Ovládání sama sebe

Kosmická raketa je složitý systém s dokonalým a nebezpečným palivem a je nutno ji umět dokonale ovládat, řídit a usměrňovat. Existuje řídící centrum na zemi. Kosmonauté jsou velmi dlouho školeni. Dalšími příklady pro ovládání je např. joga, která působí k usměrnění a ovládnutí těla i duše, kůň ve volné přírodě je nezkrotný, vyhazuje a až dlouhým cvičením může být použit k „vysoké jízdě“.

Stejně tak i člověk je velmi složitý organismus tělesně – duševní a proto se musí ovládat, usměrňovat a kontrolovat. Člověk musí být pánem sám sebe! Pudy v člověku musí být usměrněny, musí se pěstovat dobré návyky (ctnosti). Být ctnostným a charakterním člověkem je proces potlačování špatných vlastností povahy a rozvoj dobrých.

Ježíš přišel lidi osvobodit tj.umožnit jim, aby ovládali své vnější i vnitřní jednání, aby nižší pudový život člověka se otevřel pro vyšší Boží život. Kristus k tomu dává svou sílu milosti, ale vyžaduje i naši spolupráci. Kristus je jako řídící centrum. Pudy v člověku jsou od Boha jako dobré, ale neusměrněné a špatně použité, stávají se škodlivými. Člověk nemá být otrokem pudů, ale jejich pánem! Jako pudy rozeznáváme v člověku?

 1. Pud sebezáchovy (zachovat si život, rozmnožit ho, nevydávat do nebezpečí).
 2. Pud vyživovací (jídlo a pití).
 3. Pud pohlavní (zachování rodu).
 4. Pud uplatnění se (dobrá pověst, úspěch).
 5. Pud aktivity (ve hře, v práci, v jiné činnosti).
 6. Pud společenský (mít společenství s druhými).
 7. Pud vlastnický (něco mít a vlastnit).

Zneužití pudů ať jejich přehodnocením nebo nedoceněním je nazýváno v morální teologii hlavní hříchy: pýcha, hněv, smilstvo, závist, nestřídmost, lenost, lakomství. Ctnost je vždy uprostřed dvou extrémů. Je to správné užití základních pudů v člověku. Děje-li se tak návykem, je zde dobrý zvyk – ctnost. Ctnostný člověk je schopný pro život! V němčině slovo pro ctnost je Tugend od slova tauglich (schopný). Kdo zneužije pud, koná špatný skutek. Kdo si zvykne na toto zneužití, je nectnostný (neřestný). Takový je neschopný pro život (untauglich). Z mnoha ctností jmenujme:

 • Ctnosti Božské:
  • víra = otevřenost pro Boha a člověka,
  • naděje = důvěra v lepší a jeho vítězství, v Boží slovo, člověk naděje není pesimista,
  • láska = úsilí o službu, pomoc, smíření, oběť podle Ježíše Krista.
 • Hlavní ctnosti:
  • moudrost = ne zbrkle soudit, jednat i mluvit s rozmyslem,
  • spravedlnost = dávat každému co mu patří,
  • statečnost = nevyhýbat se těžkostem života,
  • umírněnost = ne vše mít, ale být skromný, znát míru.

Dynamit, rentgen, atomová energie správně použité jsou požehnáním pro lidstvo, ale i naopak. Stejně tak i lidské skutky.

Přísloví říká: Krotitel lvů je statečný, statečnější je dobyvatel světa, nejstatečnější je ten kdo sám sebe umí ovládat.

Jaké je tvé sebeovládání, taková je svoboda. Jsem člověk, to znamená bojovník (Goethe). Mravní ctnost nevylučuje vášeň (Tomáš Akvinský).

Pokud se člověk vzbouří proti Bohu, vzbouří se pudy proti člověku! Spravedlnost vytváří mír. (Pius XII).

Nepřišel jsem na svět přinést pokoj, ale boj… (Mt 10,34 – 39).

Ovládám své tělo a činím, co je poslušné.  (1.Kor 9,27).

Bůh si předsevzal skrze Krista zase uvést pořádek do všeho co je na nebi i co je na zemi. (Ef 1,10).

Kdo mně následuje, nechodí ve tmě. (Jan 8,12).