1. tajemství: kterého jsi z Ducha sv. počala I.

Letošní májové promluvy chceme věnovat rozjímání o radostném růženci. Dnes je památka sv. Pia V. papeže, byl členem řádu sv. Dominika, od kterého se začal modlit růženec. I v současné době se mnozí věřící modlí růženec ať už sami nebo, že se spojí několik věřících v živém růženci, také růženec ve formě prstýnku mnozí, zejména mladí používají k modlitbě růžence.

1. tajemství zní: kterého jsi P. Maria z Ducha sv. počala.

S dětmi na náboženství jsem se díval na několik videofilmů, kde byla i Panna Maria. Když jsem viděl jak lidsky komunikovala se spoluobyvateli Nazareta, jak k nim byla milá a oni zase jak jí měli rádi, bylo to pro mne velmi sympatické. Uvědomme si, že Maria byla krásnou mladou dívkou v době, kdy jí Bůh prostřednictvím anděla oslovil k poslání být matkou Ježíše, Božího Syna.

Představme si také Nazaretský domek, velmi prostý, jednoduchý a Maria se modlí, když se jí zjeví anděl Gabriel. Asi to bylo pro Marii velké překvapení a proto měla i trochu strach a anděl jí musel ubezpečit, aby se nebála, protože nalezla milost – přízeň u Boha, neboť byla vybrána za matku Syna Božího. Anděl oslovuje Marii Pán s tebou, což ukazuje, že Bůh má Marii rád. Anděl připojuje  ještě pozdrav Marii a označuje ji jako milostiplnou, což ukazuje na to, že byla bez poskvrny počatá. Bůh chce od Marie svobodné přijetí tohoto poslání a Maria ho nepřijímá bez rozmyšlení, ale ptá se, jak může být matkou syna, když nežije s mužem – byla pouze zasnoubená. A anděl jí oznamuje, že početí bude zázračné Duchem svatým. Potom teprve vyslovuje Marie své přijetí: „staň se mi podle tvého slova“ – latinsky fiat mihi secundum verbum tuum.

Aniž si to Maria uvědomila, tímto slovem se stává nejen matkou Syna Božího, ale v duchovním smyslu i všech křesťanů a lidí vůbec. 2.Vatikánský koncil nazval Marii matkou církve. Ježíš je v církvi skryt jako byl skryt kdysi v lůně P. Marie. Maria nám zprostředkovala spásu v Ježíši, zrovna tak i církev zprostředkovává spásu. Jen ten, kdo přijme jako Maria pokorně Ježíše, obdrží spásu.

Od svého početí je Maria nazývána stánkem Božím mezi lidmi, svatým chrámem, archou úmluvy – jsou to pozdější názvy, které byly Marii dány. Rovněž později bývá teology nazývána novu Evou. První Eva se stala příčinou hříchu, Maria se stává příčinou vykoupení a posvěcení. Maria bývá také v církvi nazývána pannou a matkou a to právem, stejně tak i církev je pannou, že zachovává neporušené učení Ježíšovo a je matkou, že skrze ní se rodí ve křtu noví křesťané. „Staň se mi podle tvého slova“ má vztah k budoucímu Ježíšovu v zahradě Getsemanské: „ne má, ale tvá vůle se staň“. Zde při vtělení Syna Božího je již naznačeno vykoupení a Mariina účast na vykoupení. Staň se mi, znamená vlastně ANO. Platí zde slovo sv. Augustina: „Stvořil jsi člověka bez něho, ale nechceš ho spasit bez něho.“ Spoluúčast člověka v přijetí nabídky vykoupení ve víře a křtu je nutné ke spáse.

Bůh ani Marii ani žádného člověka nenutí, ale čeká svobodné rozhodnutí. Za Mariino fiat máme tedy co děkovat, neboť to řekla nejen za sebe, ale i za každého z nás, pro nás, i když tušila, že to bude pro ni znamenat trpět s Ježíšem, vždyť znala předpovědi o Mesiáši, že bude mužem bolesti. Tím víc ti Maria děkujeme za tvou víru a odhodlané FIAT.