Svátek sv. Štěpána “ B “ – katechetická

17. 12. 2020

Slyšeli jsme ze Skutků apoštolů o svatém Štěpánu – jáhnovi. Chceme si v dnešní katechetické promluvě uvědomit, že již v apoštolské době bylo vybráno 7 jáhnů, aby byli pomocníky apoštolů a to při slavení Večeře Páně, při hlásání víry – katechizaci, při přípravě na svatý křest a další svátosti a aby se starali o potřeby chudých křesťanů. Že to nebyla služba lehká o tom svědčí dnešní čtení. A také to nebyla služba poklidná, spíše nebezpečná v oblastech, kde žili fanatičtí Židé, kteří nemohli nic slyšet o Ježíšovi jako Božímu Synu, neboť v něho nevěřili a to tvrdošíjnou nevěrou.                                                                                                                                                                                                                                                                                 I v poapoštolských dobách se vyskytovali v církvi jáhni ( diakoni ) a to dvojího druhu: bd přijali závazek čistoty a celibátu a neženili se anebo to byli lidé ženatí, kteří i jako jáhnové zůstávali ve svých rodinách. Svatý Pavel ve svých listech Timotejovi I. a II. popisuje jaké vlastnosti má mít jáhen. Především má být pouze jednou ženatý, dále pak má mít vzornou rodinu,, být pohostinný a horlivý ve službě bratřím a sestrám.                                                                                                                V raném středověku, kdy se řady věřících velmi rozmnožily, b ylo také svěceno velké množství kněží jako pomocníků biskupa a tak na dlouhá staletí stálý stav jáhna se v církvi vytratil. Byl to pouze předstupeň ke kněžskému svěcení. Až teprve po 2. Vatikánském koncilu v r. 1965, na základě dekretu o kněžích Presbyterorum ordinis znovu byl objeven trvalý stav nižšího duchovního a to jáhenství. A to opět ve dvojí podobě jako ve starověké církvi. Buďto přijme jáhen slib celibátu a zůstane neženatý anebo se před svěcením ožení a bude ženatým jáhnem. Bylo to velmi prozíravé zavedení, jistě pod vlivem Ducha sv., neboť v moderní době rapidně ubylo kněžských povolání a tak mnohde jáhni vykonávají mnoho činnosti za kněze.. Co vlastně v současné církvi může jáhen z moci svěcení vykonávat? 1) Může udělovat svátost křtu sv. včetně přípravy a to jak dětí tak dospělých. 2) Může udělovat svátost manželství včetně přípravy na manželství ( ovšem beze mše. 3) Může vést bohoslužbu slova podávat svaté přijímání a donášet sv. přijímání nemocným, může vést kající bohoslužbu slova. 4) Může vyučovat náboženství, kázat, vést pobožnosti např. křížovou cestu, májové pobožnosti, pohřební obřady. 5) Zejména se také stará o potřeby chudých věřících a o nemocné. Aby se jáhenská služba upevnila v církvi mají bohoslovci povinnost, dříve než budou vysvěceni na kněze alespoň 1 rok ve farnosti sloužit jako jáhni. Kéž sv. Štěpán je všem jáhnům příkladem i patronem.