Všeobecný soud, proměna světa, vzkříšení

Vyznáváme víru, že Ježíš Kristus budou soudit živé i mrtvé (je to např. v Nicejsko–Cařihradském vyznání víry). „A potom každému odplatí podle jeho skutků“ (Mt 16,27). „A dal mu moc konat soud, protože je Syn člověka.“ (Jan 5,27). „Ježíš je od Boha určený soudce živých a mrtvých.“ (1Petr 4,5). Dále jsou podobné citáty u Fil.1,6, Řím 14,10-12, 1Kor 4,5. Ve Zj 20,10 – 15 je popisováno otevření knih a souzení podle  skutků v těchto knihách zapsaných. U Mt 25,31 – 46 se popisuje podobenství o soudu na konci světa, který je zpodobněn jako kyž odděluje pastýř ovce od kozlů tak budou dobří a zlí lidé odděleni podle skutků lásky a to buď k věčnému životu nebo věčnému zavržení. Ježíš bude soudit v moci Boží, andělé mu přitom budou sloužit, apoštolové a svatí budou spolupůsobit při soudu nad světem (Mt 19,28, 1 Kor 6,2). Soudit se bude celé jednání lidí a to jak vnější tak i vnitřní. Čas a místo nejsou sice známy. Soud bude oslavou Boží, člověk bude souzen nejen jednotlivě, ale jako člen společnosti, rozsudek bude vykonán zároveň již na vzkříšeném těle. Všichni mrtví k soudu nejprve vstanou z mrtvých se svým tělem (toto vzkříšení popírali saduceové doby Ježíšovy, manichejská sekta, pohané tehdejší i dnešní, racionalisté, materialisté).

Již ve Starém zákoně. se mluví o zmrtvýchvstání u Ozeáše 6,3, Ezechiela 37,1 – 14, Izaiáše 26,19, Daniela, Druhá kniha Makabejská 7,9. V Novém zákoně u Mt 22,29 : „Při vzkříšení se lidé nebudou ženit ani vzdávat…budou podobni andělům.“ U Mt 5,29: „Ti kdo jednali dobře budou vzkříšeni k životu, zlí k soudu.“ U Jana 11,25: „Já jsem vzkříšení a život…

V návaznosti na Písmo sv. učí i apoštolové o vzkříšení, rovněž církevní otcové např. sv. Klement Římský, sv. Justin atd. I když se jedná o nadpřirozenou skutečnost – zázrak, přece rozum zjišťuje přiměřenost tohoto Božího skutku:

  1. Pro jednotu těla a duše.
  2. Ze spravedlivého odměnění, aby se i tělo podílelo na odměně nebo trestu.
  3. Kristus vykoupil lidi dokonale, tj.celé s tělem i duší.
  4. Aby byli členové církve plně připodobněni Kristu vzkříšenému s tělem i duší.

Mrtví obdrží numericky stejné tělo, které měli na zemi. 1 Kor 15,53. „Toto porušitelné musí obléci neporušitelnost a smrtelné nesmrtelnost.“ Identita se týká všech částí hmoty, avšak bez nedokonalostí, ve stavu zralého věku (i s pohlavní rozdílností). Bude to tělo podobné Ježíšovu, tělu Zmrtvýchvstalého tj. oslavené a duchovní. Fil 3,21: „Připodobní tělu své slávy…“ 1 Kor 15,42-44: „Sází se tělo smyslové, vstane tělo duchovní.“ Jaké vlastnosti toto tělo vzkříšené bude mít?

  1. Bude neschopné utrpení, jakéhokoliv fysického zla, nemoci a smrti . Nebude možno toto tělo ohrozit. Zj 21,4: „Bůh setře každou slzu… nebude již smrti ani zármutku…“ Bude dokonalá podřízenost těla duši.
  2. Bude jasné a jemné: produchovnělost těla hmotného, oslavená duše bude zcela dokonale ovládat tělo.
  3. Bude pohyblivé, tj.bude se moci pohybovat v souladu s rychlostí duše, nebude podléhat zákonům gravitace, duše bude pohybovat tělem.
  4. Bude zářit, vše nehezké z předcházejícího těla člověka bude pryč, ale nastoupí krása a záře těla (Mt 13,43). „Spravedliví budou zářit jako slunce.“ Stupeň jasu bude rozdílný podle zásluh.
  5. Těla bezbožných budou také nesmrtelná, ale ne proměněná – oslavená. Budou také schopna utrpení.

Pokud jde o zemi a svět hmotný na konci světa budou proměněny, nezaniknou v nicotu. „Hle, já jsem s vámi až do skonání tohoto světa…“ Mt 28,20. „Podoba této země pomine…“ 1 Kor 7,31. „Nebe i země pominou, ale slova má nepominou…“ Mt 24,35 „A spatřil jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již není…hle obnovuje všechno.“ Zj 21,1-5. „Očekáváme však podle jeho zaslíbení nová nebesa a novou zemi, kde bude přebývat spravedlnost.“ 2 Petr 3,13.

Jak to bude vypadat konkrétně? Nic bližšího nám Zjevení neříká o způsobu jakým proměna proběhne, mnohdy mluví Bible jen obrazně např. o ohni. Ježíš mluví o znovuzrození a obnovení Mt 19,28.

Sv. Augustin říká, že tvářnost pomine, ne však přirozenost. V každém případě se bude jednat o velký Boží zázrak a obnovený svět bude přizpůsoben novému, vzkříšenému člověku a bude mu sloužit.