6. a 9. Boží přikázání. Nepožádáš manželky bližního svého

K uchování čistoty srdce musíme držet na uzdě i vnější smysly“ (Sv.Řehoř Veliký).

Jaké jsou hříchy, které vedou ke smilstvu?

 1. Nečisté pohledy. Vše co dráždí naši pohlavní sílu, zejména pohledy na nahotu lidského těla druhého pohlaví. Dovolené jsou nutné pohledy, za dobrým účelem např. lékař atd. V dnešní době je zneužíváno zejména filmů, divadel, umění, videofilmů a DVD, internetu k tzv. nemravným, pornografickým a erotickým scénám, které svádějí a dráždí fantazii. „Běda světu pro pohoršení.“ Mt 15,7. „Svítilnou tělu je tvé oko. Je-li tvé oko správné, také celé tvoje tělo má světlo. Je-li však špatné, také tvoje tělo je ve tmě.“ Mt11,34.
 2. Dotyky těla např. polibky. Dotyky k sobě samému mají být s úctou a nutností, k druhému pohlaví jen jako projevy úcty např. podání ruky, polibek mezi přáteli, snoubenci. Mnohý člověk takové dotyky vyhledává se žádostivostí. Tanec nemá být podporou smyslnosti, ale jako zábava, společenský úkon. Tance, které rozněcují smyslnost nebo přímo k ní vedou jsou jistě tzv. „ nedovolené“.
 3. Neslušné řeči, četba. Je to pohoršení, zejména pro mládež, rozrušuje to fantazii, věci jsou často řečí a knihou zveličovány, vždy to kalí čisté vody duše. „Hleďte jak malý je oheň a jak velký les je schopen zapálit. I jazyk je jako oheň, dovede způsobit kdejakou špatnost.“ Jak 3,5-6.
 4. Předčasné známosti probouzejí předčasně tělesné hnutí, vedou k nechuti ve studiu a práci, nesměřují k manželství. Opakem je slušně se bavit, ale ne s důvěrnostmi. Známost má být až tehdy, může-li přerůst v manželství. „Základy šťastného manželství a zkáza nešťastných začínají už v duši mladého chlapce a mladé dívky.“ (Pius XI).
 5. Nečisté myšlenky. „Každý, kdo se dívá na ženu žádostivě, zhřešil již ve svém srdci“ Mt 5,7. Ctností je odporovat těmto myšlenkám a představám. „Pád navenek předchází pád uvnitř srdce“ (Sv.Augustin).

Další hříchy proti 6. a 9. přikázání:

 1. Smilstvo dovršené je hříšný styk dvou osob různých pohlaví, které jsou svobodné. Někdy je to i tzv.konkubinát, když žijí jako manželé, ale beze sňatku. Jde o těžký hřích. U konkubinátu možno přijmout rozhřešení až po nápravě tohoto stavu.
 2. Násilné smilstvo je vynucený styk se ženou proti její vůli. Je to hřích proti čistotě a spravedlnosti i dalším ctnostem. Je zde tedy více těžkých hříchů. Podobný je i únos spojený se smilstvem.
 3. Krvesmilství je hříšný pohlavní styk mezi blízkými příbuznými pokrevně nebo duchovně např. kmotr. Tento hřích je spojen s exkomunikací.
 4. Svatokrádežné smilství je to, kde dojde ke styku osob, které jsou vázány slibem čistoty nebo celibátu. Kde jde jen o soukromý slib, není zde svatokrádežné smilstvo, naproti tomu je svatokrádeží i to, dopouští-li se někdo smilstva na posvátném místě – zde musí pak dojít ke znovuvysvěcení.
 5. Prostituce je tehdy, když ženy střídají muže za odměnu.
 6. Cizoložství je manželská nevěra ať se svobodnou osobou nebo vdanou (zde pak je dvojí těžký hřích) a to ať dokonané nebo nedokonané. Cizoložství vždy porušuje manželskou věrnost, lásku, je zkázou rodin a příležitostí ke zločinu např. k vraždě. „Ani cizoložníci….smilníci, nedostanou království nebeské.“ 1Kor 6,9.
 7. Dobrovolné a chtěné vyvolávání pohlavního vzrušení mužem nebo ženou bez pohlavního styku je tzv. masturbace osobní nebo manželská (přerušovaná soulož). Nutno rozlišovat poluci samovolnou, polodobrovolnou, nedobrovolnou, které nejsou hříchem nebo jen lehkým. Mezi manželi je těžce hříšné užívání antikoncepčních prostředků jak ze strany muže nebo ženy. Dnes se užívá tzv. nitroděložní tělísko např. Dana – avšak to je na úrovni potratovosti, tudíž nemůže takový křesťan obdržet rozhřešení, dokud nezjedná nápravu (je zde zabíjení oplodněných vajíček).Navíc antikoncepce způsobují rakoviny žen a vedou ke hříchům sobeckosti, egoismu a podporují promiskuitu. Pouze metoda „neplodných dnů“ spojená s teplotní (hlenovou) je dovolenou metodou regulace početí.

  Přes tyto hříchy církev ví o velkých bojích, zejména mladé generace v této oblasti. Ježíš vždy pomáhá povstat ze hříchů, proto nebude církev jen hrozit tresty, ale pomáhat, aby se nezpůsobilo nerozumným jednáním těžkým psychózám, vzetí si života, zoufalství. Láskou, trpělivosti a mírností se více napraví.

 8. Sodomie je nepřirozený styk mezi osobami stejného pohlaví. To byl hřích Sodomy a Gomory v Bibli, též se nazývá homosexualita. Anebo nepřirozený pohlavní styk vůbec.
 9. Bestialita je styk člověka se zvířetem. Je to nejtěžší hřích smilstva. Řím 1,16.
 10. Pohoršení je špatný příklad v mravním ohledu. Pohoršení je satanské, když svévolně někdo navádí ke hříchu slovem či skutkem, hlavně děti a mládež. Farizejské pohoršení je takové, kdo se pohoršuje i z dobra. „Běda světu pro pohoršení.“ Mt 18,7.

Mnoho krásného na téma manželské čistoty je řečeno v Koncilním dekretu Radost a naděje – o správném vztahu mezi mužem a ženou, jak se dívat na lidské tělo a plodivé síly. I pro hříchy těchto přikázání platí slova Pána Ježíše: „Nepotřebují zdraví lékaře, ale nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky.“ „Blahoslavení čistého srdce, neboť budou vidět Boha.“ Mt 5,6.