5. tajemství: který byl ukřižován I.

Růženec je modlitbou ze své podstaty směřující k míru, říká papež Jan Pavel II. ve svém apoštolském listě Rosarium Mariae Virginis. Je totiž založen na rozjímání o Kristu, jenž je Knížetem pokoje i naším pokojem. Kdokoli se snaží přijímat Kristova tajemství, osvojuje si tajemství míru, jež potom činí svým životním programem. Růženec je modlitbou míru také proto, že přináší plody milosrdné lásky. Mír do duše i mír pro svět zasloužil Ježíš především na kříži, když svou smrtí usmířil člověka s Bohem a Boha s člověkem.

Duchovním zrakem se přesuňme opět na Golgotu, kde vidíme tři kříže, uprostřed je Ježíšův. Pro Židy pohoršením, pro pohany bláznovstvím, pro ty, kteří uvěří v Krista znamením vykoupení a spásy. Na kříži se naplnilo Ježíšovo slovo:“Až budu vyvýšen ze země, všechno potáhnu k sobě.“ V této větě je naznačeno usmíření mezi nebem a zemí, mezi Bohem a člověkem. Co nám ještě ukazuje kříž Ježíšův? Zlobu lidskou, lidské hříchy na jedné straně, ale také nevýslovnou lásku Boží v Kristu Ježíši na straně druhé. Sv. Augustin v souvislosti s Golgotou napsal: „Vše tu dýchá láskou. Ruce rozpjaty, aby tě objaly, hlava skloněna, aby tě políbila, srdce otevřeno, aby tě v sobě ukrylo.“ A sv. Alfons říká: „Není možno rozjímat o ukřižovaném Ježíši a přitom ho nemilovat.“ Sv. František se stále modlil: „Klaníme se ti Pane Ježíši Kriste a dobrořečíme ti, neboť sv. křížem jsi vykoupil svět.“

Kdo stojí kolem kříže? Jsou tam dobří a zlí. Mezi dobrými je zejména P. Maria a apoštol Jan. Jako kdysi plakal Ježíš, když zemřel jeho přítel Lazar, snad i Maria a Jan plakali (jak to popisuje báseň Stabat Mater), je to přirozený soucit člověka, ale zároveň víra Marie byla silná. Za člověkem Ježíšem viděla i Pána – vítěze trůnícího z kříže, jak to později i ve svých pašijích vyjádřil Jan evangelista. Zahleďme se na Ježíše, na mimořádný způsob snášení hrozných muk této nelidské smrti, kdy po kapkách uniká život, za strašných bolestí, křečí, horečkách, úzkostí, žízně a dušení… Jiní odsouzenci křičeli, Ježíš byl tichý jako beránek.

Zaposlouchejme se do Ježíšových slov. Ke všem zlým, kteří se mu ještě posmívali řekl: „Bože odpusť jim, neboť oni neví co činí.“ Jako to bylo pro Ježíše pokušení, když zlí od něho žádali: „Sestup z kříže a my ti nyní uvěříme… jiným pomohl, sám sobě pomoci nemůže.“ Ježíš měl jistě moc, ale musel dokonat spasitelné dílo za hříchy lidí: „Nemá větší lásku než kdo dává život za své přátele.“ K lotru po pravici má slova: „Ještě dnes budeš se mnou v ráji.“ Jakýkoliv hřích i zločin bude smyt krví Ježíšovou, silou kříže – záleží, aby jako lotr řekl: „Rozpomeň se na mne až přijdeš do svého království.“

Maria – spáso v tebe doufajících, oroduj za nás!