1. tajemství: který se za nás krví potil I.

Papež Jan Pavel II. vyhlásil v apoštolském listě Rosarium virginis Mariae v říjnu 2002 Růžencový rok, přičemž zdůrazňuje, že modlitbou růžence se rozjímá spolu s Marií o Ježíši Kristu. Znovuoživení růžence je tím naléhavější podle papeže, čím více je třeba od Boha si vyprošovat mír, protože v tolika částech světa jsou krveprolití a násilí. Ježíš je naším pokojem.

Chceme v těchto májových promluvách rozjímat o bolestných tajemstvích a dnes o Ježíši, který se krví potil v Getsemanské zahradě. Před důležitými událostmi vidíme Ježíše se modlit. I zde v Getsemanské zahradě. I apoštoly vybízí Ježíš k modlitbě: „modlete se, abyste nevešli v pokušení„. I Panna Maria je modlící se ženou, modlila se, když k ní přišel anděl Gabriel, modlila se, když se setkala s Alžbětou, modlila se v rodinném prostředí Nazaretském a zejména na křížové cestě a pod křížem. Pán vybízí apoštoly, aby se modlili s Ježíšem.

Modlitba za druhé pomáhá v různých okolnostech: proti pokušení, k posile v utrpení a nemoci, při těžké práci a pod. Až na věčnosti se dozvíme, jak nám pomohly modlitby našich rodičů, modlitby řeholních sestřiček, kněží či věřících přátel, modlitby těch, kteří se modlili svatý růženec. Ježíš si natolik váží těch kdo se modlí, že řekl větu: „Kdo plní vůli mého nebeského Otce, ten je mi otcem, matkou, sestrou, bratrem“ – je vůlí nebeského Otce, abychom jako Ježíš i jako Maria se modlili, rozjímali Boží slova, především slova Ježíšova.

Ježíš se modlí v Getsemanské zahradě. Rozjímá v modlitbě o všem co brzy podstoupí. Modlitba jej nevytrhuje z tohoto světa, protože cítí krutá muka bičování, trním korunování, výslechy, nesení kříže, smrtelné bolesti, modlitba mu ukáže i zlobu hříchů lidí od rouhání, přes vraždy, krutosti všeho druhu, smilstva, svádění nevinných dětí. Ježíš je konfrontován i s pokušením, aby nepřijal kalich utrpení, který mu Bůh určil ke spáse lidí a říká: „Bože, je-li možno, ať mne mine tento kalich utrpení.“ Ale právě v síle modlitby mu Bůh ukáže, že za cenu této Ježíšovy oběti zachrání Ježíš mnoho duší pro věčný život, proto má sílu říci: „Avšak ne má, ale tvá vůle se staň Bože.“ Zde v Getsemanské zahradě tato Ježíšova věta “ ne má, ale tvá vůle se staň“ se přiřazuje k modlitbě Marie „staň se mi podle tvého slova „, když přijala dobrovolně a svobodně poslání stát se matkou Božího Syna a s tím i bolestnou skutečnost Ježíšova utrpení a Ježíšovy smrti.

Nejen Ježíš v Getsemanské zahradě, ale i Maria, zejména ve svých zjeveních v Lurdech a ve Fatimě nás vybízí k modlitbě a to zvláště růžence. Buďme jako Ježíš i jako Maria lidmi modlícími se, abychom nepodlehli pokušení.