5. tajemství: který byl ukřižován II.

Papež na závěr svého apoštolského listu píše: Tak jednoduchá a zároveň tolik bohatá modlitba jakou růženec je, si skutečně zaslouží, aby byla křesťanským společenstvím znovuobjevena. Učiňme tak především letos. Dívám se na vás na všechny, bratři a sestry každého stavu, na vás křesťanské rodiny a na všechny, kdo jste pokročilého věku či nemocní a také na mládež: vezměte růženec s důvěrou opět do rukou a objevte tuto modlitbu znovu ve světle Písma, v souladu s liturgií a v kontextu každodenního života. „Ó Matko naše, Útočiště hříšníků a Utešitelko trpících. Budiž velebena, nyní i vždycky, na zemi i na nebi.“ Stát s Marií a věrnými Ježíšovými učedníky pod křížem znamená, že chci zde být jako Ježíš pro druhé, jim naslouchat, pomáhat, nést jejich utrpení, přinášet oběť smíru za jejich hříchy.

Kříž Pána Ježíše ukazuje na dvě skutečnosti: Ježíš jako člověk se dostal do hrůzného stavu hříšného člověka, vzdáleného od Boha a opuštěného Bohem. Každý hřích je odvrácení se od Boha a přiklonění se ke stvořeným věcem. Je to velké tajemství hříchu. Do tohoto stavu hříchu Ježíš vstoupil – tím však proměnil jak utrpení, smrt i beznadějnou osamocenost hříšníka. Kříž hlásá proto i tajemství velké Boží lásky k Otci nebeskému i lidem. Zahleďme se ještě znovu na Ježíše visícího na kříži a sledujme další slova, která pronesl. Ježíš především viděl svou matku, kterou měl rád a svěřil ji Janovi. Jan zde však zastupoval i církev a tak Maria podle této Ježíšovy vůle bude mít čestné místo v církvi a to pro svou úlohu spoluvykupitelky. Věřící ji proto mají mít rádi a mají ji uctívat. „Hle, tvá matka.“ Ježíš řekl však i matce: „Hle, tvůj syn.“ Nejen Jan, ale všichni bratři a sestry v církvi jsou od této chvíle, podle Ježíšovy poslední vůle dětmi P. Marie. Ano, ona je naší matkou!

Pak už Ježíš pronáší jen slova: „Bože můj, proč jsi mne opustil?“ – v nich je největší tajemství lásky Boží. Ježíš právě nyní bere na sebe všechny hříchy světa a to je odvrat od Boha, zakouší hrůzu a opuštěnost hříšníků. To je dokonání i tajemství díla spásy. Ježíš se pro nás stává hříšníkem v zástupné oběti. Církev, po vzoru matky Boží, nás vede pod kříž, zejména na Velký pátek, učí nás rozjímat o kříži, klekat před ním, za něj se nestydět, ale hlavně nás učí, abychom uměli jako Ježíš žít a umírat a odevzdat svou duši do rukou Stvořitele za doprovodu Ježíše, na přímluvu P. Marie. Nakonec Pán Ježíš pronáší: „V ruce tvé Bože poroučím svého ducha“ a „Dokonáno jest„. Největší skutek Boží lásky – vykoupení lidí je dokončen.

Maria – bráno nebeská – oroduj za nás.