5. tajemství: kterého jsi v chrámě nalezla I.

„Jednou z nejkrásnějších vlastností růžence je, že nás vede krátkou a lehce pochopitelnou cestou k víře v Ježíše Krista a chrání nás před náboženskou nevědomostí a nebezpečím bludu“, toto prohlásil papež Lev XIII. Také zjevení P. Marie v Lurdech, ve Fatimě, v La Saletě nejen ukazují Marii s růžencem, ale vybízejí i k modlitbě růžence.

Nejprve si představme malé městečko, snad vesnici Nazaret, kde žila sv. Rodina, když se vrátila z Egypta. V Nazaretě Ježíš prospíval věkem a moudrostí a byl oblíben u Boha i u lidí jak čteme v evangeliu sv. Lukáše. Ježíš procházel všemi stupni vývoje člověka tj. věkem dětským, dospíváním a přijímal všechny vlivy výchovy od Marie a Josefa a také se podílel sebevýchovou a osvojováním si vědomostí. Chodil do synagogální školy, na bohoslužby do synagogy. Rodina konala pouti do Jeruzalémského chrámu, zvláště o Velikonocích. Tam se konaly oběti smírné a prosebné a jedl se velikonoční beránek při velikonoční večeři.

Také u sv. Lukáše čteme, že dvanáctiletý Ježíš byl s rodiči na této pouti. Pravděpodobně tam více již pochopil, že on naplní Velikonoce novým obsahem, že on bude jediným beránkem, který snímá hříchy světa. V tomto ohledu dává svatá Rodina i nám příklad, abychom uměli dávat Bohu co je Božího, tj. klanět se Bohu, chválit ho a děkovat mu při nedělní a sváteční mši sv… Abychom se také někdy zúčastnili pouti na významné poutní místo např. na Svatou Horu, do Bohosudova, do Filipova nebo alespoň do Dolního Ročova, což je vždy spojeno s větší naší obětí, ale i s větším Božím požehnáním, zejména když využijeme poutní cesty ke sv. zpovědi a sv. přijímání.

Také Ježíš dvanáctiletý využil pouti do Jeruzaléma k tomu, aby se zúčastnil zřejmě biblických veřejných rozhovorů mezi učiteli a žáky. Dvanáctiletý Ježíš byl už vlastně podle tehdejšího zákona dospělý, proto nemusel stále chodit s rodiči a proto zůstal v chrámě na tyto biblické rozhovory. Na zpáteční cestě do Nazareta se domnívali rodiče Ježíšovi, že Ježíš je s mladými v průvodu a když ho tam nenašli, poznali, že zůstal někde v Jeruzalémě. Hledání Ježíše s bolestí v srdci i odpovědi Ježíšovy, když ho nalezli „což jste nevěděli, že musím být v domě mého nebeského Otce“ jsou i pro nás velmi poučné. Jak je totiž důležité být spojen s Ježíšem a neztratit ho, protože Ježíš je zdrojem našeho posvěcení, je dárcem spásy. Rodiče Ježíše našli v chrámě, což je i pro nás poučení, abychom při ztrátě Ježíše ho začali znovu hledat a především si uvědomili, že Ježíše nejvíce a nejbezpečněji najdeme v chrámě.

Maria, pomocnice křesťanů – oroduj za nás!