5. Boží přikázání: Nezabiješ

Hodně se mluví o lidských právech. Jedním z nejzákladnějších lidských práv je právo na život. Je Bůh je pánem života a smrti. „Já jsem ten, který život bere a oživuje.“ Dt 32,39. Co říci o filmech s válečnou tematikou, o filmech s gangstery, kde je mnoho vražd, co říci o hračkách pro děti, které znázorňují vojáky, zbraně, hry na válku?

Křesťan má mít úctu ke všemu živému. Člověk je vrcholem stvoření, je stvořen k obrazu Božímu. Sice se podobá Bohu hlavně duší, ale i tělo je nástrojem duše a navíc posvěceno lidstvím Ježíše Krista a je chrámem Ducha sv. a bude se podílet na slávě. „Naplňte zemi a podmaňte si ji“ Gen 1,18.

Člověk může užívat nižší život pro naplnění svého životního poslání. Rostliny ke své výživě i užitku, nemají se však bezdůvodně ničit. Proto v dnešní době musejí být chráněné oblasti přírody před lidským nebezpečím. Zvířata užívá člověk k jídlu, i k vědeckým účelům i pomoci, ale nesmí je trápit a proto jsou spolky na ochranu zvířat. Jsou rezervace pro zvířata, aby byla zvířata chráněna před vandalstvím a vybíjením. Zneužívání nižšího života v přírodě bývá lehkým hříchem. Člověk má povinnost, aby rozvinul svůj tělesně-duševní život a obohatit svou nesmrtelnou duši:

 1. Je hříchem vraždy usmrcení nevinného člověka a to z jakýchkoliv důvodů uvážených a plně chtěných např. z nenávisti, závisti, z pudu žádostivosti nebo pro krádež atd. Tím je zasaženo do práv Božích a znemožňuje se tak člověku, aby životem dále rozvíjel své schopnosti. I státy světa považují vraždu za zločin a bylo to prohlášeno i ve Vyhlášení Spojených národů z r.1948. V náboženství je to hřích do nebe volající. Vylučuje z království nebeského. Ga.5,21. Takový člověk nemůže obdržet kněžské svěcení, je vyloučen z církve pokud se vražda stane na posvátném místě – v kostele nebo na hřbitově – tyto prostory jsou tím znesvěceny a musí být nově posvěceny.
 2. Zabití člověka se liší od vraždy. Je to buď náhodné nebo v návalu nekontrolované vášně. Někdy je to nepřímé zabití – nezamýšlené, ale v možnosti připuštěné, např. ublížení na těle, které přivodí smrt, nedbalost při zachovávání bezpečnostních předpisů např. dopravních, nebezpečný sport nebo když někdo druhému tak ztěžuje život až ho umoří k smrti. Vina se zde měří podle okolností a osobní zodpovědnosti (je zde těžký nebo lehký hřích).
 3. Zabití v sebeobraně je někdy zcela bez hříšnosti a to za těchto předpokladů:
  1. Je-li nespravedlivě někdo napaden na životě, svobodě, mravní čistotě nebo též spolubližní.
  2. Není-li jiná cesta, jak se tomuto napadení vyhnout.
  3. Usmrtit někoho v sebeobraně se smí jen v krajním případě. Sebeobrana je dovolená, ale může se jí člověk raději zříci z vyšších důvodů a to je hrdinství. Souboje nejsou sebeobranou, ale hříchy těžké proti 5. přikázání.

  Ani stát nemá právo „likvidovat“ lidi jako tomu bylo za nacismu, kde byli „likvidováni“ Židé, staří, věřící, politicky nespolehliví a další. Hříšné jsou všechny popravy ze strany státu z důvodů náboženských, ideologických, zabíjení rukojmích a politických odpůrců.

  Trest smrti je jen druhem sebeobrany k ochraně nevinných lidí, k zabránění nových činů, k odstrašení druhých, k usmíření viny. Mnohé státy (i náš stát) již zrušily trest smrti s poukazem na to, aby nedošlo k justiční vraždě, aby soud nemohl zneužít tohoto trestu, s ohledem na Boží přikázání „nezabiješ“. Lynčování, veřejné popravy, vraždění a mučení lidí je vždy zakázáno. Také je nedovolený atentát, mrzačení dětí z „výchovných důvodů“ nebo zabít svůdce manželky, tělesně trestat vyšetřovance.

 4. Euthanazie je lékařské „zlikvidování“ nevyléčitelně nemocného jako se dává rána z milosti nemocnému koni. Euthanazie je nedovolená. I lékař se může mýlit anebo zneužít tohoto druhu a také nemocný se může i zázrakem uzdravit z nevyléčitelné nemoci.  Euthanazie není dovolená i z náboženských důvodů, neboť Pán Ježíš trpěl až do konce svého života. Kastraci a sterililzaci je možno použít jen vyjímečně.
 5. Potrat chtěný a připuštěný (interupce) je vražda nenarozeného dítěte. Na tento hřích je trest exkomunikace. Jiného mravního druhu je císařský řez, potrat pro záchranu matky, otevření břišní dutiny k vyjmutí nádoru. Každý plod je člověk s nesmrtelnou duší a je bezbranný. „Nevinná krev volá k nebi.“
 6. Válka je připuštěna jen jako princip sebeobrany, tedy válka obranná. Každá útočná válka je nespravedlivá, je zločinem proti lidskosti. Zejména tzv. útočná válka je nespravedlivá, je zločinem proti lidskosti. Zvláště tzv.genocida, válka totální, hromadné zabíjení nevinných lidí – dětí, žen, starých, zraněných, vězňů – je zločinem proti lidskosti.

2.Vatikánský koncil dnes žádá nové zhodnocení teologie jakékoliv války, protože nové zbraně stírají rozdíl mezi útočnou a obranou válkou a jsou vždy zhoubnými zbraněmi. Zatím trvá vojenská povinnost pro obranu státu, ale křesťan se nemá nikdy propůjčit ke zvěrstvům proti lidskosti např. zabíjení zajatců, týrání civilního obyvatelstva atd. Je přísloví: „Žít a nechat žít.“ „Krev tvého bratra volá ke mně“. Gen 4,10. „Lepší je jeden mír než deset vítězství.“ „Zastrč svůj meč na jeho místo, neboť všichni, kdo berou meč, mečem zahynou.“ Mt 26,53