Kristovo zmrtvýchvstání

V přírodě nám některé skutečnosti naznačují zmrtvýchvstání, např. jarní probuzení přírody (zimní spánek se podobá smrti), zrno na podzim se vkládá do země (pohřbívá se), aby zase znovu ožilo a vydalo užitek nového klasu. Larvy motýlů jsou jako mrtvé, ale potom jsou z nich krásní motýli.

Kristovo zmrtvýchvstání je největší událostí, největším zázrakem Ježíšovým, je to největší a základní pravda víry křesťanů. Ježíš zmrtvýchvstalý je důvodem existence církve a veškeré její činnosti (svátosti, učení, bohoslužby). Kristovo zmrtvýchvstání v sobě zahrnuje nutnost Ježíšovy smrti na kříži. Bylo předpověděno proroky S.Z., i Ježíš sám předpovídal třikrát své zmrtvýchvstání.

1/ Podle zpráv evangelií Ježíš byl odsouzen k smrti, předtím byl bičován, trním korunován, nesl těžký kříž, byl přibit na kříž, tři hodiny trpěl na Velký pátek od 12 hodin do tří hodin odpoledne kdy zemřel. Existují tzv.akta Pilati o smrti Ježíšově. Ježíši nebyly zlámány nohy (to se dělalo jen těm, kteří nebyli ještě mrtví, aby jejich život rychle skončil), ale bylo mu probodeno srdce, aby se poznala smrt (vytekla krev a voda). Tělo Ježíšovo bylo s dovolením Pilátovým sejmuto, zabaleno do pláten a narychlo uloženo do skalního hrobu, ke kterému byl přivalen kámen. Zákoníci nechali ke hrobu postavit stráž. (Mt 27,26-66).

2/ Ve S.Z. je žalm 15,10 „Nezanecháš moji duši v podsvětí, aniž nedopustíš, aby spravedlivý došel rozkladu.“ U proroka Izaiáše 53,10 : „Boží služebník, který se vydal jako oběť za hříchy bude dlouho žít a vykoná plán Boží.“ Ježíš sám předpověděl: „Jako byl Jonáš v útrobách ryby…tak bude Syn člověka tři dny a tři noci v nitru země.“ (Mt 12,40) „Zbořte tento chrám a já ho ve třech dnech znovu postavím.“ (Mt 16,21). „Syn člověka bude vydán velekněžím…ale třetí den bude vzkříšen.“ (Mt 20,19). „Zabijí ho, ale třetí den bude vzkříšen.“ (Mt 12,40).

3/ Ježíš Kristus vstal z mrtvých tajemně, skrytě, v noci ze soboty na neděli velikonoční a to tak, že prošel zázračně uzavřeným hrobem. Zemětřesení otevřelo kámen hrobu až po Ježíšově zmrtvýchvstání. Anděl pouze doprovází Kristovo zmrtvýchvstání. Stráže nemohly vidět nic – navíc byly ustrašeny a ohromeny zemětřesením. Byl to opravdu  třetí den podle židovského počítání(Židé počítají nový den již po západu slunce). Ježíš zemřel v pátek, byl pohřben (= první den) od pátku večera do soboty večera ležel v hrobě (= druhý den), ze soboty večera do neděle rána je doba zmrtvýchvstání (= třetí den). Ježíš vstal svou božskou mocí, vzhledem k jeho lidskému tělu můžeme též říci, že ho vzkřísil Bůh. Ježíš zmrtvýchvstalý už nemá své obyčejné lidské tělo, tělo předchozího svého života, ale nové „duchovní“, pneumatické, vítězné, oslavené – nepodléhající biologickým zákonům. Rány po hřebech zůstaly v tomto těle jako znamení vítězství, oslavené!

