Zjevení Panny Marie ve Fatimě – májové promluvy P. Rudolfa Preye

 1. májová 2017

Děti fatimské Hyacinta, František a Lucie byly sice nábožné a modlily se často růženec, ale často to konaly jen povrchně, spíše si raději hrály a zpívaly písničky, když měly na pastvě čas. Zkrátka, byly to sice věřící děti, ale zcela obyčejné děti své doby až do doby, kdy se jim nejprve začal zjevovat anděl a potom od 13.5.1917 d o 13.října 1917 vždy  v tento den Panna Maria. Začaly se modlit vroucněji i pravidelněji a i jinak se změnily k lepšímu, že rády začaly konat dobré skutky a varovat se špatností. I v druhém rozjímání budeme rozjímat o Panně Marii, která taky velmi mladá přijímá poselství Boží od anděla Gabriela, že se stane matkou Božího Syna Ježíše.

Rozhovor mezi andělem a Pannou Marií je zaznamenán v evangeliu sv. Lukáše

1,26-38. Maria byla ke zbožnému životu vychovávána v chrámě Jeruzalémském, ráda naslouchala Písmu svatému a ráda se modlila žalmy, které také ráda zpívala. Tam se naučila být služebnicí Pána Boha jak to pak řekla andělovi:

Jsem služebnice Páně, ať se mi stane, podle tvého slova.

Pán Ježíš nás také poučuje, když říká po svém pokoušení na poušti: „ psáno jest jen Pánu Bohu se budeš klanět a jemu jedinému sloužit“. Sloužit Bohu znamená však s ním i kralovat. Je to královská služba lásky.

Kdo přijme Ježíše jako Maria ten se také stává stále více člověkem posvěceným, který s lehkostí se podřizuje Boží vůli a pro něho plnit boží přikázání a nést s Ježíšem kříž je záležitost lehká a sladká tak jako pro Pannu Marii.

I když v tehdejší společnosti platilo „ co dobrého může pocházet z Nazareta“, přece právě z Nazareta vzešlo to nejvzácnější a to Syn Boží Ježíš a jeho matka

Panna Maria, aby platilo, že Bůh chudé vyvyšuje ale pyšné a bohaté propouští s prázdnou a co je ve světě nepatrné to si volí Bůh, aby zahanbil mocné. A tak je tomu i dnes: skrze nás křesťany prosté, pokorné a tiché, staré a nemocné chce Bůh vykonat své velké Bož

 1. májová 2017

Název Fatima je po arabské princezně Fatimě, kterou si vzal za ženu rytíř Goncala a ona přijala křest, ale brzy zemřela a ze žalu tento rytíř vstoupil do kláštera a později byl poslán do vesnice Ourém, aby tam založil nový klášter a nechal přenést ostatky své ženy Fatimy do tohoto kláštera. Kaple tohoto kláštera se stala základem budoucího kostela, do kterého chodily i děti, kterým se zjevila Panna Maria. Tato obec měla asi 2000 obyvatel. Rodiče dětí i většina obyvatel pravidelně přicházeli v neděli a svátek do kostela. Hlavně matky těchto dětí učily děti modlitbám, katechismu, protože děti nechodily pro chudobu do školy. Rozjímejme o P.Marii a její dlouhé cestě k Alžbětě.

Cesta Panny Marie z Nazareta do Ain Karim je dlouhá asi 130 km, je to putování Božího slova: z nebe na zem, z Galileje do Judska, z Jeruzaléma do celého světa.Bůh hledá člověka. Jako kdysi Maria i církev roznáší Ježíše lidem a jde za lidmi. Návštěva P.Marie u Alžběty je radostným setkáním, kde dochází ke vzájemnému duchovnímu rozhovoru. Je skutkem milosrdné lásky navštěvovat nemocné, potěšovat zarmoucené, poučovat nevědomé….Největším skutkem lásky je zprostředkovat dar víry – být prostředníkem Boží milosti jako Maria. Blahoslavená, která jsi uvěřila řekla Alžběta a požehnaný plod života tvého.  Maria uvěřila Božímu slovu skrze anděla, na rozdíl od Zachariáše, muže Alžběty,který pochyboval andělovi.  Maria vysloví u Alžběty krásnou modlitbu –

chvalozpěv: Velebí má duše Pána, neboť Bůh shlédl na svou služebnici …Maria

zde ukazuje jak umí děkovat a chválit Boha, ale také jak má pokorné smýšlení.

