!), smrti, neměla dar všechno znát ani dar patření na Boha během svého pozemského života. I ona musela jít cestou víry. O Marii však platí: „V ní obnovil Bůh člověka ke svému obrazu a bývalé kráse.“ Maria jako matka církve i naše, má největší přání, abychom měli co největší podíl na Boží milosti a svatosti. Proto kráčejme ve „šlépějích Neposkvrněné…“