Požehnaná jsi mezi ženami

Také ve Starém zákoně je např. o Juditě řečeno: „Požehnaná ty od Hospodina Boha nejvyššího.“ (Jud 13,23) Bůh žehnal svému lidu když zachovával Boží smlouvu a kráčel po Božích cestách, žehnal lidu i pro modlitbu Abrahámovu, Mojžíšovu, Davidovu. Rovněž v Novém zákoně Pán Ježíš často žehnal lidem, na př. žehnal děti, apoštoly, žehnal též chléb a víno. Po příkladu Starého i Nového zákona křesťané přijímají požehnání anebo sami žehnají. Především uděluje požehnání kněz a to jak ve mši sv. tak mimo mši sv. věřícím. Biskupové a kněží žehnají také věci na př. kostely, hřbitovy, sochy, obrazy, kříže, růžence atd. Co toto žehnání vlastně znamená? Aby osoby, budovy, prostory, předměty byly posvěceny a nesloužily více zlu, ale dobru, lásce Boží. Protože žijeme ve světě kde působí i zlo a hřích je třeba vždy znovu požehnání obnovovat. Také věřící laici se mohou podílet na žehnání na př. rodiče žehnají své děti a říkají při tom: „Požehnej tě Pán Bůh“, žehnají chléb ve jménu Nejsvětější Trojice.

Panna Maria je však mimořádným způsobem požehnaná, t.j. zasvěcená Bohu. Je požehnaná více než kněz, řeholník, řádová sestra – a sice pro své mateřství. Panna Maria je spojena s celou Boží Trojicí. Prostřednictvím Ježíše Krista je spojena i s Bohem Otcem a Duchem svatým. Požehnání se v latině vyjádří slovem benedicere. V modlitbě Magnifikat Maria říká: „Od této chvíle mne bude blahoslavit (dobrořečit) všechno pokolení, neboť Bůh shlédl na ponížení své služebnice.“ (Lk 1,48-49) Dále v Novém zákoně je napsáno: „Blahoslavený život, který tě nosil a prsy, které tě kojily“ (Lk 11,27) Panna Maria nám dala zdroj všeho požehnání i posvěcení – Ježíše Krista a proto anděl Marii blahoslaví mezi všemi ženami. Pannu Marii také blahoslaví věřící, protože Maria jim pomáhá k posvěcení, blahoslaví ji i hříšníci a všechno tvorstvo, protože zatímco Eva byla důvodem vítězství zla a prokletí Maria-nová Eva je zdrojem posvěcení a bohulibého života. (Takto rozjímal o Marii sv. Tomáš Akvinský a sv. Albert). Pán Ježíš však v Novém zákoně také říká:“ Ovšem blahoslavení, kteří zachovávají slovo Boží.“ (Lk 11,28) Maria je tedy blahoslavená nejen pro své vyvolení za matku Boží, ale také proto, že zachovávala Boží slova, že byla pokorná a tichá („hle služebnice Páně ať se mi stane podle tvého slova“) Maria byla čistého srdce a pokojná, hluboké víry a lásky k Bohu a lidem /“blahoslavená, která jsi uvěřila…“/ Panna Maria je tedy požehnaná, jedinečně svatá mezi ženami a blahoslavená. Pán Ježíš však adresuje i všem věřícím svůj příslib: „Blahoslavní kdo se nebudou stydět za Syna člověka“, „blahoslavení kdo jsou pozváni k večeři Beránkově“ a “ kdo plní vůli mého Otce je mi bratrem, sestrou, matkou.“ Ježíš pro Marii a v Marii má rád tedy i nás věřící. Jakou vděčnost bychom měli mít k Panně Marii a k Pánu Ježíši. „Tys z Evy dcer ta požehnaná žena, která nám Syna Božího jsi dala…“