6. neděle v mezidobí “ C „

4. 02. 2019

Lidé si často ke svátku nebo narozeninám přejí radost a štěstí. Lidé všeobecně ve svém srdci touží po radosti a štěstí v životě. Dnešní Boží slovo, zejména evangelium je o těchto hodnotách, i když jejich obsah je daleko hlubší. Ježíšovo celé učení je radostné učení o Božím království. Ježíš přijetí tohoto Božího království a jeho učení garantuje štěstím a radostí. Domníváte se, že lidé doby Pána Ježíše tuto nabídku učení o radosti a štěstí s ochotou přijímali? Mnozí ano a s nadšením, jiní toto však odmítali. Ne nadarmo Panna Maria obdržela od proroka Simeona proroctví, že její syn Ježíš bude k pádu i povstání mnohých.Svatý Lukáš ukazuje dva druhy lidí a to ty, kteří přijímají Ježíšovu nabídku štěstí a ty, kteří ji domítají. Ti první jsou opravdu šťastní, těm druhým říká Pán Ježíš běda vám. I dnes se lidé rozdělují v podstatě na dva tábory: na lidi  pouze pozemsky smýšlející, kteří hledají štěstí a radosti v opačných hodnotách než je Ježíšovo učení a to v bohatství – nejenom v penězích, ale také v majetku, v úspěších, kariéře, moci atd., hledají štěstí ve stále novém nasycení těla a to nejenom v jídle a pití, snaží se dostat do dobré nálady různými zábavami, aby ve smíchu a legraci zapomněli na vážnost života. Člověk světsky smýšlející koná vše nejen pro peníze, ale mnohdy ještě více pro chválu a uznání. Ježíšovo slovo však takovým lidem říká: Vy vůbec skutečně šťastní nebudete, naopak budete naříkat a bědovat, protože to hlavní vám bude chybět, protože to ani nebudete chtít mít – totiž Boha a jeho království tady na zemi a pro celou věčnost. Podle Pna Ježíše  – Božího Syna opravdu šťastní budou ti, kdo Boha a jeho království přijímají. A to budou právě ti, kteří jsou ve světě chudí, totiž pokorní a skromní. Šťastní budou i ti kdo hladoví. Nejenom ti co musí i s výdaji na běžný každodenní život kalkulovat, nejen ti co se musí uskrovnit a postit, ale i ti, kteří hladoví duchovně po stále hlubší pravdě a stále opravdovější lásce a nenechávají se nasytit povrchnostmi konzumní společnosti. Šťastní budou i ti kdo pláčou, protože tím ukazují, že mají ještě srdce v těle a nejsou tvrdými, bezcitnými cyniky, kteří jsou schopni všeho zla bez jakéhokoliv soucitu. Šťastní budou i ti kdo pro Boží království a hodnoty Ježíšova učení budou trpět na těle nebo na duši, protože jejich štěstím bude vědomí, že žijí důstojný život člověka stvořeného k obrazu Božímu. Papež František ve své exhortaci o svatosti Gaudete et exultate rozvádí Ježíšova blahoslavenství a dodává k tomu, že to jsou znamení svatosti. Ježíšovo slovo pravdy, lásky a pravého života, který přináší radost a štěstí je zde na zemi již dva tisíce let a bude jistě i nadále, vždyť sám Ježíš slíbil, že nebe a země pominou, ale jeho slovo nepomine. Na nás je do jaké skupiny se zařadíme, koho budeme poslouchat a následovat. Měli bychom umět s apoštoly říci: Pane, ke komu půjdeme, ty máš slova věčného života. Amen.