Tuto modlitbu se modlí církev každý den v breviáři. Také my se  přiřazujeme k pokorné Marii, když přicházíme na mši sv., když vyznáváme své hříchy, když se nestydíme jít ke sv. přijímání, ke sv. zpovědi. Tím se jakoby ponižujeme, pokořujeme, ale Bůh nás za to nesmírně povyšuje a činí si z nás svůj příbytek

í dílo spásy.

 1. májová 2017

Koncem jara 1916 se děti setkaly na pastvě s postavou  anděla, který naučil děti důležité modlitby: Můj Bože, věřím, klaním se a doufám a miluji tě. Prosím o odpuštění pro ty, kteří nevěří, kteří se ti neklaní, kteří nedoufají a kteří tě nemilují. Nejsvětější Trojice Otče, Synu i Duchu sv., hluboce se ti klaním a obětuji ti nejdrahocennější Tělo, Krev, Duši i Božství Pána Ježíše přítomného ve všech svatostáncích světa, jako náhradu za křivdy, jimiž je on urážen. Pro nekonečné zásluhy jeho srdce a na přímluvu Neposkvrněného srdce Panny Marie tě prosím o obrácení ubohých hříšníků. Anděl míru se dětem zjevoval častěji, aby je připravil na setkání s Pannou Marií. Budeme nyní rozjímat o Panně Marii u své příbuzné sv. Alžběty.

Alžběta byla již v šestém měsíci, ačkoliv byla považována za neplodnou. Byl to zázrak Boží lásky. Maria pozdravuje Alžbětu jako první a Alžběta odpovídá v síle Ducha sv. I křesťané po příkladu Panny Marie a Alžběty, ale i Ježíše, se pozdravují ať v kostele liturgicky na začátku mše sv. a před sv. přijímáním – pozdravte se pozdravením pokoje. Mimo kostel křesťané mají krásné náboženské pozdravy např.  Chvála Kristu, Pochválen buď Pán Ježíš Kristus, Pozdrav Pán Bůh, Bůh Ti žehnej nebo Pán s Tebou, Pokoj s tebou. Setkání Marie s Alžbětou je pro nás vzorem, abychom se i my křesťané setkávali navzájem ve víře a lásce, abychom se nebáli a nestyděli společně se modlit, rozjímat nad Písmem svatým, vést vzájemné náboženské rozhovory, povzbuzovat a potěšovat se ve vzájemném dialogu bratří a sester. Děkujme Bohu spolu s Marií, že i my jsme spojeni s Pánem Ježíšem v církvi, především ve svátosti oltářní a s touto církví putujeme do nebeské vlasti.

Nejen Maria

 1. májová 2017

13.května 1917 se dětem prvně zjevila Panna Maria a to v dolině Iria a to tak, že se v poledne, kdy děti se skromně naobědvaly, pomodlily růženec a pak se náhle objevil jakoby blesk, myslely nejprve, že se blíží bouře a chtěly se vrátit ze stády domů a jak se vracely tak v údolí na malém dubu uviděly krásnou zářící paní, měla v ruce růženec. Řekla jim: Jsem z nebe. Přicházím vás požádat, abyste sem přicházely každého 13. v měsíci až do října. Chcete se nabídnout Bohu, že budete konat oběti a přijmete utrpení jako smírnou oběť za hříchy,

urážky a rouhání proti srdci Panny Marie? Ano, chceme. Milost Boží vás bude podporovat. Doporučila ještě, aby se modlily růženec za mír. Budeme nyní rozjímat o narození Ježíška, Božího Syna v Betlémě.

