3. tajemství: který Ducha sv. seslal I.

Jistě všichni známe obrazy znázorňující seslání Ducha sv.: Apoštolové stojí spolu s Pannou Marií a nad jejich hlavami se vznášejí symboly Ducha sv. – ohnivé jazyky. Tak jako je spojitost mezi Marií a Ježíšem, matkou a synem je také spojitost mezi církví a Marií.  V Marii se církev představuje jako obraz v zrcadle. Jako nese Maria rysy Kristovy tak nese i rysy církve. Jako je Maria obrazem církve je také obrazem vykoupeného člověka. Na Marii lze poznat proměnu, která se děje na člověku, kterého Kristus zachránil a Duch sv. posvětil. Jak o Marii tak o církvi by mělo platit hlavně po seslání Ducha sv.:„Již nežiji já, ale žije ve mně Kristus.“

Apoštolové, učedníci spolu s Marií a ženami jsou shromážděni ve večeřadle a je to padesátý den po zmrtvýchvstání, desátý den po nanebevstoupení Pána Ježíše. Po devět dní se společně modlili a čekali na dar Ducha sv., kterého jim Ježíš slíbil, na Ducha pravdy, Ducha Utěšitele, Přímluvce. Právě v neděli, v den Letnic, došlo k příchodu Ducha sv. Seslání Ducha sv. provázela tato znamení: hukot, silný vítr, ohnivé jazyky, které se chvíli zastavily nad každým učedníkem.(Sk 2,1-4).

Vnější znamení Ducha sv. naznačovala vnitřní účinky Ducha sv. v duších příjemců:

1/ Vítr a hukot způsobil vnitřně odstranění vší slabosti a nedostatečnosti.

2/ Znamení ohně znamenalo, že Duch sv. jako oheň osvítil jejich rozum a uvedl je do hlubšího pochopení Boží pravdy o Ježíši Kristu, oheň také zapálil jejich srdce láskou k Bohu a lidem a naplnil je svatostí Božího pokoje a jednoty.

3/ V této síle a proměně apoštolové mluvili i rozličnými jazyky a nebojácně hlásali víru všem lidem, a proto ten den přijalo víru na tři tisíce lidí.

Maria byla také naplněna Duchem sv., i když víme, že Maria byla již dříve naplněna Duchem sv. Např. hned v lůně své matky sv. Anny a tak byla uchráněna prvotního hříchu a takto jako milostiplná se setkala skrze anděla s Ducha sv. „Duch sv. na tebe sestoupí a to svaté co se z tebe narodí bude Syn Boží.“ Tentýž Duch sv. při setkání Marie s Alžbětou osvítil Alžbětu a posvětil i Jana Křtitele. Duch sv. již během života Mariina činil si z ní svůj chrám, chránil ji každého hříchu a vedl ji ke svatosti života skutky, které Duch sv. působí: “Ovoce Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost“ (Gal 15,22)

Maria – stánku Ducha svatého – oroduj za nás!