3. tajemství: kterého jsi v Betlémě porodila II.

Matka Vykupitele má v plánu spásy zcela zvláštní místo. Díval jsem se s dětmi při náboženství na videofilm Matka Boží – film USA a bylo až dojemné, jak Maria stále více či méně provázela svého Syna Ježíše, byla mu nablízku, nakonec i na křížové cestě i pod křížem a u jeho hrobu.

O Mariánské úctě promlouvá krásně 8. kapitola Konstituce o církvi 2. Vatikánského koncilu i encyklika Jana Pavla II. z r.1987 Redemtoris matermatka Vykupitele. Bůh přišel na naši zem v Ježíši Kristu což znamená, že Bůh má člověka, lidi rád, že chce přirozenost lidskou obnovit a posvětit. Od doby vtělení Božího Syna nemusí člověk hledat Boha „ nahoře“ a dohadovat se, zda-li Bůh existuje nebo ne, je možno jej hledat zde „dole“ v Ježíši Kristu a v člověku. „Kdo vidí mne, vidí i Otce“, „já a Otec jsme jedno“ řekl jasně Pán Ježíš. „Cokoliv jste učinili jednomu z mých učedníků, mně jste učinili“. Ježíš se ztotožňuje s člověkem, který čeká na naši pomoc.

Ježíš se narodil jako člověk, aby člověk se mohl znovunarodit jako Boží dítě pro nový život v Bohu, pro lásku, pro pokoj a radost a pro věčný život. Ježíš Kristus se ponížil, aby celé lidstvo povýšil. To je duchovní evoluce lidstva od narození Ježíše Krista. Vše, co Maria podstoupila, a to stokilometrovou cestu z Nazareta do Betléma v devátém měsíci těhotenství, nepohostinnost lidí v Betlémě, útěk do Egypta před Herodem – to vše je naplněním Mariina fiat – staň se tvá vůle. To je i naše cesta jak se modlíme: buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.

A zadívejme se ještě na malého Ježíška v jeslích: lidsky v něm poznáváme pravého člověka, víra nám však říká, že je i pravý Bůh. Ježíš nám přišel také ukázat lásku Božího srdce. I naše země se stává od doby vtělení Božího Syna cennou planetou vesmíru a proto věříme, že nezanikne, ale naopak Ježíšem bude postupně proměňována v planetu lásky a na konci světa bude proměněna zcela a definitivně.

Náš pohled zaměřme ještě na Pannu Marii a očima víry rozjímejme o pravém mateřství Marie, tak že dala Ježíškovi lidskou přirozenost a Ježíš byl Marii velmi podoben po lidské stránce. Maria však byla i panna jak ji i nazýváme až do dnešních dnů, což předpokládá zázračné početí i zázračný porod, který neporušil panenství. Bohužel, filmy v této části nereflektují víru církve a ukazují až příliš lidský porod. Maria je nejen lidskou matkou, ale také matkou Boží a to proto, že počala a pak porodila Ježíše, který jako druhá Boží osoba už existoval od věčnosti a božství Ježíše se spojilo s lidstvím právě v lůně Panny Marie. Maria dala Ježíši lidskou přirozenost, nikoliv božství, ale pro spojení lidství s božstvím v lůně P. Marie je Maria zvána Bohorodičkou.

Ježíš je tedy pravý Bůh a pravý člověk v jedné osobě, tj. bohočlověk – to je velké tajemství naší víry a velký zázrak Boží lásky. Kdo je pokorný, kdo není pyšný, ten přijímá jako pastýři toto tajemství víry a umí přijímat Ježíše jako bohočlověka a Marii uctívat jako bohorodičku.