Proč se narodil Ježíšek v Betlémě? Bůh řídí dějiny spásy a proto se musel i císař Augustus tomuto podřídit. Vydal nařízení o sčítání lidu a Josef, pocházející z Betléma musel jít do tohoto města, aby se naplnilo proroctví Micheáše: A ty Betléme, nikoli nejsi nejmenší mezi judskými městy, neboť z tebe vzejde vévoda…Proč se narodil Ježíšek chudě v jeskyni? Aby se naplnilo další proroctví:

do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali. Ježíš již na začátku přijímá ponížení, aby až nakonec byl vyvýšen a pak aby v jeho jménu muselo pokleknout každé koleno na nebi i na zemi a vyznat Ježíš je Pán. Betlém, znamená dům chleba a Ježíš se stane chlebem života věčného. Kdo jí mé tělo bude žít na věky.  Kdo jako pastýři je bdělý a  otevřený, ten přijme Boží světlo a milost ho dovede do Betléma, k jesličkám, do církve za Ježíšem Kristem. Vánoce jsou začátkem velikonoc, jesličky jsou předobrazem budoucího kříže, kostel a mše sv. předobrazem nebe.

svým staň se stal

 1. májová 2017
 2. července 1917 bylo na dolině Iria ještě více lidí – několik tisíc. Panna Maria dětem slíbila, že v říjnu učiní velký zázrak, aby všichni uvěřili. Ukázala dětem také hrozné peklo, které čeká na duše hříšníků. Slíbila ukončení války, ale když nepřestane být Pán urážen, vypukne ještě horší válka a pronásledování církve a sv. Otce. Když budou lidé konat modlitby a smír, obrátí se Rusko. Nakonec moje Neposkvrněné srdce zvítězí. A ještě si přála přidat do každého desátku růžence modlitbu: Ó můj Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Pokračujme nyní v rozjímání o narození Ježíška v Betlémě.

Od doby vtělení Ježíše nemusí člověk hledat Boha nahoře, ale v Ježíši Kristu. Cesta Marie do Betléma, nepohostinnost v Betlémě, útěk do Egypta před Herodem – to vše je další Mariino fiat – staň se tvá vůle. Když se díváme do jesliček na malého Ježíška a vidíme člověka, víra nám však říká, že je to zároveň i pravý Bůh. Ježíš je Bohočlověk. Od chvíle narození Ježíška se stává naše planeta země drahou pro Ježíše a proto nezanikne, ale bude proměněna. Ježíš naši zemi posvětil svou přítomností. Maria je pravou matkou, dala lidskou přirozenost Ježíškovi, ale je také Bohorodičkou, protože počala Ježíše, který byl u Boha již od věčnosti a v Marii se spojilo Božství s lidstvím. „ Proto to svaté co se z tebe narodí bude Syn Boží“ řekl anděl Gabriel. Maria je zároveň matka i panna, protože ani porod neporušil Mariino panenství podle naší víry a její muž Josef před zákonem respektoval její panenství po celý svůj život. Pastýři, ačkoliv byli v očích lidí tehdejší doby nejen chudí, ale i pohrdaní, byli pokorní a otevření pro víru v Boha i pro poselství andělů o nově narozeném Mesiáši v Betlémě a proto jako první se přišli poklonit Božímu Mesiáši Ježíši Kristu. Buďme i my blahoslavenými chudými a pokornými aby nám také patřilo království nebeské.

a spoluvykupitelkou, i my ve spojení s

 1. májová 2017
 2. srpna na dolině Iria čekalo asi 18 tisíc věřících. Děti však byly vyslýchány hejtmanem – proticírkevně zaměřeným, který chtěl zamezit, aby chodily na místo zjevení. Tehdy platily zákony, že věřící se nesmí shromažďovat mimo budovy náboženské úcty. Děti byly dány do vězení, ale i tam se modlily před vězni růženec. Toto utrpení obětovaly za obrácení hříšníků a sv.Otce. Bylo jim vyhrožováno i smrtí, ale když děti nezastrašili, vrátili je jejich rodičům a měly dovoleno chodit na místo zjevení. Maria se jim zjevila až 19.8. na jiném místě.

Opět je vyzvala, aby se mnoho modlily, aby duše nepřišly do pekla. A ať se na místě zjevení vytvoří malá kaplička z peněz darů lidí. Zahleďme se nyní v rozjímání na obětování Ježíška v chrámě.

