18. neděle v mezidobí “ C „

23. 07. 2019

Nevím jak by znělo mnohým dnešním lidem čtení z knihy Kazatel o marnosti anebo slovo Pána Ježíše z evangelia sv. Lukáše proti hromadění bohatství a chamtivosti. Vždyť pro mnoho dnešních lidí se stává majetek a hmotné věci nejdůležitější a prvořadou hodnotou. Že by měly být marností, že by měly být bláznovstvím? Na to ani nepřijde jediná myšlenka. A přece dnešní Boží slovo chce jasně říci všem lidem anebo alespoň nám věřícím, že bez Boha a jeho království, bez víry v Ježíše Krista, bez věčného života by opravdu všechno pozemské bohatství a majetek bylo marností a bláznovstvím. Podobenství Pána Ježíše chce říci, že mnoho majetku, vysoké postavení ve společnosti, neudělaly ještě člověka lepším, spíše naopak! To poznali mnozí lidí, především však svatí. Na př. sv. Ignác z Loyoly, když byl bohatým šlechticem a důstojníkem, byl prostopášným, málo věřícím, málo zbožným a až po svém těžkém zranění se v nemocnici rozhodl zříci se všeho svého bohatství a získat jiné poklady, totiž ty, které obohacují duši. Podobně i sv. Alfons poznal jak je nebezpečně a svůdné bohatství kariéry a peněz. Když byl nejdříve úspěšným soudcem avšak intrikami nepoctivých a bohatých protivníků prohrál proces a proto se rozhodl hledat v duchovních hodnotách pravé bohatství a poklady. Jak je svůdné bohatství i nebezpečné pro spásu nám ukazují i běžné příklady ze současného života. Většina domácností má různé technické vymoženosti jako pračku, ledničku, elektrické nebo plynové vytápění, mnohé rodiny mají i auto. Lidé by měli mít více času nejen pro sebe navzájem, ale především také pro Boha, aby snáze i častěji přišli, vlastně spíše přijeli do kostela. Opak je však většinou pravdou. Bůh se z jejich života zcela vytratil. Chata, chalupa, auto, cestování, dnes i do ciziny, televize, video, internet, mobil a jiné vymoženosti techniky je od společenství s Pánem vzdalují. Lidé jsou opojeni sami sebou, věcmi, bohatstvím, úspěchy, kariérou. Žijí si klidně, vesele si užívají v létě i v zimě – vždy se najde nějaká změna pro potěšení. Podobně to řekl Pán Ježíš v podobenství, které jsme četli: “ Klidně si žij, jez,pij, vesele hoduj.“ Že existuje Bůh nebo nesmrtelná duše o tom se raději nepřemýšlí, tím méně, že by se ve smrti měla odevzdat duše Bohu. Ježíš nás ve svém evangeliu minulou neděli v modlitbě Páně Otče náš učil správnému pořadí hodnot v životě. Na prvním místě má člověk dávat Boha a teprve potom hodnoty lidské.“ Hledejte nejprve království Boží a vše ostatní bude vám přidáno.“ Z tohoto důvodu Ježíš v dnešním evangeliu odmítl pomoci mladšímu bratrovi ve sporu o dědictví se starším bratrem.Ježíš dobře poznal, že oba bratři dychtí pouze po majetku a o Boží hodnoty nemají žádný zájem. Ježíš přišel lidem přinést jiné dědictví. Dědictví Božího života už zde na zemi a jednou zcela a plně v nebi. Toto dědictví znamená být v živém spojení s Bohem a Ježíšem Kristem v bohatství pokoje, radosti a štěstí v duši. Ježíš dal svým učením i svým příkladem jasné směrnice všem křesťanům všech dob jak se mají chovat k majetku a k pozemským věcem vůbec. Že nemají být pro ně prvořadou hodnotou nebo cílem, ale vždy jen prostředkem k vyšším cílům Božím a k duchovním hodnotám. Tak to také vždy znovu zdůrazňují vyhlášení církve ať už koncilními dekrety nebo encyklikami papežů.Aby pro nás křesťany nebylo všechno pozemské marností a bláznovstvím je třeba, aby toto všechno sloužilo jako prostředek k vyššímu cíli a to k lásce k Bohu a bližnímu. Ať křesťan umí všechno na př. svou práci, všechny své úspěchy i neúspěchy, radosti i trápení, všechno co vlastní, obětovat Bohu především ve mši sv. a Pán Ježíš toto všechno promění v drahocenný poklad duše. Pane, děkujeme Ti, že nás z lásky moudře poučuješ, protože chceš naše největší dobro a to spásu duše. Ať nikdy neulpíváme na pomíjivých hodnotách, ale spíše si vždy řekneme “ co mi to prospěje pro věčnost?“ Amen.