Slavnost Matky Boží Panny Marie “ B “ – katechetická

17. 12. 2020

Na začátek občanského roku církev po 2.Vatikánském koncilu zařadila slavnost Matky Boží Panny Marie, aby Maria byla protipólem biblické Evy, která na začátku lidí byla příčinou hříchu, když Adamovi nabídla zakázané ovoce. Maria jako dárkyně původce života Ježíše nám v něm nabízí ovoce, vedoucí do života věčného. Maria se stává naší mocnou pomocnicí a přímluvkyní. Maria svým ANO – FIAT – STAŇ SE podle slova tvého, které řekla andělovi, řekla to i za nás a pro nás, aby nám všem zprostředkovala spásu a Spasitele Ježíše. Tím se stala vlastně spoluvykupitelkou a naší duchovní matkou. Šla jako první cestou víry, naděje a lásky za Pánem Ježíšem, naslouchala Ježíšovu učení – radostné zvěsti, uchovávala vše ve svém srdci, rozvažovala o tom a naplňovala toto učení ve svém životě. A že Ježíš vyslyší přímluvu své matky o tom svědčí přímluva Marie na svatbě v Káně Galilejské, aby Ježíš zázračně pomohl v ne ostatku vína. A Ježíš učinil první zázrak. Ježíš miluje svou matku, váží si ji, ale zároveň vyvyšuje k podobné důstojnosti i každého z nás, kdy říká, že každý kdo plní vůli nebeského Otce je mu otcem, matkou, sestrou, bratrem jak je to napsáno v evangeliu sv. Marka 3,35.. Maria se podílela nejen na radostech plynoucích z veřejné činnosti Ježíše, když učil jako ten kdo má moc a konal mocné skutky – zázraky, ale také na bolestech, když Ježíš trpěl pro nevěru a nenávist mnohých. Zejména se Maria účastnila Ježíšova utrpení, když byl odsouzen a trpěl bičování, když nesl těžký kříž a na něm v bolestech umíral. Tím se stala ještě více spoluvykupitelkou. Ježíš ocenil tuto službu obětavé lásky své matky ještě z kříže když řekl Janovi „hle tvá matka, hle tvůj syn.“ A v Janovi to řekl vlastně i nám všem v církvi. Maria je matkou církve jak zdůraznil 2. Vatikánský koncil a tedy každého z nás věřících. Proto chceme rádi poslechnout Mariino mateřské slovo „cokoliv vám řekne Ježíš, učiňte. Maria chce, aby se nám vedlo dobře, abychom byli šťastni a radostí jako ti svatebčané na svatbě v Káně. Ví však, že jenom Ježíš nás může učinit šťastnými a radostnými a proto nás k němu posílá. Ať v tomto novém roce rádi nasloucháme Ježíšovým slovům a snažíme se je ke svému štěstí a radosti plnit. Ať nastane i v našich rodinách a v naší farnosti zázrak proměnění vody ve víno, totiž proměna vlažného náboženského života v život horlivý. Ať všichni rádi jako Maria putujeme do Betléma, do domu chleba to je do kostela, abychom se tam setkali jako pastýři s Božím Synem Ježíšem a přijali od něj Ducha sv. jak jsme o tom četli z listu sv. Pavla Galaťanům a mohli upřímně volat k Bohu Abba – náš milý otče, děkujeme ti, že jsme tvoji synové a dcery.