1. tajemství: kterého jsi z Ducha sv. počala

Růženec je modlitba, která posiluje naši víru, protože je složena z modlitby Věřím v Boha, modlitby Páně Otče náš, z modliteb Zdrávas Maria, ve kterých je po jménu Ježíš vloženo tajemství víry z života Pána Ježíše a Panny Marie. Je to i modlitba rozjímavá, když můžeme v každém desátku rozjímat o tajemství víry, přenést se v duchu do pravdy víry, kterou si připomínáme.

Událost zvěstování je uvedena v evangeliu sv. Lukáše 1,26-36. Maria v síle víry souhlasila s tím, že se stane matkou Pána Ježíše a řekla „jsem služebnice Páně ať se mi stane podle tvého slova.“ Ježíš také řekl: „nepřišel jsem, aby mi bylo slouženo, ale abych sloužil.“ A při svém pokušení na poušti řekl pokušiteli: „ je psáno jen Pánu Bohu se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.“  Bohu sloužit však znamená s ním i kralovat. Je to královská služba lásky. Každý křesťan, který dává království Boží na první místo v životě je také královským a svatým člověkem. V takovém člověku platí zákon milosti, který naplnil Jan Křtitel i Panna Maria. „Já se musím menšit a on ( Ježíš) musí růst.“ V této službě Bohu se lidská vůle stále více a lépe podřizuje vůli Boží jako to bylo u Panny Marie, která pro svoje spojení s Ježíšem byla vždy více svatá a krásná. Tato věta při zvěstování vešla do modlitby Anděl Páně, kterou se máme modlit vždy v poledne, v dřívějších dobách se tato modlitba modlila třikrát za den: ráno, v poledne a večer. Vzpomínám na film Jan Cimbura jak na poli při žních se v poledne všichni modlili tuto modlitbu. Je to začátek spásy pro všechny lidi!

Bohužel, dnešní člověk je tak hrdý na svou svobodu, že nechce být ničím a nikým omezen ve svobodě, ale pak často jeho „svobodná vůle“ se stává svévolí, mnohdy tvrdou, krutou a sobeckou. Naproti svoboda Božího dítěte jak nám ji ukázala Maria hledá ztotožnění s vůlí Boží. „ Ne má, ale tvá vůle se staň“ – jak nám to ukázal Pán Ježíš. Problém spásy neleží ani tak v rozumu, ale ve svobodné vůli. „Nebudu sloužit prvních lidí způsobilo zkázu lidstva. „Hle služebnice Páně“ Marie z Nazaretu zase přineslo spásu. „Co dobrého může vzejít z Nazaretu?“ V tom je paradox Boží lásky, že co je ve světě nepatrné jako byl Nazaret a Maria to si Bůh volí pro své cíle, aby zahanbil mocné. Stejně jedná Bůh i dnes. Skrze svou církev chudou, pokornou, bezmocnou chce ukázat Bůh svou moc a lásku a „vykonat veliké věci“. Skrze nás křesťany staré, nemocné, chudé a prosté, ale pokorné chce Bůh i dnes vykonat své dílo výkupné a posvětné. Čeká však i na naše „staň se podle tvého slova.“

Anděl od Panny Marie odchází a Maria se vděčně modlí, děkuje. Učme se od Marie modlit se. Ať je jako u Marie modlitba začátkem i ukončením dne a ať umíme Pána chválit, děkovat mu a prosit ho.