Pán s tebou

Tak jako anděl Gabriel řekl Marii „Pán s tebou“ tak podobně i Bůh řekl starozákoním mužům na př. Gedeonovi, Jakubovi, že bude s nimi. I my křesťané se pozdravujeme podobným pozdravem: Pán s vámi nebo Pán buď s tebou anebo provázej tě Bůh. Slovo Pán – Kyrios, latinsky Dominus je název pro Boha Otce i Boha Syna. Také se modlíme v liturgii: Pane smiluj se (Kyrie eleison). Panna Maria znala dobře přání starozákoního lidu být s Pánem Bohem, znala i přísliby Boha vyvoleným mužům Starého zákona. Věděla také kde se může s Bohem setkat. Že Bůh přebývá především v Jeruzalémském chrámě, tam kde je schránka smlouvy. Věděla, že Bůh je ve slově Písma svatého, že Bůh chce být přítomen při modlitbě věřícího a při slavení velikonoční večeře. Proto také Panna Maria jako věřící žena konala vše, aby se mohla setkávat s milovaným Bohem: žila ve chrámě, modlila se a to zejména žalmy, naslouchala slovům Písma sv., zúčastňovala se velikonoční večeře.

Pro Pannu Marii byl však pozdrav „Pán s tebou“ zcela jedinečný. Znamenal, že Pán Bůh je s Marií spojen stále prostřednictvím milostí v Duchu svatém, ale také, že Pán Ježíš, druhá Božská osoba bude s Pannou Marií jedinečným způsobem spojen a to tím, že se stane jeho matkou. Vtělením Syna Božího se Maria spojila s Bohem nejplněji, dala Ježíšovi lidskou přirozenost, tedy fyziologicky-biologické tělo podle všech zákonů dědičnosti a vývoje embrya v těle matčině. Ale toto lidství Ježíšovo bylo ihned po početí spojeno s božstvím, takže pod srdcem Marie již nebyl pouhý člověk, ale Bohočlověk – „hypostaticky“ spojený člověk a Bůh s lidskou a božskou přirozeností. I když toto nejužší spojení trvalo jen devět měsíců duchovně toto mateřské spojení se synem Ježíšem Kristem trvalo ještě silněji dále, silněji než u kteréhokoliv věřícího ve vztahu k Pánu Ježíši Kristu. Byl tedy Ježíš jedinečným způsobem spojen s Pannou Marií během jejího pozemského života a nyní v nebi ještě více. Přes toto silné mateřské spojení tělesně-duchovní s Ježíšem zde na zemi se i u Panny Marie zakoušení Boha uskutečňovalo vírou a láskou a až v nebi to bude patřením. Sv.Tomáš řekl: „Čím blíže je nějaká věc svému původu tím více dokonalosti z něho bere. Maria je svému původci nejbližší“. A sv. Jan Damašský prohlásil:“ Koho nemůže obsáhnout celý svět toho přijala Panna Maria do svého života.“

Když my křesťané se v kostele pozdravujeme Pán s vámi – i s tebou, chceme si uvědomit, že i v nás chce být Pán Ježíš, když jsme shromážděni v jeho jménu, když nasloucháme jeho slovu, když se modlíme a přijímáme svátost oltářní. Pán Ježíš si přál být s lidmi (Emanuel – Bůh s námi): „Budete-li zachovávat mé slovo přijdeme k vám a učiníme si u vás příbytek.“ (Jan 14,23) „Všechno je vaše, svět nebo život nebo smrt, přítomnost nebo budoucnost, vy však jste Kristovi a Kristus je Boží.“ (1.Kor 3,21-23) Ten kdo je Boží tomu patří všechno. Panna Maria je tedy spojena s Bohem, je chrámem Ducha sv. Kde je Bůh tam je i království Boží. I my křesťané máme být chrámem Ducha sv. „Nevíte, že jste chrámem Božím a Duch sv. ve vás přebývá?“ (1.Kor 6,19) „Království Boží je ve vás“ řekl Pán Ježíš. Tato radostná skutečnost nás musí vést k vděčné modlitbě: Panno Maria jako byl Pán Ježíš s tebou ať je i s námi nyní i na věky.