Slavnost Nejsvětější Trojice “ A „

13. 05. 2020

Po slavnosti Seslání Ducha sv. , tedy po jakémsi vyvrcholení dějin spásy v Ježíši Kristu, se církev v liturgickém roce obrací k základním tajemstvím své víry. Dnes k tajemství Nejsvětější Trojice. Naše katolická víra není výmysl nějakého lidského rozumu, ale zjevením Božím a proto je pro nás tajemstvím, které přijímáme vírou, kterou se snažíme přiblížit a pochopit. Ježíš Kristus nám sdělil tajemství Boží Trojice. Ježíš mluvil často o Bohu Otci, o Duchu svatém, o sobě jako Božím Synu, ale také nám sdělil, že on Ježíš je stále spojen s Bohem Otcem i Duchem svatým. “ Kdo vidí mne, vidí i Otce“ anebo “ Já a Otec jsme jedno.“ Apoštolové a evangelisté měli dobře pochopit toto tajemství a porovnat je s výpovědí Pána Ježíše, že Bůh je láska. Protože jediný Bůh je ve třech osobách způsobuje, že uvnitř božství jsou ty největší a nejkrásnější vztahy lásky. Proto apoštolové chápali, že Ježíš jim přikazoval jako největší přikázání přikázání lásky k Bohu a bližnímu, protože u lidí má být láska odleskem Boží lásky. Ježíš sám svým životem dosvědčil lásku Boží a ukázal, že u člověka se pravá láska Boží projevuje ve služba a oběti, v odpuštění a milosrdenství. Ježíš ukázal největší obětavou lásku v oběti kříže. “ Nemá větší lásku než ten, kdo dává život za své přátele.“ Z Ježíšova příkladu můžeme odvodit důležité pravdy. Láska = kříž. Neláska = hřích. Tam, kde se jedná o Boží lásku tam je vždy služba a oběť tedy kříž. Tam, kde se služba a oběť vylučuje není ani kříž ani láska, ale naopak sobectví a další hříchy. První křestané dobře pochopili víru v Trojici Božích osob ve spojení s Ježíšových křížem a proto začali používat znamení kříže ve spojení se jmenováním tří božských osob: ve jménu Otce i Syna i Ducha sv.. Znamení kříže znamenalo znamení lásky Boží. Ve jménu Nejsvětější trojice se udělovaly svátosti, zvláště svátost křtu, smíření, biřmování. Křížem a ve jménu Trojice Boží se zahajovaly bohoslužby i soukromé modlitby na př. ranní a večerní. Žehnání se konalo znamením kříže a vyslovováním tří Božských osob. A tak tomu je až do dnešních dnů. Křesťané se nestyděli za znamení svatého kříže což pro ně bylo vyznáními přáním, že chtějí být napojeni na Boží lásku. Křesťané chápali také, že pravá láska Boží záleží na jednotě. Tak jako je jednota mezi božími osobami – i když je to jednota v různosti – tak také pravá láska mezi lidmi má být založena na jednotě – i když také v různosti. U člověka má být v jednotě, tedy v souladu duše a tělo, rozum, vůle a cit, pravá láska udržuje v souladu zdraví duše a těla, krásu těla i duše, má být jednota mezi křesťany: mezi muži a ženami, starými a mladými, bohatými a chudými, zdravými a nemocnými atd. “ Kde je opravdová láska tam přebývá Bůh.“ – tak zpíváme antifonu k žalmu. Jen člověk se správou vírou v Boha a Ježíše Krista může vlastně dosáhnout prvou lásku i jednotu. Protože je tolik nevěry mezi lidmi, proto je i tolik nejednoty, nenávisti, nepřátelství jak se to ještě více projevilo ve svobodné společnosti. Naopak je důkazem lásky Boží v křesťanech, že se snaží o velké dílo znovu sjednocení křesťanů. “ Aby všichni jedno byli jako ty Otče ve mně a já v tobě, aby svět uvěřil, že ty jsi mně poslal.“ Jestliže Panna Maria nás vede k modlitbě růžence pak nás také vede i k Nejsvětější Trojici, neboť v růženci mnohokrát vyslovujeme “ sláva Otci i Synu i Duchu sv. “ Na závěr si připomeňme, že Nejsvětější Trojici si znázorňujeme  symboly, jeden z nich máme nad naším hlavním oltářem a to trojúhelník rovnostranný. Chce ukázat, že Bůh v rozdílnosti osob je jeden a je v naprosté jednotě jako i trojúhelník je jeden a má všechny tři strany stejné. Pane Ježíši ať pochopíme, že být spasen znamená uvěřit v Tebe a skrze Tebe přijmout Boha Otce i Ducha sv. Být spasen znamená mít v duši Boží život a lásku. ať často zakoušíme Tvou přítomnost v nás, ať se často radujeme z Tvé lásky a ať je naším největším štěstím Tvou lásku prokazovat druhým. Amen.