Ježíš Kristus – pravý člověk

Ježíš je pravý Bůh a pravý člověk (Bohočlověk), ale zde na zemi skryl jas svého božství a byl podoben lidem ve všem kromě hříchu (Fil 2,5 – 11). Je třeba, aby křesťan měl i solidní obraz Ježíše jako člověka. I zbožnost sv.Františka z Asisi směřovala od Ježíše člověka k Ježíši Bohu. Proto od sv. Františka pochází znázorňování jesliček, křížové cesty, stigmata sv.Františka atd.

Na druhé straně se setkáváme často s kýčovitými obrazy Pána Ježíše. Jak asi vypadal Ježíš jako člověk? Známe obrazy umělců, byly hrány filmy o Ježíšovi / např. Evangelium sv. Matouše od Passoliniho, nebo Ježíš Nazaretský od Zefirreliho/. Jsou v těchto filmech přiměřené přestavy? Kdybychom měli podat hlášení o Ježíšovi jaké údaje bychom sdělili? Pokusme se o to:

  1. Jméno Ježíš znamená Vykupitel – Spasitel. Toto jméno obdržel sv.Josef od anděla (Mt 1,21). Příjmení se tehdy neudávalo, ale místo bydliště nebo jméno otce nebo významných předků, tedy Ježíš z Nazareta, syn Davidův. / Kristus je přídavek jako např. Karel Veliký/ a znamená Pomazaný – Mesiáš. Pomazáni byli tehdy proroci, kněží, králové. Proto křesťané užívali znamení XP pro jméno Christos v řeckých písmenech XP.
  2. Datum narození Ježíše: U nás slavíme narození 25.12., na Východě 6.1., ale je možné, že to nebylo v zimních měsících. Podle poznámky v NZ u Lk 2,8 o pastýřích, kteří byli se stády volně v přírodě. Ježíš se narodil asi r. 6 – 7 před naším letopočtem (král Herodes zemřel r. 4), neboť došlo k menší chybě mnicha Dionysia při přepočtu římského kalendáře.
  3. Místo narození: Betlém 7 km od Jeruzaléma jižním směrem, malé město pastýřů. Zde byla v době narození Ježíše již rozpadlá rezidence krále Davida, neboť z Betléma král David pocházel. Josef byl zchudlým příbuzným rodu Davidova.
  4. Národní příslušnost: podle těla byl Ježíš příslušník židovského národa, podle toho můžeme usuzovat, že měl tmavé vlasy, tmavé oči, snědou barvu pleti.
  5. Rodiče: Otcem je sám Bůh – Otec (Lk 1,35). Je to tajemství naší víry a zázrak Boží. Matka Maria (hebrejsky Mirjam) znamená mořská hvězda, Josef  je pěstoun a ochránce, ale právoplatným mužem Marie před zákonem.
  6. Povolání: Až do 30 let pracoval Ježíš jako tesař, truhlář (opravovali s Josefem lodi, vyráběli vozy atd.)
  7. Bydliště: Nazaret v Galileji. V Palestině jsou tři území. Judsko, Samařsko a Galilea. Dnes je v těchto krajinách stát Izrael, Jordánsko, Libanon. Je to členitá země např. Jeruzalém je ve výši 750 m, Nazaret 350 m nad mořem, Mrtvé moře 390 m pod hladinou moře. Vzdálenost Nazareta od Jeruzaléma je asi 120 km. Podnebí je subtropické, pěstují se i subtropické plodiny datle, fíky, citrony, pomeranče, olivy, vinné hrozny atd. V zemi jsou hory, řeka Jordán, jezera, hlavně jezero Genezaretské. Čas se v noci počítá na noční hlídky od západu slunce, ve dne na hodinu třetí, šestou, devátou, dvanáctou. Řečí je hebrejština a aramejština, která převažovala v době Ježíšově. Oblečení: nosí se dlouhý spodní oděv přepásaný, vrchní plášť a dlouhý pás, pokrývající i hlavu, řeménkové sandály, Ježíš nosil dlouhé vlasy a vous.
  8. Fotografie Ježíše? Můžeme usuzovat, že podle těla byl podoben Marii a protože on ani Maria neměli hřích, byl zdravý, byl vysoké postavy. Turinské plátno potvrzuje, že byl asi 1,80 m vysoký. V r. 1979 bylo plátno vystaveno veřejné úctě a podrobeno dalším expertízám. Turinské plátno poskytlo ofotografováním posmrtnou podobu Ježíše, ale nejnověji technikou astronautickou i oživenou tvář Ježíšovu.

Ježíš v pozemském životě neměl kolem sebe svatozář (jen dvakrát se zaskvěl v pozemském životě ve slávě a to na hoře Tábor při svém proměnění a potom po svém zmrtvýchvstání po dobu 40 dní). Jinak vedl Ježíš jednoduchý život, např. cestoval pěšky s apoštoly, jedl jednoduchá jídla (ryby, chléb atd.), často nocoval venku, byl však často hostem u lidí, projevoval hlubokou lásku k lidem všech stavů a povolání, zejména však k těm nejpotřebnějším a dětem, uměl plakat i radovat se, projevil i spravedlivý hněv, měl své přátele, např. Lazara, Martu, Marii atd.

Ježíš jako člověk je příkladem vyrovnaného člověka. Řekl: „Kdo mě může vinit ze hříchu?“ (Jan 8,46) „Byl jim poddán.“ (Lk 2,51).

Musíme se vyvarovat toho bludu, že bychom se domnívali jako dokéti, že Ježíš měl jen zdánlivé tělo nebo tělo astrální nebo že bychom měli smýšlení dualistů, kteří říkají že je dvojí princip (duše a těla) a tělo je proto špatné a proto Ježíš nemohl tělo mít. Naproti tomu je vírou církve, že Ježíš přijal zcela naše lidské tělo včetně jeho slabostí, vše co souvisí s tělesnou přirozeností. Byl skutečně počat a lidsky porozen. Samozřejmě jak tělo tak duše i rozum s vůlí byly ovládány jeho božstvím v plné harmonii obou přirozeností (božské a lidské).

Ježíš je nám lidem plně lidským bratrem, přítelem, vzorem krásného a plného lidství, příkladem života člověka v mezilidských vztazích. Příkladem pro dělníka, pro intelektuála, vzor vznešených lidských kvalit pro všechny lidi pro muže i ženy, vzor pro děti a mládež. Je vzorem člověka jak má žít plný život a jak má přijmout i utrpení, oběť a smrt. Jen jeden je náš Mistr – Pán Ježíš Kristus i jako člověk!