28. neděle v mezidobí “ C „

5. 10. 2019

Dnešní evangelium ukazuje Ježíše, který zázračně uzdravil 10 malomocných. Malomocenství nebo-li lepra je velmi nakažlivá nemoc a za doby Pána Ježíše to byla i smrtelná nemoc. I dnes sužuje lidi světa, zejména tzv.třetího světa. Je známo, že v dnešní době je ve světě asi 15 milionů malomocných. Dnes ovšem již existují léky, ale jsou velmi drahé pro celkovou léčbu a vyléčení nakažených touto nemocí. Církev Pána Ježíše se vždy chtěla podobat svému zakladateli a proto se ujímala také malomocných. Uvedu tři příklady za všechny: Pater Damián de Veuster – Belgičan, který na ostrově Molocai, blízko Havaje 12 let sloužil malomocným až sám se stal obětí této nemoci a ve svých 49 letech zemřel. Katolický laik Roul Foulereu, Francouz, zasvětil svůj život se svou manželkou Magdalenou službě malomocným. Jezdil po světě, byl i v OSN, prosil o peníze, o pomoc na léky, na zřizování ústavů pro malomocné. Zemřel v r.1977 a podařilo se mu za svůj život vyléčit 3 miiony nemocných. Svatý papež Jan Pavel II., který tento měsíc slavil výročí svého zvolení, navštěvoval na svých cestách nemocné, rovněž i malomocné. Církev tedy stále pomáhá trpícím na těle a duši a vede je k Ježíši. “ Nepotřebují zdraví lékaře, ale nemocní.““ Lékař léčí, ale Bůh uzdravuje.“ Všimněme si však malomocných z evangelia ještě z jiného pohledu. Malomocní byli pro svou nakažlivou nemoc vyřazeni z normálního života, ale i z církevního společenství a museli se vyhýbat lidem a volat “ nečistý, nečistý…“ Tito nemocní se však nebáli Ježíše a přišli k němu a prosili ho: “ Ježíši, smiluj se nad námi.“ A Ježíš měl s nimi soucit, uzdravil je a poslal je ke kněžím, aby byli úředně prohlášeni za čisté a zařazeni do normálního společenství lidí. Jen jeden z deseti se však vrátil a děkoval Pánu Ježíši. Můžeme o tomto jediném říci, že pouze tento jeden nebyl uzdraven pouze na těle, ale i na duši. Z tohoto pro nás plyne poučení: I my máme umět jako malomocní prosit Ježíše “ smiluj se nade mnou.“ Vždyť všichni jsme svým způsobem v ohledu duše “ málo mocní“, nemůžeme si dát milost Boží sami, nemůžeme si dát spásu sami, nemůžeme si očistit duši sami, nemůžeme si dát věčný život sami sobě…To vše může Ježíš, který za nás zemřel a vstal z mrtvých. Jak je dobré, když se podobně modlíme na př. na křížové cestě“ smiluj se nad námi Pane Ježíši Kriste nebo v litanii k Božskému srdci “ smiluj se nad námi“ u každé prosby. Jak je dobré, když tuto prosbu říkáme i při mši sv. ať už v úkonu kajícnosti “ smiluj se nad námi Pane – hřešili jsme proti tobě“ a před sv. přijímáním “ beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.“Sv. Terezie z Avily kdysi řekla: “ Kdybych mohla, vystoupila bych na nejvyšší horu a volala bych do celého světa: lidé modlete se, modlete se, modlete se.“ Dodal bych k tomu: modleme se často “ Pane, smiluj se nad námi.“ Kdysi jsem slyšel výrok Karla Gotta – zpěváka. kde na otázku co pokládá za největší úspěch dne řekl: “ Když mohu uléhat s čistou duší.“My tuto možnost uléhat s čistou duší máme každodenně, protože Ježíš nám chce každodenně očistit duši. Máme-li na duši těžší formu nemoci, snad malomocenství těžkého hříchu, pak pro nás platí příklad Pána Ježíše. Poslal malomocné za kněžími. I nás Ježíš posílá za kněžími církve, aby tito jeho jménem nás prohlásili  za Ježíšem očištěné a zdravé na duši.Jako uzdravený Samaritán přišel děkovat Pánu Ježíši, tak i my máme Pánu Ježíši děkovat. Mše sv. se nazývá také díkůvzdání – eucharistie. Zde děkujeme Pánu Ježíši za spásu, za Boží život, za odpuštění. Bohužel i v dnešní době jako v době Pána Ježíše je mnoho “ nevděčných“ pokřtěných, protože nepřicházejí za Pánem Ježíšem do kostela děkovat. Tím více je třeba každého z nás, abychom i zástupně prosili a děkovali za ty, kteří zde nejsou s námi. O to se snaží zejména úcta k Božskému srdci, kterou nám Ježíš předal prostřednictvím sv. Markéty Marie Alacoque. Na závěr bych chtěl srdečně jménem svým, ale i Pána Ježíše poděkovat všem vám, že za Ježíšem přicházíte do kostela prosit i děkovat. Ať pro vás vždy platí slovo Pána Ježíše až budete odcházet domů: „vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila. “ Amen.