Slavnost Matky Boží Panny Marie “ C „

27. 12. 2018

Drazí bratři a sestry, co znamená pro nás nový rok? Z hlediska vesmírného začíná nový cyklus letu naší planety země kolem slunce. Z hlediska času se začíná počítat nový čas na vteřiny, minuty, hodiny a naplňovat tak čas až na konci roku dosáhne 8760 hodin. Z hlediska nás lidí to znamená, že jsme vstoupili do tohoto vesmírného letu na tomto vesmírném korábu země a že jsme vstoupili do tohoto nového času, který nám byl dán. Dalo by se vypočítat kolik hodin se průměrně dožije každý člověk pokud se jeho život neskončí nenadálou událostí na př. nehodou. Z hlediska lidí nevěřících znamená tato nabídka času jak často slyšíme – často jen úsilí o co největší úspěchy o co největší slávu a moc, o co největší využití co život skýtá příjemného ve všech oblastech. Co však znamená pro nás věřící křesťany nový rok? Znamená to co obsahuje tento svátek Matky Boží Panny Marie. Panna Maria dala dítěti Ježíši jen lidské tělo, ale Ježíš již při početí si přinesl z nebe božskou přirozenost, která se spojila s lidskou přirozeností. Tento Ježíš – Bohočlověk – je pro nás křesťany tím, kterého máme po celý rok následovat jak on řekl “ já jsem cesta“ – Máme věřit v pravdy, které nám Ježíš předal jak řekl -“ Já jsem pravda“ – , máme žít život v Boží milosti jak řekl – „já jsem život“. Nemáme tedy myslet jako lidé nevěřící, že hodiny našeho života se nám ukracují, ale abychom žili v lásce k Bohu a bližnímu podle slov sv. Pavla “ ať žijeme nebo umíráme patříme Pánu.“ Za tím účelem nás Ježíš zve k sobě, zejména do kostela, kde nám dává své požehnání, kde se s námi svátostně spojuje a posiluje svým slovem a svatým Božím tělem “ pojďte ke mně všichni—a já vás občerstvím a posílím.“ Ježíš byl osmého dne obřezán což byl obřad podobný dnešnímu křtu, kterým se člověk odevzdal Bohu. I my jsme byl na křtu odevzdáni Bohu a jako Ježíš žil celý život pro Boha –  i my máme žít ze křtu pro Boha. “ Kdo chce být mým učedníkem následuj mne a buď dokonalý jako nebeský Otec.“ Na této cestě v novém roce, v hodinách nám daných, nám pomáhá z nebe matka Boží Panna Maria, protože křtem jsme se stali i jejími adoptivními dětmi. Proto se za nás přimlouvá, ale také nás napomíná a radí nám. “ Cokoliv vám řekne můj syn Ježíš učiňte.“ A Ježíš k nám opravdu mluví a to buď přímo v naší duši, když se k němu modlíme nebo jej přijímáme do duše, ale mluví k nám i v hlasu církve učící.Církev učící nás vybízí každoročně na nový rok, abychom byli lidmi míru a Božího pokoje, nejenom, že mír chceme, ale že pro něj osobně něco budeme dělat. Že ho budeme mít především ve svém srdci a budeme lidmi usmiřujícími a odpouštějícími. Dnes si chceme v souvislosti s narozením Ježíše uvědomit, že Duch sv. byl původcem početí Panny Marie, Duch sv. byl s Ježíšem stále spojen, i když se neprojevoval navenek mimořádnými skutky. Duch sv. je stále principem Božího života v nás a jenom v Duchu sv. můžeme být lidmi věřícími, duchovními a bohulibými. Proto prosme Pannu Marii při dnešní mši sv. , aby se přimlouvala za křesťany, aby stále více se snažili na naší planetě vytvářet království Boží – spravedlnosti, lásky a pokoje. Amen.