Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova “ B “ – katechetická

7. 06. 2021

Tak jako slavnost Těla a Krve Páně ukazovala na lásku Pána Ježíše při Poslední večeři na Zelený čtvrtek tak dnešní slavnost ukazuje na lásku Pána Ježíše na Velký Pátek. Ježíš je vlastně zobrazením Božího srdce a tedy i výraznou podobou Boží lásky. Každou mší sv. se zpřítomňuje láskyplná smrt Pána Ježíše na kříži, ale zvláštním způsobem si chceme v dnešní slavnosti zdůraznit a připomenout Ježíšovu lásku symbolicky označenou srdcem. Je důležitou otázkou zda-li uctíváme jen fysický orgán srdce Pána Ježíše nebo něco více? Pro odpověď musíme jít do textů Bible, kde srdce je výraz pro nitro člověka, pro jeho lásku, často též označení celé osoby! Srdce Ježíšovo v tomto biblickém smyslu ( širším ) je Ježíš plný lásky, trpící za lidi na Kalvarii.  Srdce lidské Pána Ježíše je spojeno s božstvím a znamená tedy boholidskou lásku Ježíše k nám lidem. Proto srdce jako i lidský orgán je symbolem lásky, vždyť srdce působí oběh krve – u Ježíše předrahé krve, pro lidi prolitou, srdce je dotčeno citem ( smutkem, bázní, láskou…) Ježíšovo srdce bylo také dotčeno těmito city pro nás lidi. Sv. Augustin řekl.“ Řekni mi co miluješ a já ti povím, kdo jsi, miluješ-li zemi jsi pozemský, miluješ-li nebe jsi nebeský.“ Po smrti se zachovalo v hrobě neporušené srdce u těchto světců: sv. Terezie z Avily, Fratniška Saleského, Karla Boromejského, Josefa Kalasanského – proč asi? Pro lásku k Bohu a bližnímu.                                                                                 Jak se vyvíjela úcta k Božskému srdci? Sv.Jan a sv. Pavel zdůrazňovali v Písmu sv. lásku Pána Ježíše. Až do 10. stol. se úcta zaměřovala na Ježíše jako Vykupitele, Učitele, Božího Syna. Jen ojediněle bylo uctívána rána v boku Kristovu, rána v srdci jako symbol lásky. Vlastní úcta začala v 11. – 12. stol.. u Benediktinů a Cisterciáků. Dále k tomu přispěla vize bl.Gertrudy ve svátek sv. Jana evangelisty v pol. 13. stol. Když měla hlavu na srdci Pána Ježíše ptala se sv. Jana proč se nezmínil on sám dříve o pulzu lásky Ježíše, když také ležel na srdci Páně a on řekl, že toto bylo ponecháno pro pozdější staletí až svět bude studený až ochladne láska lidí…Od 13. do 16. stol. se rozvíjí úcta pěti ran Kristových, rány v boku a srdci Krista a to hlavně v klášterech. Sv. Jan Eudes prvně konal veřejně úctu Božského Srdce v semináři v Rennes ve Francii. Především však zjevení Pána Ježíše Markétě Marii Alacoque v klášteře ParayleMonial ve Francii. Ve svátek sv. Jana nechal Pán Ježíš spočinout hlavu Markéty na svém srdci. Obdržela více zjevení, velké zjevení však bylo v oktávu Božího Těla 16.6.1675: Když klečela před svatostánkem, modlila se, viděla Ježíše, a Ježíš jí ukáže své srdce jak z něho šlehá plamen lásky, je ovinuté trnovou korunou, ozdobené křížem. Další zjevení vyzvalo ke smíru, Ježíš si stěžuje na chlad a nevděk lidí. Co Ježíš žádal od Markéty M. Alacoque? Žádal, aby v pátek po oktávu Božího Srdce byl zasvěcen úctě  jeho srdce a sdělil zaslíbení těm, kdo budou uctívat jeho Srdce:  Je to 12 zaslíbení: 1) Dám jim všechny milosti potřebné pro jejich stav. 2) Dám jejich rodinám mír.  3) Potěším je v jejich souženích. 4) Budu jejich útočištěm v životě a zvláště ve smrti. 5) Vyliji přehojné požehnání na všechny jejich činnosti. 6) Hříšníci naleznou v mém srdci pramen nekonečného milosrdenství. 7) Vlažné duše se stanou horlivými. 8) Horlivé duše dosáhnou rychle velké dokonalosti. 9) Požehnám příbytky v nichž bude obraz mého Srdce vystaven a ctěn. 10) Kněžím udělím milost, aby dojali i nejzatvrzelejší hříšníky. 11) Jména všech šiřitelů budou zapsána v mém Srdci. 12) Zaslíbení milosti setrvání v dobrém až do konce, kdo přijme Nejsvětější svátost po 9 prvních pátků v měsíci za sebou. Markéta Marie Alacoque měla tuto úctu rozšířit a vést k častému sv. přijímání na smír za lhostejnost a hříšníky. Úcta se setkala s odporem Jansenistů i oficiální církevní hiearchie ( byl strach, aby se pobožnosti nezneužívalo k přehodnocení Srdce ). V r. 1697 a pak 1707 Svatý stolec úctu odmítl povolit. Úcta se šířila bez pověr a přehánění a po delším zkoumání v r. 1765 církev povolila nejprve úctu pro jednotlivé kostely, v r. 1865 Pius IX. rozšířil povolení na celé křesťanstvo. Úcta Božského Srdce je v souladu s Písmem sv. a tradicí. Dokladem pravosti je i  svatořečení Markéty Marie Alacoque. Papež Pius XII. zasvětil svět Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Tato úcta vede věřící k častému sv. přijímání, lásce k Ježíši Kristu, k dobrotě srdce podle evangelia, ke spáse vlastní i druhých lidí.                                                                               Ve 20.stol. se Pán Ježíš zjevoval řeholnici v Polsku Faustině Kovalské, nyní již svatořečené. Ukázal jí své srdce ze kterého vycházely paprsky červené a bílé barvy a přál si, aby obraz postavy Ježíše s paprsky nechala namalovat podle tohoto zjevení, aby se tento obraz velké Boží lásky rozšířil mezi lidmi a zároveń si Ježíš přál, aby se lidé modlili korunku k Božímu milosrdenství s těmito slovy: Věčný Otče, obětuji Ti tělo a Krev, Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista na smír za hříchy naše i celého světa. A k tomu 10x Pro jeho bolestné utrpení smiluj se nad námi a celým světem. Na zakončení se 3x modlí: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem. Na začátku této korunky se modlí Otče náš, Zdrávas Maria a Věřím v Boha. Svatá Faustina ve svém deníčku ukázala jak Ježíš touží po lásce lidí a jak chce i velkým hříšníkům odpustit, aby i oni mohli jemu prokázat lásku.                                             Modleme se rádi také litanii k Božskému Srdci Páně, která vznikla v období po zjevení Srdce Pána Ježíše Markétě Marii Alacoque a obsahuje množství krásných proseb k Srdci Pána Ježíše na př. Srdce Ježíšovo, plné dobroty a lásky, Srdce Ježíšovo planoucí Boží láskou, Srdce Ježíšovo za hříšníky obětované, Srdce Ježíšovo pro naše nepravosti ztrýzněné, Srdce Ježíšovou radosti všech svatých…..smiluj se nad námi!.                                                                                                                               Ježíši tichý a pokorný srdcem učiň srdce naše podle srdce svého.