Čtyřicátý den po narození Ježíška přichází Maria s Ježíškem a Josefem do chrámu v Jeruzalémě, aby naplnila předpis zákona o očišťování matky a obětování prvorozeného syna.  Jako chudí přinesli 2 holoubátka a zaplatili obnos 5 šekelů.

Co je spravedlivé a dobré i my máme naplňovat podle tohoto příkladu. Maria si uvědomila, že v obětování Ježíška je naznačena jeho budoucí oběť vykoupení lidstva ze hříchů. Tato vrcholná oběť Ježíše na kříži se zpřítomňuje při každé mši sv. a podává se Bohu rukama kněze u oltáře. V chrámě byl i prorok Simeon, který poznal v Ježíškovi Mesiáše a Maria mu dovolila vzít ho do rukou a Simeon pronesl krásnou modlitbu „ nyní můžeš propustit svého služebníka v pokoji, neboť mé oči viděly svého Spasitele…“ a tato modlitba se stala součástí modlitby církve v breviáři vždy na konci dne. Církev jako kdysi Maria dává svátostného Ježíše starým, nemocným a umírajícím, aby věřící získali sílu, pokoj duše a radost ze spojení s Ježíšem. Je to svátost pomazání nemocných.

celou církví se máme podílet na spáse lidí skrze Krista našeho Pána.

 1. májová 2017
 2. září 1917 již před 10. hod. bylo přítomno až na 30 000 lidí na místě zjevení a přáli si od dětí, aby Panna Maria vyslyšela jejich prosby. Lidé viděli malý obláček nad dubem zjevení. Lucie přednesla některé prosby lidí a Maria řekla: „některé z nich uzdravím, ne však všechny. „ A vyzvala k dalším modlitbám růžence. Děti se věrně modlily a také přinášely oběti na smír a to jak nespravedlivé vyslýchání a s tím spojené utrpení, tak nevěru ještě některých v obci, kde bydlely a jiné oběti, které si dobrovolně dávaly např. zřeknutí se jídla či her apod. Rozjímejme opět o obětování Ježíška v chrámě.

Simeon dal Marii prorockou předpověď: „ On je určen k pádu a povstání mnohých a na znamení, kterému se bude odporovat a tvou vlastní duši pronikne meč.“ Maria si toto uvědomí a připomene si to, když bude kvůli Ježíši trpět. Zejména se v církvi připomíná sedm bolestí Panny Marie. I my věřící máme cítit bolest a trpět, když lidé hřeší, nevěří, když nepřátelé jsou proti Ježíši a jeho církvi. Simeon dále nám ukazuje, že ke spáse je třeba chtít Ježíše přijmout. Sv. Augustin říká: I když tě Bůh stvořil bez tebe, nespasí tě bez tebe.

Církev v den Uvedení Páně do chrámu dává věřícím do rukou hořící svíce, aby naznačily touto svátostinou Ježíška, kterého držel Simeon a zároveň, aby věřící svítili světlem Kristovým druhým lidem. V chrámě byla také zbožná žena Anna, vdova, která se také j

 1. májová 2017
 2. října 1917: Počasí bylo ten den studené a deštivé. Do místa zjevení přišlo na 50 000 osob. Přesně ve 12 h. se opět objevil blesk. Maria se dětem zjevuje a říká jim: „Jsem Královna sv. růžence a chci vyzvat věřící, aby se modlili růženec, změnili život, činili pokání za hříchy. Ať na tomto místě je kaplička.“ Potom se Maria vzdalovala směrem ke slunci, které náhle vysvitlo! Najednou přestalo pršet, oblaka se rozptýlila, slunce jako kotouč se začalo točit kolem své osy a vysílalo kolem sebe světelné paprsky různých barev: žluté, růžové, modré, fialové a další barvy. Toto otáčení se konalo 3x za sebou. Asi 60 tisíc lidí toto vše vidělo. Volali! Zázrak! Věřím v Boha, Zdrávas Maria, Bože, smiluj se. Lidé se modlili a klekali. Vše trvalo asi 10 min. Lidem promoklým se náhle usušily šaty. Lucie ještě sdělila, že během slunečního zázraku viděla Ježíše jak žehnal zástupům. Tato zpráva se rychle rozšířila po celém Portugalsku a později do celého světa. Rozjímejme nyní o nalezení 12 letého Ježíše v chrámě.

