Křížová cesta – rozjímání

Křížová cesta z Kancionálu č. 071 – úvody

  1. Pán Ježíš odsouzený na smrt. Klaníme se ti Pane Ježíši…..

Ježíše vydala židovská velerada římskému zástupci Pilátovi. Ten Ježíše vyslýchal, mimo jiné Ježíš na otázku je-li král řekl, že ano, ale jeho království není z tohoto světa. Pilát nenalezl nic pro trest smrti a rád by Ježíše propustil a proto jej dal zbičovat a myslel, že tento trest bude veleradě stačit. Ani pohled na zbičovaného Ježíše a trním korunovaného neobměkčilo zlobu členů velerady a tak Pilát přistoupil k druhému pokusu Ježíše propustit a to, že nabídl možnost vybrat si mezi Barabášem , vrahem a Ježíšem. Zloba velekněží přemluvila lid, aby chtěli propustit Barabáše a Ježíši přáli ukřižování. Když Pilát trval na tom, že je Ježíš nevinen tak velekněží a Židé volali, že si budou na Piláta v Římě stěžovat a tady Piláta dostali, protože se bál, že může přijít o své dobré místo a tak si nechal přinést vodu, kterou si myl ruce se slovy „ nejsem vinen smrtí tohoto člověka“ a vydal ho na smrt kříže. Tím je Pilát zcela vinen před Bohem, protože vydal nevinného člověka, A velekněží a židé když dosáhli svého cíle dokonce volali „krev jeho na nás a na naše děti.“ Pane Ježíši nevinný přijímáš smrt za hříchy všech lidí, pravý spasiteli a vykupiteli.

 

  1. Na Ježíše je vložen kříž. Klaníme se ti Pane Ježíši…..

S Ježíšem šli na smrt křiže i dva zločinci a tito si nesli jen příčné břevno, protože svislé bylo již na místě popravčím – Golgotě. Ježíšova smrt byla neplánovaná a proto si musel nést celý kříž. Podle biblistů vážil asi 8o kg a cesta na Golgotu od soudní síně měřila přibližně 750 m. Ježíši kříž byl zatížen i hříchy lidí a proto byl mnohem těžší. A ty ho přijímáš, abys naplnil vůli Otce nebeského.

 

III. Ježíš padá poprvé pod křížem. Klaníme se ti Pane Ježíši…

Ježíš byl sice silný muž, ale po krutém bičování a trním korunování a výslechu u Piláta byl velmi zeslaben a tak se nedivíme, že ještě v ulicích Jeruzaléma prvně upadl i s křížem. Vojáci jej nutili vstát a jít dál, lidé zvědavě pozorující tento průvod smrti se Ježíšovi vysmívali, že druhým pomáhal, ale sám sobě si neumí pomoci. Díky Ti Pane Ježíši, že máš na mysli spasení lidí a proto láska k lidem Ti dodala síly, abys vstal a šel s křížem dál.

 

iV. Ježíš se potkává se svou matkou. Klaníme se ti Pane Ježíši….

Milující matka Panna Maria a hrdinné ženy s apoštolem Janem provázely Ježíše a s vírou a lítostí se modlily k Bohu a po prvním pádu se Maria co nejblíže prodrala k Ježíšovi a beze slov jen svýma očima sdělila svému synu Ježíši svou lásku i víru v jeho poslání spasitele a Ježíš byl tímto setkáním posilněn k další cestě. Děkujeme Ti Panno Maria.

  1. Šimon cyrenský pomáhá Ježíši nést kříž. Klaníme se ti Pane Ježíši…..

Vojáci se báli, aby Ježíš vydržel cestu na Golgotu a proto donutili mladšího muže a to Šimona z Cyreny, který se vracel z pole, aby nesl místo Ježíše kříž.

Nejprve nesl kříž nerad, jen z donucení, ale pak ze soucitu k Ježíši nesl kříž rád

a jistě si u Ježíše zasloužil milosrdenství. Jak víme z dějin křesťanství stal se také křesťanem i jeho synové. Bůh rád odměňuje skutky lásky zejména k nemocným a trpícím. Ne nadarmo i Ježíš učí, že tyto skutky lásky jsou skutky učiněné Bohu. Neste břemena jeden druhého…..

 

  1. Veronika podává Ježíši roušku. Klaníme se ti Pane Ježíši….

Bohužel jen krátce nechali vojáci nést kříž Šimonovi a opět ho vložili na Ježíše.

Náhle mezi lidmi se prodere žena Veronika a dává Ježíši bílou utěrku, aby si otřel obličej od krve i od potu a stal se div, že za tento skutek lásky žena našla v utěrce obraz Ježíše. Někteří vykladatelé Písma říkají, že tato žena byla ženou, kterou Ježíš zachránil před odsouzením velekněžími a zákoníky za cizoložství.

Relikvie této utěrky se dodnes uchovává v Římě jako cenný doklad Ježíšova utrpení a lásky. Ježíši, vtiskni i do naší duše obraz své tváře.

 

VII. Ježíš padá podruhé pod křížem. Klaníme se ti Pane Ježíši…..

Ještě před branou města Ježíš pod tíhou kříže znovu podruhé padá pod křížem. Chceme si uvědomit, že k těmto pádům přispíval i zlý duch, který i na křížové cestě Ježíše pokoušel a snažil se překazit, aby se Ježíš stal spasitelem lidí.

I toto ďábelské pokušení musel Ježíš na křížové cestě snášet z lásky k nám lidem i z lásky k nebeskému Otci, aby splnil vůli nebeského Otce.

