1. tajemství: který z mrtvých vstal II.

Mezi Pánem Ježíšem zmrtvýchvstalým a Pannou Marií jeho matkou jsou mnohé paralely: jako Ježíš i Maria šla cestou křížovou,  jako Ježíš se stal Vykupitelem, Maria se stala spoluvykupitelkou, jako Pán Ježíš vstal z mrtvých, tak Maria byla Bohem vyznamenána slávou vzkříšení z mrtvých, jako Ježíš vstoupil do nebe, tak i Panna Maria byla vzata i s tělem oslaveným do nebe. Jako Ježíš se zjevoval ve své vzkříšené, oslavené podobě, tak i Panna Maria během dějin církve se sice jiným způsobem zjevuje lidem, aby uváděla více království svého Syna do světa a ukazovala slávu nebe. Jako je Ježíš přítomen v dějinách  církve jak slíbil, že bude s námi až do skonání světa, tak i Panna Maria je přítomna právě svými zjeveními a ve svých poselstvích lidem a především na poutních místech kam putují zástupy věřících: např. v Guadalupe, v Lurdech, Fatimě, Jasné Góře jak to uvádí papež Jan Pavel II. ve své encyklice Redemtoris mater.

Rozjímejme znovu o zázraku zmrtvýchvstání. Je to největší zázrak, který je ve stejné rovině jako zázrak stvoření. Ježíš vzkříšený nežije již svým předchozím biologickým životem, ale novým životem duchovního těla oslaveného nepodléhajícímu zákonům hmoty, času, prostoru, které je prosto utrpení, smrti, je zářící a krásné. Proto taky Pán Ježíš nepotřeboval, aby mu někdo otevřel hrob, ale prošel hrobovým kamenem, vstal zázračně. Jak říkají svatí otcové církevní a srovnávají: “Jako  Ježíš prošel lůnem Panny Marie bez porušení panentví při svém narození tak vstal z mrtvých a prošel hrobem aniž porušil pečetě.“

Ježíš vzkříšený je nové stvoření. Těm, kterým se chtěl zjevit – a bylo jich hodně, jak o tom svědčí evangelia a zejména l. list sv. Pavla Korintským v 15. kap. 1-9 verš, kde je seznam svědků, kteří Ježíše vzkříšeného viděli – těm musel Ježíš dát nový zrak, schopnost ho vidět. Ježíš vzkříšený tak uchvátil ty, kterým se zjevil, že v síle této vzkříšené skutečnosti mohli plnit příkaz: “Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu stvoření….kdo uvěří bude spasen…“ Ježíš zmrtvýchvstalý odměnil víru, lásku, statečnost a věrnost žen, které Ježíše nejen podporovaly a provázely, ale na rozdíl od apoštolů kromě Jana zůstaly věrné Ježíši na jeho křížové cestě i v jeho smrti, aby se potvrdilo co řekl sv. Pavel: “Už tu není Žid anebo Řek, otrok nebo člověk svobodný, muž anebo žena, všichni jsme jeden v Kristu Ježíši.“(Gal 3,28)

Je to největší Boží důkaz pro naprostou rovnost všech. Až do dnešních dnů Pán vzkříšený zůstává v církvi přítomen. Věřící se s ním setkávají ve víře a lásce a čekají na jeho viditelný příchod, když se modlí: „tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.“ Panna Maria, jak dosvědčují církevní otcové, dala nám příklad v tom, že navštěvovala místa, kde Ježíš žil, učil, konal zázraky, zvláště jeho křížovou cestu, jeho hrob, chrám v Jeruzalémě. Zde všude intenzivněji rozjímala o Ježíšovi, vzpomínala na jeho slova a skutky a tím více toužila po definitivním setkání s Pánem oslaveným. To se Panně Marii splnilo tehdy, když došlo, po její smrti k jejímu vzkříšení a vzetí do nebe..

Matko Spasitelova – oroduj za nás!