Děkovná mše sv. k 50. výročí kněžského svěcení P.Rudolfa Preye v Lenešicích

25. 06. 2022

V pátek 24. 6. 2022 se konala v kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích děkovná mše sv. k 50. výročí kněžského svěcení P. Rudolfa Preye, který svěcení přijal od biskupa Štěpána Trochty v Litoměřicích 24. 6. 1972. Děkovné mše se zúčastnil jako hlavní celebrant otec biskup Jan Baxant z Litoměřic, dále 5 kněží koncelebrantů, věřící z farností Lenešice, Postoloprty a Louny. Mezi hosty byli také pan Antonín Randa za Cestu 121, starosta obce Lenešice, lékař Dr.Fišer s manželkou, starosta obce Velemyšleves, pan Zdeněk Plaček za organisaci Lenos. Zpěvem mši doprovázel pěvecký sbor z Chomutovska a na varhany hrála paní Marie Immerová.

Biskupa přivítal P. Rudolf Prey, když zdůraznil, že se jedná již o třetí návštěvu biskupa v Lenešicích. Ta první byla po zřícení věže, aby požehnal jejímu znovu vystavění, druhá byla, když přišel dát povolení sloužení mší v kostele i když se v něm ještě pracovalo a vždy požehnání biskupa přispělo k úspěšnému pokračování stavby a tak i dnešní požehnání přispěje k dokončení interiéru, dej to Bůh. Mše byla sloužena kombinovaně k sv. Janu Křtiteli a Srdci Ježíšovu. Tyto dvě skutečnosti také vyzdvihl pan biskup ve své promluvě a navíc se zmiňoval o svém spolubratru ze semináře P. Rudolfovi, se kterým si tehdy dobře rozuměli a také sdíleli společný osud diety pro zdravotní potíže.

Při mši pan biskup sám podával věřícím svaté přijímání a po svatém přijímání P. Rudolf Prey poděkoval jak panu biskupovi, tak kněžím koncelebrantům. všem věřícím za společné děkování za dar 50. letého kněžství. Na závěr dal pan biskup slovo P. Rudolfovi, který vysvětlil svůj vztah k sv. Janu Křtiteli s tím, že do kostela sv. Jana Křtitele v Teplicích začal prvně přicházet, tam také začal ministrovat, přijal první sv. přijímání, svátost biřmování od biskupa Trochty a přijal jméno Jana Křtitele, od děkana kostela Jana Křtitele dostal doporučení ke studiu na kněze, v kostele Jana Křtitele prvně jako jáhen kázal, v den sv. Jana Křtitele byl vysvěcen na kněze a druhý den v kostele sv. Jana Křtitele měl svoji první mši a pokud si může vybrat z výroků Jana Křtitele pak ten jak Jan Křtitel říká: Já se musím menšit, On (Ježíš) musí růst.

Po závěrečném požehnání biskupa byli pozváni kněží i věřící k posezení a občerstvení – agape – na faru, neboť bylo deštivo, ale později se počasí změnilo, takže posezení mohlo se konat i před kostelem. Bohu díky za důstojné oslavení 50. létého výročí, bohudíky i za déšť, bohudíky i za následné slunečno, takže mezi všemi přítomnými vládla radostná nálada a došlo ke vzájemným rozhovorům a bratrským vztahům. Velký dík patří paní Marii Immerové, která měla na starost připravit hostinu po mši a ženám, které jí pomáhaly. Pan biskup také o této události napsal do pamětní knihy farnosti Lenešice. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.