Zdrávas Maria

Úvodní část modlitby Zdrávas Maria je pozdravením. Anděl Gabriel jako Boží vyslanec zdraví Marii, člověka mimořádného, ženu vyvolenou mezi všemi ženami. Zamysleme se nad pozdravem v Písmu sv.: Ve Starém zákoně se lidé pozdravovali velmi uctivě. Většinou se zdravilo vstoje, někdy při pozdravu se prováděla hluboká úklona, někdy i s pokleknutím. I v Novém zákoně vyzval Pán Ježíš apoštoly, aby pozdravovali kamkoli příjdou pozdravením pokoje a budou-li tam lidé hodní pokoje spočine pokoj Boží na nich. Podle tohoto příkladu se i křesťané navzájem pozdravovali jak o tom svědčí dopisy sv. Pavla na př. úvodní pozdravy jeho dopisů „Milost a pokoj“ nebo na závěr “ buďte zdrávi“ atd. I v současné době se křesťané navzájem zdraví především v kostele v bohoslužebném společenství na začátku podobným pozdravem jak uváděl sv. Pavel a pak zejména před sv.přijímáním: „pozdravte se pozdravením pokoje.“

V úvodním pozdravu anděla „Zdrávas Maria“ tedy „Buď zdráva“ je víc než jen přání zdraví těla nebo duše, ale v biblickém chápání je v tomto slově i přání Boží milosti, pokoj a požehnání Boží. Řecky „buď zdráva“ se řekne „chaire“ t.j. od slova charis – láska. Znamená tedy tento pozdrav také tolik jako „měj v sobě lásku Boží.“

My lidé a křesťané pozdravujeme jak Boha tak své spolubratry a spolusestry. Boha pozdravujeme, když se modlíme, když konáme zbožně znamení sv. kříže, když v kostele poklekneme. Jdeme-li např. kolem kostela můžeme v duchu pozdravit Pána Ježíše v Nejsvětější svátosti: „Pochválena a pozdravena budiž Nejsvětější svátost oltářní.“ Mezi námi křesťany užíváme mnoho krásných pozdravů na př. „Chvála Kristu“, „Pochválen buď Ježíš Kristus“, „Pozdrav tě Pán Bůh“, „Bůh ti žehnej“ a pod.

Anděl Gabriel tedy zdraví Božím pozdravem Marii v Nazaretě, protože jí přišel sdělit velké vyvolení a poslání, že se stane matkou Syna Božího. Maria, dcera Jáchyma a Anny, kteří si dítě vyprosili u Boha, měla vzácné jméno. Toto jméno měla i sestra Mojžíšova a Áronova a v hebrejštině znamná Mirjam – Vzácná paní, v syrštině pak Hvězda mořská. Obojí se plně vztahuje na důstojnost matky Pána Ježíše, je Vzácnou Paní, neboť dá tělo Božímu Synu a stane se jeho matkou i matkou lidí, je Hvězdou, neboť září lidem ve tmě, aby nezabloudili. Jméno Maria je u křesťanů ve velké úctě. I o tomto svatém jménu platí „nevezmeš jméno Boží nadarmo“. Je to jméno první ze všech svatých. V prvních dobách křesťanských z velké úcty k Panně Marii křesťanům nebylo dovolováno, aby děti dostávaly jméno Maria jako křestní jméno. Až teprve v 15. století začíná opačná tradice, totiž napodobovat Pannu Marii a mít i její jméno jako vznešenou ozdobu.

Tuto modlitbu se modlíme důvěrně jako děti ke své matce a proto oslovujeme Pannu Marii „ty“ a to nás potěšuje i povzbuzuje. Sv. Bernard říká: „Jak se třese zlý duch, když v pokušení vyslovujeme zbožně jméno Maria, protože ona je novou Evou, která rozdrtila hlavu hada.“ A proto: „K Hvězdě se dívej – Marii vzývej.“