Matko Boží

Je pravdou katolické víry, že Panna Maria je opravdu matkou Boží. Když tuto pravdu vyznáváme a v této modlitbě se to modlíme je třeba, abychom tomu správně rozuměli.

  1. Především Maria je matkou. To znamená, že dala lidskou přirozenost Pánu Ježíši, takže po lidské stránce jak to obvykle bývá podle zákonů dědičnosti byl Pán Ježíš Marii podoben, jistě měl i další zděděné lidské vlastnosti od Panny Marie tak jak je matka dítěti předává. Tyto zděděné vlastnosti od Panny Marie byly krásné lidské vlastnosti. Maria byla však matkou, ale zároveň i pannou jak to čteme v Písmu sv.: “ Kterak se to stane, když muže nepoznávám…Duch sv. na tebe sestoupí a moc Nejvyššího tě zastíní…“ (Lk 1,34-35) „Když byla Maria zasnoubena s Josefem shledalo se dříve než se sešli, že počala z Ducha sv.“ (Mt 1,18) Ježíš byl Mariin jednorozený i prvorozený syn, Josef zůstal jen mužem podle zákona jinak byl k Marii stále čistým snoubencem. Námitka, že v Písmě sv. se píše o bratřích a sestrách Pána Ježíše se vysvětluje hebraismem, který používá těchto slov o vzdálenějších příbuzných. Víru v Mariino mateřství a panenství vyznávají již církevní otcové, koncily, celá církev, na rozdíl od racionalistů a některých protestantských církví.
  2. Maria je matkou Boží. Koncil Efeský r.431 tuto pravdu definitivně prohlásil, protože se vyskytovaly i nesprávné názory, které upíraly Pánu Ježíšovi jeho božství hned od početí. Tyto názory hlásal hlavně Nestorius a jeho žáci. Podle nich by Maria nebyla Bohorodička, ale jen rodička Krista – člověka. Koncil Efeský však správně rozhodl, že Druhá Božská osoba, Syn Boží, existoval již od věčnosti a po zvěstování Panna Maria z Ducha sv. počala a tak Slovo Boží se stalo tělem t.j. Božská přirozenost Syna se spojila s lidskou přirozeností v osobu Bohočlověka Ježíše Krista. A Maria pro toto spojení lidské a božské přirozenosti v Ježíši je od prvého okamžiku početí matkou Boží ne že by dala Ježíši božství, ale pouze lidství. Protože však je spojeno lidství s božstvím v Ježíši, je Maria matkou Boží. V širším slova smyslu je Maria i matkou Božské Trojice, neboť Ježíš je soupodstatný s Otcem i Duchem sv. „Proto to svaté co se z tebe narodí bude Syn Boží.“ (Lk1,35)
  3. Maria je však i matkou bolestnou. Již proroctví Simeona předpovědělo bolesti Panny Marie:“Hle on je určen k pádu a povstání mnohých a tvojí duší pronikne meč.“ (Lk 2,34-35) Maria prožívala bolesti Ježíšovy, zejména nevděk, nelásku, nevěru, závist lidí a pak utrpení svého syna na křížové cestě a smrt na kříži: „Stála matka bolestná.“ Proto je Maria důstojnou matkou Boží, neboť naplňuje slovo Pána Ježíše: „Nemá větší lásku než ten, kdo dává život za své přátele.“ I Maria dává svůj život jako spoluoběť a podílí se tak na lásce Boží. Je spoluvykupitelkou.
  4. Maria jako matka Boží byla prohlášena též matkou církve v r.1964 papežem Pavlem VI. Proto je Maria i matkou všech nás věřících křesťanů, protože křtem sv. jsme se stali adoptivními dětmi Božími a tedy i Mariinými. Je matkou nejčistší, neporušenou, matkou božské milosti jak ji nazýváme v Loretánské litanii. Je i matkou láskyhodnou, ve kterou nejen věříme a ke které se modlíme, ale máme ji upřímně a vroucně rádi jako svou i nebeskou matku. „Buď matkou mou Maria, matko Boží, hvězdo naše.“