Slavnost Nejsvětější Trojice “ C „

4. 06. 2019

Křesťané se odlišují od ostatních náboženství na př. Židovského, Islámu, Hinduismu, Budhismu především tím, že věří v jednoho Boha, ale ve třech osobách, říkáme že věří v Nejsvětější Trojici Boží. Je to tajemství naší víry, není to výmysl pouhého lidského rozumu, ale tuto víru nám zprostředkoval sám Pán Ježíš Kristu, Boží Syn, který k úžasu a k nepochopení Židů začal mluvit o Bohu jako o Otci, o sobě jako Božím Synu a Duchu sv. jako o Boží osobě. Mimo jiné řekl Ježíš: “ Já a Otec jsme jedno….kdo vidí mne, vidí i Otce.“ “ Jděte do celého světa, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha sv. a učte je zachovávat všechno co jsem vám přikázal.“ Ježíš sám nám dal příklad ve svém křtu, že zde působí celá Trojice, protože při svém křtu v řece Jordánu se ozval hlas Boha Otce “ toto je můj milovaný Syn“ a Duch sv. v symbolu holubice spočinul nad hlavou Ježíšovou. Křesťané chápou, že Trojici Boží můžeme nejlépe poznat v Ježíši Kristu,proto kdo uvěřil v Ježíše Krista a přijal jeho učení je křtěn nejen ve jménu Ježíšově, ale ve jménu celé Boží Trojice. Křesťané však také dobře pochopili spojení Trojice Boží s učením Pána Ježíše o Boho – Lásce. Boží láska se projevuje mezi božími osobami a navenek ve všem co Bůh koná. Nejvíce Boží lásku ztělesnil a projevil Ježíš Kristus. Vrcholem Ježíšovy lásky byla jeho smrt na kříži jak řekl.: „Nemá větší lásky než ten, kdo dává život ze své přátele…“ Proto křesťané začali spojovat Trojici Boží, tedy Boží lásku s křížem a z toho vznikla tradice žehnání se křížem a vyslovování při tom tři osoby Nejsvětější Trojice. Tímto křížem se žehnáme na začátku i konci každé bohoslužby, před četbou evangelia Písma sv. , před naší soukromou modlitbou. Zamysleme se nad tímto žehnám sv. křížem: na čele se žehnáme, aby Bůh lásky a pravdy osvěcoval náš rozum, aby věřící nebyl nikdy pyšný, domýšlivý, ale pokorný, na srdci se žehnáme, aby Bůh lásky zapálil naše srdce láskou pravou, čistou a obětavou a aby byl spálen všechen hřích a změkla žárem všechna tvrdost srdce a na ramenou se žehnáme, abychom tím naznačili, že Bůh je stálá činnost dobra a proto i my máme konat skutky lásky k bližnímu, každý podle svých schopností a možností. Církev užívá kříže a Nejsvětější Trojice také k udělování dalších svátostí, kromě křtu na př. svátosti smíření – zpovědi, svátosti biřmování, žehnání manželskému svazku, maže olejem ve jménu Trojice nemocné a umírající atd. Jednotu osob Trojice Boží dal nám Ježíš Kristus také jako příklad vzájemné jednoty všech v církvi, když řekl.: “ Aby všichni jedno byli jako ty Otče ve mně a já v tobě…aby svět uvěřil, že tys mne poslal.“ Tato víra v Trojici Boží je také základem úsilí o jednotu mezi křesťany – ekumenismus, který v současnosti na celém světě zakoušíme uskutečňujeme. Ze slov Písma sv. vychází i známý výrok papeže Jana XXIII. k jednotě křesťanů: “ V nutném jednota, v ostatním svoboda, ale ve všem láska.“ Všímejme si i při dnešní mši sv. , že všechny naše modlitby jsou zakončovány do Nejsvětější
Trojice, zejména před modlitbou Otče náš a proto nezraďme tuto základní pravdu víry a nestyďme se ani za kříž Pána Ježíše, vždyť Ježíš slíbil “ kdo mne vyzná před lidmi  a kdo  se nebude za mne stydět, k tomu se i já přiznám na soudu Božím.“Sláva Otci i Synu i Duchu svatému jako byla na počátku, nyní i vždycky až na věky věků. Amen.