Smrtí na kříži přemohl hřích, zmrtvýchvstáním smrt! (Mt 28,1-20, Lk 24,1-49, Jan 20,1-23). Ježíš od svého zmrtvýchvstání již nebyl trvale s apoštoly, ale zjevoval se jim po 40 dní. Zjevil se následujícím osobám:

  • Apoštolům se zjevil celkem 4 x / 2x ve večeřadle, 1x u jezera a před nanebevstoupení Zjevil se 2x sv.Petrovi, sv.Jakubovi, dvěma Emauzským učedníkům.
  • Zjevil se ženám, které šly pomazat Ježíšovo mrtvé tělo v neděli ráno.
  • Zjevil se 500 učedníkům najednou shromážděným.
  • Zjevil se apoštolu Pavlovi (1Kor 15, 1-10) na cestě do Damašku.

Apoštolové neměli pouhé vidění Ježíše ani halucinace nebo autosugesci. To odporuje jejich mentalitě, nic totiž neočekávali, byli naopak zklamaní Ježíšovým koncem, báli se, navíc to byli prostí rybáři, zdraví na těle u duši. Ježíše prostě viděli, slyšeli, např. apoštol Tomáš se ho mohl dotknout, Ježíš s apoštoly jedl. Poznali však, že sice je to Ježíš, ale že má nové vlastnosti (např. náhle zmizel, náhle se objevil, prošel zavřenými dveřmi atd.), poznali i jeho novou vznešenost. Ježíš zmrtvýchvstalý byl v Boží přítomnosti. Komu se chtěl zjevit tomu musel dát nový zrak!

4/ Kde byla duše Pána Ježíše po smrti? V okamžiku smrti sestoupila duše Ježíšova do předpeklí zvěstovat duším spravedlivých spásu a otevřít jim bránu věčného života. Ježíšovo zmrtvýchvstání proměnilo apoštoly v nebojácné hlasatele tohoto jedinečného zázraku pro který byli vytrvalí až k mučednické smrti. Všichni apoštolové až na Jana se stali mučedníky pro hlásání víry v Ježíše ukřižovaného a vzkříšeného. Vedle apoštolů i další učedníci obětovali svůj život pro vyznání víry.

Ježíš je se svými učedníky až do konce světa jak sám slíbil – silou svého Ducha sv. , v církvi, ve slově Božím, ve svátostech, v duši spravedlivého křesťana. Někdy výjimečně se vyvolené osobě Pán Ježíš dá vidět = zázrak, osobní dar někdy s určitým posláním. Ve jménu Pána Ježíše dochází k zázračným uzdravováním nebo vyslyšením proseb v různých záležitostech.

Ježíš slíbil, že viditelně pro všechny lidi příjde až na konci světa a to soudit živé a mrtvé, odměnit věrné a učinit novou zemi a nové nebe. Křesťané nejen vyznávají zmrtvýchvstání Krista, ale také jim slíbil Ježíš, že budou vzkříšeni v poslední den a obdrží totéž oslavené tělo jako Ježíš k věčnému životu. (1 Kor 15, 20-58). Nepřátelé církve hledí všemožně zlehčit víru ve zmrtvýchvstání, podkopat ji, zesměšnit ji – je jim nepříjemná a poznávají, kde je pravá síla křesťanského náboženství.

Turínské plátno bylo v r. 1978 vystaveno v Turíně pro veřejnost. V dalších letech bylo dovoleno, aby bylo zkoumáno odborníky, kteří pak konstatovali pravost. Nejvíce záhadné pro vědce bylo a je, že na plátně nejsou patrné žádné i nejmenší odtrženiny od těla, proto je záhadou jak bylo tělo z plátna vyproštěno. Jediné vysvětlení je, že Ježíš zázračně vstal z mrtvých. „Nevstal-li Kristus z mrtvých marné je naše kázání, marná i naše víra.“ (1 Kor 15,14-20). „Musí zajisté toto porušitelné tělo obléci neporušitelnost a toto smrtelné tělo nesmrtelnost, tehdy se splní to slovo, které je napsáno: pohlcena je smrt vítězně. Kde je smrti tvé vítězství? Kde je smrti tvůj osten?“ (l.Kor15,53)