Ježíši nebuď nám soudcem, ale spasitelem.

 

VIII. Ježíš mluví k plačícím ženám. Klaníme se ti Pane Ježíši….

U brány města čekaly některé ženy se svými dětmi a jak měly ve zvyku chtěly odsouzenci projevit soucit. Ježíš jistě byl potěšen, že někdo s ním soucítí, ale využívá tohoto setkání, aby jim sdělil jakou mají zodpovědnost za výchovu svých dětí, když řekl: neplačte nade mnou, ale spíše nad sebou a svými dětmi.

Ježíš měl stále ještě v srdci křik Židů v soudní síni ukřižuj, ukřižuj, pryč s ním.

Ježiši i na křížové cestě se projevuje tvá láska.

 

  1. Ježíš padá po křížem potřetí. Klaníme se ti Pane Ježíši….

Hora Golgota je již v dohledu a přece Pán na hrbolaté cestě mimo město zakopne a skácí se i s křížem k zemi. Snad znova zlý duch využívá své moci, aby Ježíši našeptával, že má poslední možnost vzdát se toho, aby se stal spasitelem lidí, vždyť stejně jak mohl poznat na křížové cestě jsou proti němu.

Ale Ježíš a jeho láska Boží je silnější než pokušení i slabost těla. Za pomoci vojáků vstává a poslední krátkou část cesty nese kříž dál. Děkujeme ti Pane Ježíši.

 

  1. Ježíš zbaven šatu. Klaníme se ti Pane Ježíši….

Na hoře Golgotě se vykonávaly tresty smrti ukřižováním. Odsouzenci byli křižováni nazí. S určité uctivosti k Ježíši, jemuž nesli tabulku odsouzení s nápisem Ježíš Nazaretský král židovský, nechali tzv. bederní roušku. A přesto musel snášet Ježíš potupu nahoty, protože nahota byla chápána tehdy v Izraelském národě jako potupa. O Ježíšův šat vojáci losovali a plášť vlněný si rozdělili. Ježíši smiluj se nad námi a odpusť nám naše hříchy.

 

  1. Ježíš přibíjejí na kříž. Klaníme se ti Pane Ježíši Kriste….

Vojáci znalí exekuce kříže byli hrubí v zacházení s Ježíšem a tak jej hrubě položili na dřevo kříže a nejprve ruce probodli v zápěstí a vrazili do kříže a pak kříž vztyčili a zasadili do jámy a utěsnili a naposledy přibili dvěma hřeby i nohy. Vše se neobešlo bez krvácení z ran, bez bolestných výkřiků, šlo o velké bolestné zákroky bez narkozy dnes používané. My se můžeme jen modlit Pro tvé svaté rány Ježíši ukřižovaný smiluj se nad námi.

 

XII. Ježíš na kříži umírá. Klaníme se ti Pane Ježiši Kriste…

V pátek ve 12 hod. byl Ježíš připraven ukřižováním na nejpotupnější a nejbolestivější smrt jakou kdy mohl člověk vymyslet. Římští občané nesměli být touto smrtí usmrceni. Byla to smrt hlavně pro otroky a zločince – ano takovou smrt Pán Ježíš přijal. A přece ještě Ježíš z kříže mluvil ke své matce a k Janovi, byl milosrdný k těm velekněžím, kteří ho odsoudili, byl milosrdný k jednomu zločinci, žíznil i na kříži po lidských duších a volal k Otci Bože proč jsi mne opustil. Za tři hodiny krutých bolestí, křečí, horečky a dušení .naposledy vydechl se slovy dokonáno jest. Setník pro potvrzení smrti probodl Ježíšovo srdce, ze kterého vytekla voda a krev. Svatý kříži, tebe ctíme, lůžko Pána Ježíše.

 

XIII. Ježíšovo tělo sňato z kříže. Klaníme se ti Pane Ježíši…..

Při Ježíšově smrti se zatmělo slunce, zdvihla se vichřice, zachvěla se země, mnozí utíkali pryč, jiní spolu se setníkem řekli „opravdu to musel být Boží syn“. Maria s Janem a ženami a také bohatí věřící Židé Josef z Arimatie a Nikodém měli dovolení sejmout a pohřbít Ježíšovo tělo a tak jej uctivě zabalili do pláten podle tehdejších zvyklostí a posypaly myrhou a vonnou mastí a tak Ježíšovo tělo připravili na poslední cestu ke skalnímu hrobu Josefa z Arimatie.

Mater Dolorosa – matko bolestná oroduj za nás.

XIV. Ježíšovo tělo pohřbeno do hrobu. Klaníme se ti Pane Ježíši….

Smutný pohřební průvod k nedalekému skalnímu hrobu tvořili apoštol Jan a matka Maria, Marie Magdalena., Salome matka Jana apoštola, Marie Kleofášova a pak Nikodem a Josef z Arimatie. V tichosti donesli Ježíše ke hrobu a vložili jej na místo, kde ještě nikdo nebyl pohřben a pak přivalili kulatý kámen. Mezitím Pilát poslal ke hrobu vojáky, kteří hrob zapečetili a hrob hlídali jak si to ještě velerada přála. Věřící se smutně odebrali do svých domovů. Ježíši svou duši jsi odevzdal Bohu Otci, tělo odpočívalo v tomto hrobě. Tvá duše sestoupila do očistce, aby otevřela bránu a duše mohly vejít do nebeského království. To je první velké vítězství křížové cesty Pána Ježíše.

Děkujeme Ti.