Svatební obřad v kostele Lenešice 27.7.2019

27. 07. 2019

V sobotu dne 27.7.2019 od 11 hod. se konal svatební obřad – konvalidace manželství – Martina a Petry Šmejkalových ze Břvan. které připravoval na tuto svátost emer.děkan. P.Rudolf Prey. Jednalo se o konvalidaci s biskupským dovolením disparitas cultus pro sňatek pokřtěné Petry s nepokřtěným Martinem. Obřad svátostného manželství konal opět emer.děkan P.Rudolf Prey, varhanní doprovod provedl pan Vladimír Heuler diplomovaný učitel hudby a koncertní mistr. Svatba probíhala v režii svatebčanů s různými tradicemi a to svatebčané dojeli s kočáře taženým párem koní, dále nevěstu odebral ženich z instalované makety domku u kostela a manželé byli v tradičním svatebním oblečení: Petra v bílém a ženich ve svatebních tmavých šatech. Na začátku, po svatebním pochodu, zazpívala dcera manželů Anička sólovou píseň od Věry Špinarové a pak zahájil obřad emer.děkan, když zdůraznil určitý vztah ke jmenovaným, neboť Petru jako děvče vyučoval na náboženství v Lenešicích a později ji také pokřtil a udělil jí l. sv.zpověď a přijímání. Martina zná jako zručného řemeslníka pokrývače a zedníka, který opravil mnoho církevních objektů, mimo jiné i pokrytí novou krytinou střechu kostela v Lene šicích. Těmto manželům, kteří nejprve přijali občanský sňatek ped 19 lety, pokřtil jejich dvě děti a to dceru Aničku a syna Martina. V promluvě pak emer.děkan mluvil o tom, že ve svátostném manželství bude Pán Ježíš stále proměňovat jejich vztahy lásky, úcty a věrnosti, aby byly silné a přál jim, aby i nadále žili ještě více ve vzorném manželství a v něm mohli slavit stříbrnou, zlatou, případně diamantovou svatbu. Vzájemný slib lásky, úcty a věrnosti, poté vzájemné předání si posvěcených prstýnků a modlitba za manžely a pak závěrečné požehnání zakončilo tento svatební svátostný obřad v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích. Zúčastnilo se ho přibližně asi 70 účastníků. Děkan věnoval manželům obrazovou Bibli a obraz s křížem, aby i nadále v jejich domově přebýval Pán. Po společném fotografování před kostelem se rozjeli hosté do kulturního domu ve Břvanech, při čemž manželé opět odvezl kočár se dvěma koňmi. I emer.děkan s varhaníkem Vláďou Heulerem byli pozváni na tuto svatební hostinu. Bohu díky za mimořádné krásný svatební obřad. Kéž Pán žehná tomuto manželství a této rodině.