5. tajemství: který tě Panno v nebi korunoval II.

„Zatímco se církev s celým lidstvem přibližuje k rozhraní mezi dvěma tisíciletími, přejímá ze své strany s celým společenstvím věřících a ve spojení s každým člověkem dobré vůle odvěkou výzvu, která je vyjádřena v těchto slovech antifony o „lidu padajícím ale toužícím povstat“, a obrací se na Vykupitele a jeho Matku zároveň s prosbou: “Přijď nám na pomoc. Neboť spatřuje blahoslavenou Bohorodičku ve výkupném tajemství Kristově a ve vlastním tajemství. Vidí ji hluboce zakořeněnou v dějinách lidstva, ve věčném povolání  člověka podle určení, které s ním Bůh ve své prozřetelnosti od věčnosti spojil. Vidí ji mateřsky přítomnou a plnou účasti v mnohonásobných a těžkých problémech, kterých je dnes plný život jednotlivců, rodin a národů. Vidí v ní pomocnici křesťanského lidu v nepřetržitém boji mezi dobrem a zlem, aby „nepadl“ nebo když padl, aby opět „povstal“. (Z encykliky Redemtoris mater papeže Jana Pavla II.)

Panna Maria nám dává ze svého milosrdenství mír pro duši, že nám vyprošuje lítost a odpuštění, mír pro svět, že vzbudí v duších účinné pokání a změnu smýšlení. Panna Maria nám dává ze svého milosrdenství sílu, pomoc, aby ve všech dobách mohli být křesťané královsky svatými apoštoly, kněžími, misionáři, mučedníky, svědky pravdy a lásky, vyznavači ve stavu manželském žijícími ve světě, či vyznavači žijícími v odloučenosti klášterní, svatými pannami a vdovami. P. Maria je královnou, která si přeje, aby tak jako v nebi i na zemi se v uskutečňování Boží vůle šířilo a naplňovalo království Boží: království spravedlnosti, lásky a pokoje. Za tím účelem P. Maria zprostředkovává dar milosti Boží pomáhající nebo posvěcující, aby se lidé obrátili ze hříchu a nevěry k víře a životu podle Božího zákona lásky jako Boží děti a lidi stvořené k obrazu Božímu.

Panna Maria pomáhá věřícím, aby uchovali čisté křestní roucho tím, že se budou rádi posvěcovat svátostmi, které Ježíš lidem zanechal na cestě do věčnosti v církvi. Pomáhá jim, aby měli stále  dar modlitby a nábožnosti a tak usilovali vždy na prvním místě o hodnoty duchovní, věčné a Boží. Panna Maria je na straně Božího lidu proti knížeti tohoto světa. Satan se P. Marie velmi bojí, jak zdůrazňuje např. sv. Bernard a jiní svatí. Královská důstojnost Panny Marie se nejvíce tedy projevuje v jejím prostřednictví a přímluvě, kdy nám zprostředkovává přiblížení se ke Kristu. „Skrze Marii ke Kristu“ – neboť čím je kdo blíže Kristu tím více je obmyt krví Kristovou, tím více je posvěcen. K tomu všemu P. Maria používá i svých „hradů“ tj. poutních míst do kterých putují věřící, neboť tam královna milosrdenství rozdává zvláště štědře. Tato rozjímání o růžencových tajemstvích chceme ukončit modlitbou ke královně Panně Marii: Zdrávas Královno, matko milosrdenství, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria. Amen.

Maria – královno posvátného růžence – oroduj za nás!