O Písmu svatém Nového zákona podrobněji

Ježíš Kristus je středem Nového zákona, je Slovo, které se stalo Tělem. Kříž je znamením výkupné smrti, znamením, které rozděluje. Tehdy byli přívrženci kříže apoštolové, učedníci, Marie Magdalena a jiné zbožné ženy. Naopak nepřátelé kříže byli nenávistní farizeové, zákoníci a velekněží, poštvaný lid. Jak je to dnes? Situace se opakuje. Mnozí lidé jdou za Ježíšem, nestydí se za kříž, např. dělníci, vysokoškoláci, inženýři, lékaři, ženy, děti i obrácení hříšníci. Vedle dnešních nepřátel kříže jsou ještě horší lidé lhostejní… „Vím o tvých skutcích, nejsou studený ani horký, kéž bys byl studený nebo horký, ale že jsi vlažný a nejsi studený ani horký, nesnesu tě v ústech.“ Zjev.3,15-16. Kéž my najdeme v Písmu sv.Ježíše Krista jako Božího Syna, který se stal člověkem, aby nám svým křížem otevřel věčný život. Aby byl naším začátkem i koncem. Kéž se nestydíme za jméno křesťana a plníme vědomě Kristovo učení. Sv. Augustin řekl: „Jsem křesťan. Co většího mohu o sobě říci?“ A filosof Kirkergard: „Jediný opravdový křesťan postačí, aby se mohlo pravdivě říci, že je mezi námi křesťanství.“ Člověk je sám sobě velkou otázkou. Kristus je jeho odpovědí. Člověk zde na zemi zakouší nouzi – Kristus je jeho pomocí. Kristus je nejen jméno, ale i program života. Evangelium je radostná zvěst o tomto programu.

Nový zákon obsahuje tyto knihy: 4 evangelia – podle Marka, Matouše, Lukáše, Jana – Skutky apoštolů, 21 listů apoštolských – 14 listů sv. Pavla, 2 listy sv. Petra, 3 listy sv. Jana, 1 list sv. Jakuba, 1 list sv. Judy – a Zjevení – apokalypsu sv. Jana.

Lukášovo evangelium se zobrazuje symbolem býka, Janovo orlicí, Markovo lvem, Matoušovo člověkem. Proč? Podle začátku těchto evangelií. Zlatou nití nejdůležitějších spisů Nového zákona – evangelií – jsou tyto základní pravdy:

 1. Bůh je láska. Smíme ho nazývat Otcem a my jsme navzájem bratři a sestry. Totální zřeknutí se nenávisti, vražd a nepřátelství.
 2. Jsme vykoupeni – spaseni od otroctví hříchu, smrti. Proto jsme lidmi radostnými bez strachu a pesimismu.
 3. Jsme Božími dětmi – svobodnými tím, že plníme osvobozující Boží zákon a Bůh Otec nás přijal ( adoptoval) za své.
 4. Jsme určeni k věčnému životu a to nám dává naději a bdělost. Tím neočekáváme ráj na zemi, ale ani nepopíráme pozemský život.

Základní podmínky pro vstup do království Ježíšova už zde na zemi a vyznačuje se štěstím je učení nazvané „blahoslavenství“.

 1. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.
 2. Blahoslavení plačící, neboť budou potěšeni.
 3. Blahoslavení žíznící a lačnící po spravedlnosti, neboť budou nasyceni.
 4. Blahoslavení tiší, neboť budou vládnout zemí.
 5. Blahoslavení čistého srdce, neboť budou vládnout zemí.
 6. Blahoslavení pokojní, neboť budou nazváni syny Božími.
 7. Blahoslavení milosrdní, neboť dojdou milosrdenství.
 8. Blahoslavení, kdo snášejí příkoří a pronásledování pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Mt 5,3-10.

Křesťan má být kvasem, solí a světlem světu Mt 5,13-16. Nemá se izolovat (jít do diaspory). Křesťan má mít vysoké mravní principy, nejde se stádem, širokou cestou, ale úzkou a křížovou cestou vedoucí do věčného života. Kdo jde po této cestě, ten přijal lehké jho Kristovo a sladké Ježíšovo břemeno. Kristu Ježíši sloužit znamená s ním kralovat. Šest důležitých požadavků pro každého křesťana: Mt 5,21-48:

 1. Čisté, upřímné smýšlení, myšlenky i odpuštění.
 2. Nemít zvířecí, neovládanou pudovost a potlačovat nezřízenou žádostivost.
 3. Manželství považovat a uskutečňovat jako svaté.
 4. Být pravdivý v řeči i jednání.
 5. Bezpráví raději snášet než působit.
 6. Mít lásku i k nepřátelům.

Ježíš také učí pravé zbožnosti: Nekonat ji před lidmi, kvůli lidem (např. almužny, modlitby, půst…) Mt 6. Shromažďovat poklady duchovní a žít v bezměrné důvěřivosti v Boha. Jde o revoluci lidského srdce. „Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem.“ Máme žít život jako na skále a ne na písku.

Gándhí, když přijímal křesťanské misionáře, žádal, aby hlásali vysoké mravní požadavky horské řeči Kristovy a ne nějaké zředěné křesťanství.

Buďte dokonalí jako je dokonalý váš Otec v nebesích.“ „Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem.“