3. tajemství: který Ducha sv. seslal II.

V encyklice Redemptoris mater č. 26 čteme: Církev, vybudovaná Kristem na apoštolech, si tyto „velké skutky Boží“ plně uvědomila o Letnicích, když všichni shromážděni ve večeřadle „byli naplněni Duchem sv. a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal“ (Sk.2,4). V této chvíli také začíná cesta víry, putování církve dějinami lidí a národů. Víme, že na počátku této cesty je přítomna Maria spolu s apoštoly ve večeřadle a „prosí v modlitbách o dar Ducha“. Panna Maria již byla dříve naplněna Duchem sv. a přesto prosí o dar Ducha sv. a skutečně také i na ni Duch sv. sestoupil, aby tím ukázal a zdůraznil i pro nás:

1/ Že Duch sv. je základním prvkem nového společenství církve – lidu Božího a Maria v ní je nejpřednějším členem pro své božské mateřství, pro své vyvolení, a proto Maria bude vždy usilovat, aby v této církvi byla jednota a láska bratří a sester v Duchu sv.

2/ Že věřící stále potřebují znovu a znovu, více a více se otevírat působení Ducha sv. Čím více věřící člověk bude mít Ducha sv., tím více bude mít duchovní zrak víry a více lásky k Bohu a bližnímu. Čím více zde na zemi bude Božím člověkem, tím více pak se bude i podílet na slávě v nebi.

3/ Maria chce ukázat, že sice Duch sv. může dát své dary kdy chce, komu chce a kde chce, ale v církvi, která je jakoby matkou lidí dává Bůh tohoto daru Ducha sv. nejvíce a nejen při svátosti biřmování, ale kdykoliv se věřící scházejí ve jménu Otce, Syna a Ducha sv.

Rozjímejme proto ještě o velkém daru seslání Ducha sv. Duch sv. uváděl apoštoly do plnosti pravdy (Jan 16,5-15), aby v síle Ducha sv. mohli sepsat slovo Boží, radostnou zvěst. Duch sv. nás naplňuje láskou: „Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha sv., který nám byl dán.“ (Řím 5,5). Duch sv. nám vnuká to co se máme vhodně modlit (Řím 8,26) Jen v síle Ducha sv. může někdo věřit a říci „Ježíš je Pán.“ (lKor 12,3). Kromě sedmera svých zvláštních darů rozumu, moudrosti, umění, rady, síly, zbožnosti a bázně Boží, uděluje Duch sv. i rozmanité mimořádné projevy /charismata/ k užitku celé církve (lKor12,7-13).

Největším darem ducha sv. je láska. „Bůh je láska“ (l Jan 4,8) – zde je použito řeckého slova agape stejně jako u sv. Pavla v l Kor 13,1-9, když sv. Pavel popisuje největší dar Ducha sv.: lásku, která jedině zůstává navěky. Jaká je tato Boží láska (agape) nám ukázal Pán Ježíš ve svém životě: skutky lásky k bližnímu- dětem, chudým lidem, trpícím, ženám, slovem plným života a pravdy, jak je to obsaženo v evangeliích, svými zázraky, zejména uzdravováními, ale především službou a obětí lásky a svým utrpením a smrtí: “Nemá větší lásku než ten, kdo dává život za své přátele.“ (Jan 15,13).

Panenská snoubenko Ducha sv. modli se za mne i se mnou, aby do mého chladného srdce přišla láska Ducha sv., kterou jsi ty měla v míře vrchovaté!

Maria – stánku Ducha svatého – oroduj za nás!