2. neděle adventní “ C „

26. 11. 2018

V této adventní době i v celém novém liturgickém roce nás bude provázet evangelista sv. Lukáš. Evangelista Lukáš nám může být velmi blízký: byl vzdělaným člověkem – lékařem v Antiochii a uvěřil radostné zvěsti, kterou hlásal sv. Pavel. Neviděl sice Ježíše osobně, ale setkal se pravděpodobně s Pannou Marií a s mnoha očitými svědky Pána Ježíše a navštívil všechna místa, kde Ježíš žil a působil. Protože pak sám horlivě hlásal radostnou zvěst o Ježíšovi, byl vyzván věřícími i apoštoly, aby sepsal katechezi radostné zvěsti o Ježíši Kristu a o působení prvotní církve. Lukáš má oproti druhým evangeliím určité zvláštnosti, protože jeho evangelium bylo určeno především pohanokřesťanům: 1/ Především zasazuje Ježíšův život do historického rámce, uvádí konkrétní historické osoby za kterých Ježíš žil, jak je to zřejmé i z dnešního evangelia. Jako kdyby Lukáš myslel i na naši generaci, která je racionální a chce hmatatelná fakta. 2/ Lukáš rád používá srovnávací metodu a proto narození Ježíše Krista srovnává s narozením Jana Křtitele a vyzdvihuje přednost i velikost Ježíšovu. 3/ Zejména pro pohanokřesťany uvádí Lukáš i zprávu o narození a dětství Ježíše, protože pohané tehdejší doby, rovněž i my vyzdvihujeme rádi v životopisech velkých lidí jejich narození, mládí a proto jsme Lukášovi vděčni, že můžeme jeho zprávy číst zejména o vánocích. 4/ Vděčíme Lukášovi, že zveřejnil ta podobenství, kde Ježíš zdůraznil milosrdenství a odpuštění Boží na př. o milosrdném Samaritánovi a marnotratném synu. Ježíšovu lásku, milosrdenství a odpuštění zdůraznil Lukáš v Ježíšovu vztahu k celníkům a hříšníkům, zejména také k ženám a lotru po pravici na kříži. Lukáš jako lékař si všímá také Ježíšových zázraků a některé doplňuje lékařskými poznámkami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Jak nás má oslovit dnešní úryvek z Lukášova evangelia? Že Pán Ježíš uskutečňuje svůj advent – příchod do každé historické doby, i když je to doba neklidná, nesvobodná, i když je země podmaněna vojenskou mocí anebo je v krizi ekonomické nebo politické, i když je málo víry a je mnoho hříšných lidí a všeobecného zla. Tehdejší doba nebyla nejpříhodnější pro příchod Božího Syna – a přece přišel. Pán Ježíš posílá své posly, aby svým hlasem i příkladem připravovali cestu Pánu do lidských duší. Tehdy to byl Jan Křtitel, dnes zejména hlas papeže Františka, ale i hlas Panny Marie v jejích zjeveních pro lidi věřící a pro lidi nevěřící je poslem a hlasem celá církev, která hlásá vhod nebo nevhod Boží vůli s člověkem. Lidé se mají otevřít Bohu a Ježíši, aby obdrželi spásu tj. nový život do duše, protože člověk pokřivil obraz Boží v sobě. Člověk se chtěl a stále znovu chce vytrhnout ze závislosti na Bohu a chce být nezávislý, ale tím klesá sám i s druhými do nekontrolovatelné neovládanosti, do povýšenosti a tvrdosti, do pohrdání životem svým i druhých lidí. To je obraz i současného člověka, což se projevuje v mnoha filmech prezentujících násilí ve zločinnosti dospělých i mládeže, v terorizmu, v potratové mentalitě i eutanazii, v pohrdání člověka člověkem. Záchrana a spása člověka je možná jen od Ježíše Krista tehdy i dnes. V žádném jiném jménu není spásy. Co “ spasitelů“ již lidstvo zažilo ať velkých a mocných nebo malých a zdánlivě lidumilných, ale jejich lék se ukázal jako neúčinný. I dnes platí jako v době Jana Křtitele, že člověku je třeba, aby změnil své smýšlení, aby dosavadní život uznal za neplodný a otevřel se Bohu skrze hlasy Božích poslů, ať je to hlas věřícího laika, ať je to hlas kněze , biskupa nebo papeže, ať je to hlas zprostředkovaný sdělovacími prostředky či hlas po osobním zážitku v nitru člověka. Kdo tento hlas přijme a uzná ho jako za doby Jana Křtitele a dá se na pokání, je na cestě ke Spasiteli a ke spáse. V dnešní době je opět více a hlasitěji slyšet hlas volajícího na poušti tohoto světa bez Boha. Otevřme se tomuto hlasu církve v této adventní době a urovnejme cestu Pánu Ježíši do své duše. Pán rád přijde ke každému a nebude pátrat po minulosti. Pane Ježíši, děkujeme Ti, že chceš spasit všechny lidi ze svého velkého milosrdenství. Amen.