Křesťanská budoucnost – znovupříchod Krista

Lidé se liší v názorech na budoucnost. Existuje tzv. futurologie tj. věda o budoucnosti lidstva a světa. Je pesimistická (A.Huxley, F.Baader a jeho kniha Ráj nebo zničení lidstva, dojde k tragedii lidstva a světa, ale až za velmi dlouhou dobu). Je optimistická (svět se točí…je kulatý…bude ráj na zemi)V Sixtinské kapli je od Michelangela obraz Posledního soudu: ve středu obrazu je Kristus jako vítěz, lidé vpravo jako vyvolení, lidé vlevo jako zatracení. Tento obraz je výrazem křesťanské víry v budoucnost: My křesťané čekáme na Kristův příchod k odměně a soudu, k dokonání díla spásy. Co máme o křesťanské budoucnosti věřit?

 1. Na konci světa přijde Kristus ve slávě soudit živé i mrtvé Mt 16,27, Mk 8,38, Lk 9,26 „Syn člověka přijde ve slávě svého Otce s anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání“ Mt 24,30, Mk 13,26, Lk 21,27 „Potom se objeví znamení Syna člověka na nebi a uvidí přicházet s velkou mocí a slávou.(Znamením bude kříž Kristův). Ježíš příjde, aby soudil a vzkřísil lidi z mrtvých  2 Sol 1,8.
 2. Čas znovupříchodu nebyl lidem zjeven, je lidem neznámý. Mk 13,23 „Onen den a hodinu nikdo nezná ani Syn, ale jen Otec.“ Ježíš ve svém učení ukazuje, že bude delší doba lidstva než přijde znovu. O tom svědčí jeho řeči o paruzii / znovupříchodu/ např. Mt 24,14, Lk 21,24 jeho podobenství o znovupříchodu, zejména o hřivnách  Mt 24,38, 25,5,, podobenství o postupném růstu království Božího  Mt 13,24-33. I apoštolové učili, že neznáme hodinu, dobu parusie.1 Sol 5,1-3: „ Co se týká doby a času není zapotřebí, abychom vám o tom psali, neboť den Páně přijde jako zloděj v noci.“ 2Petr 3,8-10 „U Boha je tisíc let jako jeden den.“
 3. Den Páně příjde náhle jako zloděj v noci. První křesťané silně počítali s pravděpodobností blízkého příchodu Páně  Fil 4,5, Jak 5,8, 1 Petr 4,7, proto se modlili intenzivn쨄Maranatha“ – Pane přijď!  1Kor 16,22, Zjev 22,20. Sekty jako Adventisté, Jehovisté vypočítávají časy konce světa. Pro katolické křesťany však platí: „Bděte tedy neboť neznáte dne ani hodiny.“ Mt 25,3. Přece však v Písmu sv. byly dány známky blížícího se konce světa:
  1. Hlásání evangelia bude na celém světě Mt 24,14, Mk 13,10. Ne hned potom, ale až bude hlásáno úplně všude (zatím ještě není).
  2. Obrácení Židů Řím 11,25-32 je sděleno jako tajemství u sv. Pavla. Je myšleno morální obrácení Židů (ne numericky celý národ).
  3. Dojde k odpadu víry, budou falešní proroci  Mt 24,4, 2Sol 2,3.
  4. Vystoupení antichrista  2Sol 2,3. Vystoupí v síle satana, bude konat „ na oko“ zázraky, bude jako kníže pokoje a dobrodincem lidstva, ale jen proto, aby přivedl k odpadu od víry a pravdy k nespravedlnosti. Ježíš nad ním zvítězí při svém druhém příchodu (odmítá se dějinné vysvětlení Neronem, císařem Římským).
  5. Těžké pohromy: války, hlad, zemětřesení, pronásledování učedníků Kristových, přírodní katastrofy  Mt 24,9. „Jako blesk od východu na západ tak bude příchod Syna člověka.“ Mt 24,27. Příklad:Šašek v cirkusu v manéži ohlašuje požár cirkusu, ale lidé mu nevěří, myslí si, že vtipkuje, smějí se mu. Proto dojde nejen ke zničení cirkusu, ale oheň zachvátí i městečko. Tak se lidé smějí i církvi. Stejně se vysmívali lidé Noemovi před potopou, nevěřili že by mohly přijít tresty – a došlo k potopě!

Křesťanskou budoucností je tedy znovupříchod Krista oslaveného, mocného, vítězného, přítele a bratra křesťanů, který předá spaseným připravená místa v království Božím, v domově Božím, v nebi. Kristus přijde ne ke zničení světa, ale k dokonání díla spásy, k proměně všeho stvořeného. Od té doby bude křesťan vše vidět ne očima víry, ale „patřením“. Vše mu  bude jasné jako „tváří v tvář“. Zanikne víra a naděje a zůstane jen láska.