Květná neděle “ C „

15. 03. 2019

1/ Průvod s ratolestmi: Několikrát v církevním roce jdeme v průvodu za Ježíšem. Na svátek Uvedení Páně do chrámu držíme v rukou svíce na znamení, že Ježíš je naším světlem pravdy, lásky a života věčného. Při Vzkříšení jdeme za Kristem vzkříšeným, Pánem života a vítězem nad smrtí a hříchem. Při Božím Těle jdeme za Kristem skrytým pod způsobou chleba, abychom vyznali víru v Ježíše, který je pro nás chlebem věčného života. Dnes budeme v průvodu držet ratolesti a budeme napodobovat průvod apoštolů a učedníků při vjezdu Ježíše do Jeruzaléma a budeme v Ježíši vyznávat svého krále. Ne krále ve smyslu světských vládců a panovníků, ale budeme vyznávat v Ježíši krále Božího, jehož království není z tohoto světa, ale na tomto světě je jako království pravdy, spravedlnosti pokoje, lásky a Božího života. S tímto Ježíšem – králem – chceme kráčet tímto životem jako putující Boží lid ve víře, lásce a naději, v radosti i bolesti. Chceme si dnes také uvědomit, že Jeruzalém má v dějinách spásy mimořádný význam pro vykupitelskou oběť a smrt na kříži Pána Ježíše a proto zůstává Jeruzalém symbolickým městem Božího království. Všichni větřící putujeme – podle Bible – do nového Jeruzaléma, kde uvidíme svého Pána tváří v tvář jako vítězného krále a tam mu budeme definitivně provolávat – hosana – sláva. Ať jednou k těmto vítězným učedníkům patříme i my, když už tady na zemi jsme šli za Ježíšem, Božím králem.

2/ Pašije podle svatého Lukáše: Po celou dobu postní jsme rozjímali o Ježíši Kristu na křížové cestě a dnes čteme oficielní zprávu z Písma sv. Nového zákona o událostech utrpení, smrti Pána Ježíše. Čteme sice vážné zprávy o bolestných a smutných událostech v životě Pána Ježíše a přece jsou to nejdůležitější zprávy evangelií. Zde nejvíc Ježíš naplnil své poslání,pro které přišel na svět – vykoupit lidi ze hříchů a zachránit je od smrti věčné. V těchto zprávách sledujeme především Ježíše podle evangelisty sv. Lukáše, který dává těmto zprávám svůj akcent. Všímá si především Ježíšovy lásky ke všem lidem: k věrným a dobrým, ale i ke zlým a hříšným. Ježíšova láska k lidem vrcholí v daru chleba a vína jako svého obětovaného těla a krve na kříži. Ježíšova láska se ukazuje v krvavém potu v Getsemanské zahradě, v přijetí kříže za hříchy všech lidí, v zástupné obětní smrti za všechny lidi, ve vstoupení do opuštěnosti od Boha. Lukáš si všímá i dalších lidí: věřících učedníků, zvláště pak žen jako Panny Marie a nechává se nadchnout jejich vírou, která se projevovala skutky lásky, věrnosti a statečnosti. Lukáš si všímá i lidských slabostí těch nejvěrnějších – apoštolů: lidských ohledů, strachu, zbabělosti, dokonce i zapření Petrovo a zrady Jidáše. Lukáš nám ukazuje jak snadno se dal dav lidí zmanipulovat ke zlu, k fanatickému odsouzení nevinného Ježíše. Lukáš ukazuje prospěchářského a svým způsobem nespravedlivého soudce Piláta a poživačného světáka Heroda, jakož i tvrdé a pyšné zákoníky a farizeje ve veleradě. S Lukášem sledujeme i Šimona z Cyreny, lotra po pravici, kterému Ježíš slíbil spásu, i setníka, který pod křížem přijal první impulzy víry. Chceme se ptát zároveň i na náš vztah k Pánu Ježíši, na jaké straně my mnohdy stojíme, zda-li sice slovy se k Ježíši hlásíme, ale skutky ho jako apoštolové zrazujeme a zapíráme. Ať tyto pašije v nás vyvolají lítost, díky i prosby. A zapamatujme si, že jen po křížové cestě života s Ježíšem dojdeme k cíli pozemskému a věčnému. Amen.