Maria s Josefem a Ježíškem žila v Nazaretě. Ježíš byl v oblibě u Boha i u lidí. Kromě účasti na bohoslužbě v synagoze, konala rodina pouti do Jeruzaléma vždy o velikonocích. Prvně šel Ježíš s nimi, když mu bylo 12 roků. V Jeruzalémě, v chrámě se konaly oběti smírné a prosebné a po domech se konala velikonoční večeře s beránkem jako památka na zázračné vysvobození z Egyptského zajetí.
I křesťané konají poutní cesty k některým poutním místům např. do Compostely ve Španělsku pro svou duchovní obnovu a k oslavě Boha. 12 letý Ježíš se zúčastňoval rád duchovních a biblických rozhovorů v chrámě konaných starozákonními kněžími. Ježíš dvanáctiletý byl již nábožensky považován za dospělého a proto nemusel chodit s rodiči v průvodu a proto se stalo, když poutníci se vraceli z pouti zpět do Nazareta, po prvním dni cesty Maria s Josefem Ježíše mezi poutníky nenalezli a usilovně ho hledali. Museli se vrátit do Jeruzaléma a i tam ho hledali. Maria s Josefem nám dávají příklad jak je důležité mít zármutek nad ztrátou Ježíše z naší duše, z naší rodiny a jak je důležité jej znovu začít hledat. A Ježíš nám dává sám naději svým učením.: Kdo hledá najde, kdo tluče, bude mu otevřeno….

ako chudá a pokorná a č

 1. májová 2017

V dalších letech došlo k naplnění oznámení Panny Marie, že Hyacinta a František zemřou a opravdu statečně a s radostí přijali svou smrt, že budou moci být v nebi jak jim to Maria slíbila. Lucie podle přání Panny Marie vstoupila do kláštera a dožila se celocírkevního schválení fatimského zjevení a výstavby velkolepého chrámového komplexu fatimského, zažila ještě i to, že na místě zjevení neočekávaně vytryskl pramen, který mnohým lidem přinesl zdraví. Lucie uchovávala tajemství od Panny Marie a až na dovolení od P.Marie, neboť měla ještě i další osobní zjevování Panny Marie, i na přání biskupa, předložila tato tajemství církvi a to papežům, kteří podle toho zasvětili svět a zejména Rusko Panně Marii a z tohoto tajemství vyplynulo i to, že měl být zabit papež a měl to být pravděpodobně Jan Pavel II., na kterého 13.5.1981 byl spáchán atentát a i když byl smrtelně zraněn, byl zázračně uchráněn na životě, za což vděčil P.Marii Fatimské, která podle něj vedla kulku střely, aby těsně minula srdce papeže. Papež Jan Pavel II. s vděčností se dostavil do Fatimy, kde děkoval za své uzdravení. Papež Benedikt XVI. prohlásil, že většina z tajemství byla splněna, ale stále ještě se naplňuje, neboť Maria slíbila, „ nakonec moje srdce zvítězí.“ Pokračujme v rozjímání o nalezení 12 letého Ježíše v chrámě.

Nakonec Maria s Josefem nalezli Ježíše v chrámě. Ježíš jim řekl „proč jste mne hledali, nevíte, že musím být v tom co je mého nebeského Otce..“Jeho matka uchovávala Ježíšova slova ve svém srdci. I my křesťané máme stále nová Ježíšova slova uchovávat ve svém srdci a rozjímat o nich. V hledání Ježíše ať také vidíme zkoušku naší víry. Nalezení Ježíše v chrámě nám ukazuje, že je vztah mezi Ježíšem a chrámem a to i v našich katolických kostelích. Ježíš je přítomen ve svatostáncích kostela, čeká na náš příchod a na naše modlitby. Vždyť řekl „ pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi a já vás občerstvím.“ Ježíš v chrámě nám ukazuje také, abychom uměli správně určovat pořadí hodnot:  Bůh má být na prvním místě!

istého srdce radovala, že mohla spatřit Mesiáše v dítěti Ježíši, na kterého celý život čekala. Ať příklad Simeona a Anny nám pomáhá pochopit smysl oběti.