4. neděle v mezidobí “ C „

13. 01. 2019

Slyšeli jsme v evangeliu o Ježíši, který vystoupil v synagoze, aby předčítal a vykládal Písmo sv. jak bylo tehdy zvykem. Ježíš byl svými rodiči od útlého dětství  veden do synagogy a do chrámu, aby si zvykl v chrámě se modlit, naslouchat slovu Božímu, aby tam zakoušel přítomnost Boží. Proto uměl již 12 letý Ježíš říci svým rodičům, když ho hledali a nalezli v chrámě: “ Nevíte, že musím být tam, kde je můj nebeský Otec.“ Podle příkladu Pána Ježíše je i pro současnost třeba, aby rodiče brali podle svých možností své malé děti do kostela k Bohu a Pánu Ježíši. Ježíš přece řekl také: “ Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží.“ Jestliže jsem také četl krásný úryvek z 1. listu sv. Pavla Korinťanům o nejvzácnější cestě křesťana tj. o cestě Boží lásky, pak si chceme uvědomit, že je to láska, která od Boha přichází jako dar pro věřícího a to daný hlavně v kostele a zprostředkovatelem této lásky je Pán Ježíš. Je nám líto, že mnozí rodáci v Nazaretě tuto Ježíšovu lásku odmítli, protože odmítli nejdříve víru v Ježíše. Přijímali Ježíše jen přirozeným rozumem a světským způsobem. Bohužel je tomu mnohde i dnes. Kdybychom dnes přečetli tuto krásnou velepíseň lásky člověku nevěřícímu, světsky smýšlejícímu, asi mu to moc neřekne, protože jenom víra otevírá dveře duše pro tuto Boží lásku. Zahleďme se na Pannu Marii jak uměla tuto lásku naplňovat: Láska Boží nedělá co se nepatří – Maria byla bez hříchu. Má zármutek, když se dělá něco špatného – Maria trpěla pro zlobu lidí a jejich nevěru. Láska je dobrosrdečná – Maria na svatbě v Káně prosila za svatebčany. Raduje se, když lidé žijí podle pravdy – tak i Maria se z toho radovala. Láska nikdy nepřestává – Maria nám ukazuje, že její láska šla i na křížovou cestu a pod kříž a i po jejím nanebevzetí ze své lásky k lidem se zjevuje. Sv. Pavel nám říká, že i bez lásky je možno vykonat různé velké věci na př. mnoho znát, rozumět mnoha tajemstvím, dokonce přehnaně říká i hory přenášet –  a toto vše můžeme pozorovat i v dnešní společnosti. Dokonce sv. Pavel říká, že i bez lásky je možno udělat mnoho dobrého na př. rozdat věci pro chudé, přehnaně zase říká i do ohně skočit. Ale pak dodává, že ve srovnání s láskou jsou tyto skutky pouhé n i c , bez užitku. Proto je dnešní svět lidí tak studený, často arogantní a sobecký, protože je bez obětavé Boží lásky. Nejen děti, ale i dospělí by měli znovu nalézt cestu do chrámu za Pánem Ježíšem, protože jen zde může být jeho duše zbavena malé víry či nevěry a jen zde může přijmout tu největší hodnotu člověka, totiž  o b ě t a v o u  l á s k u  B o ž í. Ježíš chce tuto obětavou lásku darovat jak dětem, mládeži, dospělým na př. rodičům, manželům, aby nezanikl svět jak to prohlásil pan kardinál Štěpán Trochta. Pane Ježíši, dokud žijeme trvá víra, naděje a láska, až přijdeme k Tobě do nebeského domova pak bude existovat jen láska. Ať si ji tam přineseme co nejvíce ve své duši, o to prosíme na přímluvu Panny Marie. Amen.