Ave Maria – rozjímání nad modlitbou Zdrávas Maria

Tato modlitba církve, vedle modlitby Otče náš, je mezi věřícími nejvíce rozšířena a oblíbena a je pro křesťany velmi cenná. Jako modlitba Otče náš, která je celá uvedena v Písmu sv.Nového zákona tak i tato modlitba k Panně Marii má základ v Písmu sv. Nového zákona. A jako modlitba Otče náš se stala vzorem pro další modlitby církve, stejně tak je vzorem i modlitba Zdrávas Maria.

První část modlitby Zdrávas Maria je přímo převzata z Písma sv. a to z Lukášova evangelia /Luk 1,28-55/. Je to dialog anděla Gabriela s Pannou Marií a část dialogu sv. Alžběty s Pannou Marií. Druhá část této modlitby Zdrávas není přímo z Písma sv., ale svým obsahem a smyslem má k Písmu sv. vztah. Druhou část totiž přidala církev pod vlivem Ducha sv., zejména po Koncilu Efeském v 5.století, který řešil nesprávný názor biskupa Nestoria a jeho přivrženců, že prý Maria není Bohorodičkou, ale jen rodičkou Krista – člověka. Koncil Efeský však rozhodl, zejména zásluhou sv. Cyrila Alexandrijského, že Ježíš Kristus jako Slovo Boží a Druhá Božská osoba přijal lidské tělo z Panny Marie a od prvního okamžiku početí bylo jeho božství spojeno s lidstvím a proto Maria je právem Bohorodičkou – matkou Boží. Všichni křesťané s radostí přijali toto rozhodnutí. Zde je také zdroj druhé části modlitby Zdrávas Maria.

Od 11. století se tato celá modlitba Zdrávas šíří v celé církvi. Pius V. ji zařadil do římského oficia. Šiřiteli této modlitby jsou zejména sv. Dominik, sv.Kateřina Sienská, sv. Bonaventura, sv. Terezie z Avily, sv. Alfons. Od sv. Bonaventury pochází zvyk, že se v řádu Františkánském vždy večer zvonívalo zvonem a bratři se modlili trojí Zdrávas Maria. Toto se pak rozšířilo po celé církvi a spojilo s modlitbou „Anděl Páně“ a trojím Zdrávas Maria a tato nábožnost byla obdařena mnohými odpustky.

Jako kdysi v dějinách spásy zlý anděl v podobě hada oslovil Evu a ta neuposlechla Boha a stala se příčinou laviny hříchu tak znovu anděl Boží oslovil Marii a ona svým fiat přijala vůli Boží a stala se příčinou proudu milosti pro spásu lidí. Sv.Bernard, velký ctitel Panny Marie píše, že příklad Gabriela, který pozdravil Marii nás věřící povzbuzuje k modlitbě Zdrávas Maria, neboť Maria nebude tak „nezdvořilá“, aby na náš pozdrav neodpověděla. Ano, Maria ráda přijme náš pozdrav, neboť jí to připomene všechny radostné události začátku spásných Božích úradků a ráda nám za to vyprosí mnohou milost.

Kéž bychom jako např. sv.Kateřina Sienská se často modlili k Panně Marii modlitbu Zdrávas Maria, protože Maria nás tak povede ke Kristu Ježíši a do nebeského království.