4. tajemství: který nesl těžký kříž II.

Růženec stojí ve službách ideálu hlubokého a niterného poznávání Krista a to cestou Mariinou. Jestliže Ježíš vede své učedníky k tomu, aby vzali svůj kříž a následovali ho, pak i Panna Maria jde touto cestou a dává nám příklad ženy naplněné vírou, mlčením a nasloucháním Ježíši. Poznat Kristova tajemství je snazší přes jeho matku Marii, protože Maria žije z Krista a pro Krista. Katolický katechismus církve také klade důraz na Kristova tajemství, když připomíná, že všechno v Ježíšově životě je znamením tajemství. A církev pro třetí tisíciletí podle papeže Jana Pavla II. se má snažit dosáhnout co největšího poznání Krista v celém jeho bohatství, neboť v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání (Kol.2,2-3)

Kromě své matky Marie se Ježíš na své křížové cestě setkal, jak říká tradice i s Veronikou, tato mu podala roušku na utření obličeje. Je to služba lásky a vyznání víry i statečnosti. I v naší životní cestě máme jednat podobně, aby se na nás naplnilo slovo Písma: „Kdo se nebude stydět za Syna člověka před lidmi za toho se nebude stydět Syn člověka až přijde…“ a „Cokoli jste učinili jednomu z mých bratří, sester, mně samému jste učinili.“ Ježíš se na své cestě setkává také se ženami. Tím, že je láskyplně napomínal jim ukázal jakou cestou se mají dát a jak mají žít: hlásit se k Ježíšovi neznamená pouhý cit, ale plnění vůle Boží, plnění stavovských povinností, napodobovat život Ježíšův a Mariin, aby se tak ve světě více prosazovalo království Boží – svatosti života, pokoje a lásky.

Na Golgotě, v cíli křížové cesty zůstane Ježíš zcela zbaven šatu, jen s křížem, aby tak ukázal své úplné zřeknutí se sebe: „On bohatý stal se pro nás chudým.“ Jako kdysi byl chudým v jesličkách, nyní je zcela chudý na Golgotě, aby se naplnilo slovo Ježíšovo: „Co prospěje člověku kdyby celý svět získal, ale ztratil svou duši?“ Ježíš je královsky bohatý svou duší, která je bohatá na lásku. Podle starobylé tradice Ježíš třikrát padl pod křížem. Číslo tři je v biblickém smyslu číslem plnosti, je možno i trojí pád Kristův chápat jako míru plnosti satanského pokušení odvrátit Ježíše od vykupitelského díla. Je to i pro nás poučení k bdělosti, že moc pokušitele je soustavná. Rozeštvává lidi proti sobě, dává jim do rukou zbraně, vnuká jim lživé i smyslné myšlenky, které se pak mění v činy. Ježíš vždy po pádu znovu povstal, aby ukázal, že je silnější než pokušení i pokušitel, a proto i my půjdeme-li s Ježíšem a klesneme-li, Ježíš nám pomůže povstat, i ve slabosti budeme silní silou Boží.

Rozjímejme ještě o zbavení Ježíšových šatů na Golgotě: Člověk se často hodnotí podle šatů, často platí „šaty dělají člověka„. Ježíš je však důstojný i když je zbaven šatů, neboť jeho duše je čistá a svatá a ta se projevuje i navenek ve zmučeném těle: na tváři, očích, na těle, zejména na rukou. Stejně máme posuzovat člověka i my a to podle krásy a čistoty duše, ne podle šatů či krásy těla. Panna Maria, která se zjevovala např. v Lurdech nebo ve Fatimě ač oblečená v prostý šat, vyzařovala mimořádnou krásu ze své duše a ta pronikala do celého vzezření tváře. Tím nám Maria ukazuje, jak krásný bude člověk, jehož duše zářila svatostí a čistotou.