Církev Kristova – Boží lid a tajemné tělo Kristovo

Lidé jako občané jsou členy státu, křesťané jsou navíc členy Božího lidu – církve. Název církev je z řeckého slova kyriaké – kyrie = Pán, tj. přináležiti k Pánu Ježíši. Latinský název je ecclesiae = společenství povolaných do Božího lidu. V některých jazycích je shoda názvu pro církev i pro kostel (např.v němčině: die Kirche, v angličtině: church), a to proto, že kostel je místem shromažďování členů církve.

Proč existuje církev? Bůh si přál spasit lidi ne jednotlivě, ale jako Boží lid, proto nejprve vyvolil starozákonní Boží lid izraelský. Ježíš Kristus v Božím úmyslu spásy pokračoval. Hlásal pokání pro vstup do nového Božího lidu, vyvolil apoštoly pro nový Boží lid, shromáždil kolem sebe učedníky jako základ nového Božího lidu. Petrovi dal moc nejvyšší: „Ty jsi Petr skála a na té skále zbuduji svou církev…“ Mt 16,18. Dále řekl: „Pas mé ovce, pas mé beránky…“ Jan 21,15. „Tobě dám klíče království nebeského, cokoli svážeš na zemi bude svázáno na nebi…“Mt 16,18.

Na kříži Pán Ježíš definitivně ustanovil církev. Vytvořil totiž novou smlouvu ve své krvi. Z otevřeného srdce Ježíšova se zrodila církev. „Ježíš miloval církev a vydal se za ni, aby ji posvětil…“ Ef 5,25. Po zmrtvýchvstání dále dotváří Ježíš svou církev, dává příkaz: „Jděte do celého světa…křtěte všechny národy a učte je…“ Mt 28,18. „Obdržíte sílu Ducha sv. a budete mi svědky až na konec světa.“ Sk 3,8. „Jako mě poslal Otec, tak já posílám vás.“ Jan 20,21. Naplnění církve nastává při seslání Ducha sv. (zrození církve), kdy začíná apoštolské působení církve (misijní činnost). Tři tisíce prvních věřících učedníků v den Seslání Ducha sv.

Církev je Boží lid: znamená to, že pokřtění bez rozdílu jsou si rovni. Je jedna víra, jeden Pán, jeden křest. Všichni vyznávají stejné vyznání víry, přijímají stejné svátosti, především slaví Večeři Páně jako znamení jednoty. Stejné je Písmo sv., kostel je domovem pro všechny věřící. V Božím lidu je rozdělení služeb: hiearchie – jáhni, kněží, biskupové, papež. Jsou vyčlenění z Božího lidu ke zvláštní službě a posvěcení Kristem, což neznamená že jsou mimo Boží lid. Laici i hiearchie jsou navzájem spojeni jako bratři a sestry v rodině, tvoří Boží lid.

Vedle papeže je dnes asi 180 kardinálů, 5000 biskupů, přes 200 000 kněží a více než 1,5 miliardy věřících laiků. Církev jako Boží lid je viditelnou společností věřících, schází se především v kostelích při nedělní mši sv. Tato církev je ve všech světadílech, ve všech státech je jako kvas. Církev není však jen viditelný Boží lid, ale má i neviditelnou část, kterou je Duch sv. a neviditelnou hlavu církve, kterou je Ježíš Kristus. (to je duše církve). Obojí prvek církve a to viditelný (věřící lid) a neviditelný (Duch svatý) tvoří jednu církev Kristovu. Ježíš řekl: „Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti.“ Jan 15,5.

Církev je živý organismus složený z části božské a lidské, je to tedy božsko-lidská církev (v božské části je svatá, v lidské je slabá, nedokonalá, s mnohými hříchy, která potřebuje neustálou obnovu, pokání, očištění, ale i v lidské části usiluje o svatost, když se nechává božskou částí posvěcovat).

Církev tvoří společenství radujících se i trpících lidí. Je to mystické tělo Kristovo (nefyzické), jejíž hlavou je Kristus; věřící tvoří tělo. Tento obraz pochází od sv. Pavla Řím. 12,4, Ef 4,15, 1 Kor 12,12. Tento mystický, neviditelný , duchovní prvek vyznáváme ve víře, když se modlíme „věřím v církev.“

Církev je vlastně svátostí, tj. viditelným znamením viditelné milosti. Ježíš řekl Pavlovi: „Proč mě pronásleduješ?“ Sk.9,4 i když Pavel pronásledoval jen členy církve.

Ježíš se stále obětuje i posvěcuje putující církev hříšníků až se dokoná církev v království nebeském. Církev se označuje dalšími obrazy:

  • Je lodí na moři, kříž je stěžněm, Duch sv. je plachtou, Petr kormidelníkem, věřící jsou cestujícími.
  • Je nevěstou Mt 9,15, je stavbou, Kristus je úhelným kamenem 1 Petr 2,5.
  • Je ovčincem s ovcemi, Kristus je Dobrý pastýř Jan 10,14, je chráme Ducha sv.

Vy jste vyvolené pokolení, království kněží, svatý lid… kdysi jste nebyli lidem, nyní jste Boží lid.“ Petr 2,9.

Církev je udržována třemi božskými ctnostmi: vírou, nadějí a láskou. Ve slově církev je vždy obsaženo, že přináleží křesťan ke Kristu.