5. neděle v mezidobí “ C „

16. 01. 2019

Biskupové na jedné ze synod biskupů v Římě se zabývali novou evangelizací Evropy a vydali prohlášení, že sice již nehrozí marxistický ateismus, ale po celé Evropě je rozšířena jiná forma ateismu a sice praktického materialismu, která vede lidi k tomu, že myslí a jednají bez Boha, jakoby Bůh nebyl. Lidé v Evropě se proto budou muset znovu rozhodnout pro Ježíše a jeho poselství. I papež František vybízí k nové evangelisaci ve své exhortaci Evangelli gaudium. Dnešní Boží slovo jakoby chtělo potvrdit to co pro novou evangelisaci vyhlásili biskupové, že totiž základem nové evangelisace má být poznání, že Kristus má lidi rád a proto jim chce dát věčný život. V nové evangelisaci musí proto být základem pravda o nesmrtelnosti duše, o vzkříšení a věčném životě. Právě o těchto hodnotách jsme četli zejména v čtení z listu sv. Pavla ke Korintským z 15. kapitoly. A v evangeliu jsme slyšeli o Ježíši Kristu jak hlásal slovo Boží velkému množství lidí a proto využil lodi Petrovy, aby byl lépe viděn a slyšen. Jakoby chtěl Ježíš dát příklad i dnešní době, že podporuje vynalézavost v šíření Božího slova. A skutečně v dnešní svobodné době pro církev je možnost velké vynalézavosti v šíření Božího slova a to nejen v kostele v kázáních, v katechezích pro děti a dospělé, v dětských mších, v biblických hodinách, ale také i mimo kostel na př. v přednáškách, kursech, duchovních cvičeních. Kromě toho je v současnosti velká možnost šířit Boží slovo novinami a časopisy, letáky, brožurami a knihami, ale také prostřednictvím rozhlasu, víme že existuje u nás i katolické radio Proglas, televise Noe a je mnoho náboženských videofilmů, magnetofonových kazet a pod. Pán Ježíš nám dnes ukazuje, že některé ze svých učedníků pověřuje zvláštním způsobem k evangelisaci a to jsou apoštolové, později jejich nástupci biskupové a kněží, misionáři, zkrátka rybáři lidí. Takovým způsobem povolal Ježíš i Petra a Pavla. Ježíš rád povolává nejen lidi spravedlivé, ale i hříšníky, aby uměli říci jako Pavel: “ Já jsem nejmenší z apoštolů“, tj. aby byli pokorní, Petr zase řekl Pánu Ježíši jak jsme to slyšeli :“Pane, odejdi ode mně, jsem člověk hříšný.“ A přece víme, že Pavel se stal největším z misionářů. Petr zase prvním z apoštolů, který ve svých nástupcích nosí rybářský prsten na znamení, že je určen “ lovit lidi“ pro Boží království. Kromě pokorného smýšlení žádá Pán Ježíš od svých apoštolů i pevnou víru. Na příklad Petr ukázal svou víru v Pána při dnešním rybolovu, protože dal stranou svůj praktický rozum, že na hlubině se nic nechytí a uvěřil Pánu Ježíši a skutečně došlo k hojnému rybolovu.Mohli bychom říci, že nepřijal Ježíšovo slovo jako slovo lidské, ale jako slovo Boží. Ještě častěji bude Petr konfrontován s touto alternativou: když se bude spoléhat na sebe, neuspěje, bude zrazovat, bude zbabělý, bude se topit, když však bude jednat ve víře v Pána Ježíše bude konat podivuhodné věci. Dnešní Boží slovo ukazuje, že v nové evangelisaci nejde o nic jiného než se vrátit k pramenům starokřesťanského hlásání Božího slova. I dnes je základem víry to co sděloval sv. Pavel v listě Korinťanům. Víra v Ježíše Krista ukřižovaného a vzkříšeného. Bez této víry by bylo úsilí o novou evangelisaci se všemi lidskými znalostmi, taktikami, prostředky, se vším lidským namáháním bezvýsledné, plané jako noční rybolov Šimona Petra. Zároveň je třeba, aby křesťané z pouze vlažného křesťanského života,jakoby z mělčiny, začali žít tou vírou, kde dají na první místo Ježíše Krista a jeho království a to je jakoby hlubina, kde se dějí zázraky. Jestliže někteří lidé dnes raději vyhledávají náboženské sekty a různá nová náboženství s argumentem, že katoličtí křesťané mají rozmělněnou víru a nežijí podle své víry, pak je i dnešní evangelium vykřičníkem, že Ježíš si přeje nejen od Šimona, ale od všech křesťanů, aby zajeli na hlubinu víry a lásky, kde mocně působí milost Boží, kde je třeba, aby byl křesťan plně odkázán na Ježíše Krista. To je hlubina, když umím říci se sv. Pavlem: „Boží milostí jsem co jsem a jeho milost, kterou mi udělil, nezůstala ležet ladem.“ Přeji Vám všem, abyste zakoušeli hlubinu Božího života a tak kolem sebe mohli šířit království Boží, spravedlnosti, lásky a pokoje. Amen.