2. tajemství: s kterým jsi Alžbětu navštívila II.

Kdo se modlí růženec měl by znát Písmo sv., zejména Nového zákona, měl by znát Pána Ježíše. „Neznalost Písma je neznalost Krista“ řekl sv. Jeroným, velký znalec Písma a překladatel. Maria, která se seznámila s Písmem sv. v chrámě Jeruzalémském a stále více poznávala Ježíše Krista, vede nás ke Kristu a ke znalosti Písma sv. i skrze růženec.

Proč vlastně Maria šla navštívit Alžbětu? Bůh dal skrze anděla Marii znamení a to že Alžběta, Mariina příbuzná je už v šestém měsíci, ačkoliv byla považována za neplodnou. Maria využila tohoto znamení, aby šla pomoci skutky lásky své příbuzné, která ve vyšším věku čekala dítě. I věřícím dal Bůh znamení a sice to nejkrásnější znamení své jsoucnosti: svého Syna, Ježíše Krista. „Kdo vidí mne, vidí i otce, já a Otec jedno jsme“, řekl Pán Ježíš. A Ježíš dal zase nám znamení dosvědčující jeho božství a to slova věčného života i zázračné skutky, ale jsou to i znamení a zázraky, které se dějí ve jménu Pána Ježíše v církvi až do dnešních dnů, zejména na poutních místech mariánských jako jsou Lurdy, Fatima a dalších.

Čteme u Lukáše, že Maria šla k Alžbětě spěšně, což můžeme chápat tak, že neodkládala cestu k Alžbětě a pak i to, že v duchovním smyslu spěchala, aby byla co nejdříve u Alžběty a mohla jí říci o své velké radosti, že bude matkou Božího Syna. Maria pozdravuje Alžbětu jako první a Alžběta pak odpovídá v síle Ducha sv. Pozdrav u starozákonního Božího lidu byl vždy ve velké úctě, nebyla to jen konvence, slušnost, ale prostředek setkání konaný s velkou pečlivostí a úctou. Proto i křesťané po příkladu P. Marie a Alžběty, ale též samotného Ježíše se pozdravují ať v kostele liturgickým pozdravem na začátku mše sv. nebo před sv. přijímáním, když si předávají pozdravení pokoje. Věřící se mají umět pozdravovat láskyplně i mimo kostel.

Zdalipak víte proč se mladí křesťané pozdravují rádi pozdravem AHOJ. Oni totiž pod tímto vidí větu „ať hoří oheň Ježíšův“ anebo latinsky „ad honorem Jesu“- tj. ať je ctěn Ježíš. V každém pozdravu by mělo být kus našeho srdce, projev lásky, vždyť i pozdrav anděla Marii chaire Maria tj. buď zdráva Maria v sobě tají více než přání zdraví tělesné. Řecké slovo chaire znamená totiž lásku, tudíž anděl přeje Marii Boží lásku a tím i milost, pokoj a požehnání.

Setkání Marie s Alžbětou je pro nás vzorem, abychom se i my křesťané uměli setkávat navzájem ve víře a lásce a to i mimo kostel v našich rodinách, abychom se při těchto setkáních nestyděli se společně modlit, rozjímat nad Písmem sv., vést vzájemné duchovní rozhovory, povzbuzovat se ve víře u vědomí toho, „kde jsou dva nebo tři ve jménu Ježíšově, je on uprostřed nich“. Svatí se uměli vzájemně setkávat, modlit se, vést duchovní rozhovory. I dnes někde tvoří věřící mimo kostel tzv.večeřadla, kde se setkávají, modlí se a vedou náboženské rozhovory.

Děkujme P. Bohu spolu s Marií, že můžeme být spojeni s Ježíšem v kostele, především ve svátosti oltářní. A v této církvi putujeme ve společenství bratří a sester do naší nebeské vlasti, kde je Ježíš náš Pán a Mistr a také Maria naše duchovní matka.

Maria, královno všech svatých, oroduj za nás.