18. neděle v mezidobí “ A “ katechetická III

1. 06. 2020

V dnešní katechetické promluvě chceme rozjímat o bohoslužbě slova: čtení z Písma sv., evangelium,žalm, homilie, vyznání víry a modlitba věřících ( přímluvy ).                                                                                                                                                           Pán Ježíš řekl na poušti při svém pokušení: “ Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst. “ chceme rozjímat o první části mše sv., která se nazývá bohoslužba slova. Ve čteních z Písma sv., Starého zákona a Nového zákona Bůh nám nabízí duchovní pokrm. Jelikož Písmo sv. je inspirovaným tj. vdechnutým Bohem, proto na konci každého čtení zaznívá“ Slyšeli jsme slovo Boží a věřící odpovídají Bohu díky a v případě evangelia je to slovo Pána Ježíše, proto se na konci odpovídá: Chvála tobě Kriste. V neděli a o slavnosti je možno číst 3 čtení tj. ze Starého zákona, ze skutků apoštolů nebo listů sv. apoštolů a pak evangelium. Aby se věřící co nejvíce poučili i posvětili Božím slovem, liturgická obnova stanovila tříletý cyklu A, B, C – ve kterém jsou vždy rozličná čtení i evangelia, na př. evangelia A jsou ze sv. Matouše, evangelia B ze sv. Marka, evangelia C jsou ze sv. Lukáše. Evangelium sv. Jana doplňuje vždy tato tři evangelia A, B, C. Církev říká o Písmu sv. , že Starý zákon se naplňuje v Novém zákoně, Pán Ježíš nepřišel Starý zákon zrušit, ale naplnit. Slova v apoštolských listech pak posilují víru v Pána Ježíše, např. dnešní věta z listu sv. Pavla k Římanům 8,35 – 39 je velmi povzbudivá  pro všechny věřící: “ Ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani nic přítomného, ani nic budoucího, ani mocnosti, ani výška, ani hloubka a vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíši našem Pánu.“Čtení ze Starého zákona a čtení ze Skutků apoštolů a apoštolských listů může číst lektor – muž nebo žena, zatímco evangelium čte kněz nebo jáhen. Zatímco během čtení věřící sedí a naslouchají, na evangelium všichni na znamení úcty K Ježíši Kristu stojí a ubezpečí se na zvolání kněze Pán s vámi – I s tebou, že věří, že k nim mluví skrze kněze Pán Ježíš. Ve slavnostních mších sv. se ještě uctívá slovo Pána Ježíše – evangelium okuřováním kadidlem a u ambonu ministranti drží hořící svíce na znamení, že slova Pána Ježíše jsou světlem světu. Následná homilie, na kterou věřící sedí, objasňují a aktualizují slova Boží pro současnost a místní společenství. Po prvním čtení následuje žalm z knihy žalmů Starého zákona, kterých je 150 a tento se buď zpívá a nebo recituje a vřící buď zpěvem nebo recitací odpovídají žalmovou odpověď. Po druhém čtení je tzv. zpěv aleluja – což je většinou verš z evangelia, který se může zpívat nebo recitovat. Homilie kněze je povinná pro kněze v neděli a zasvěcené svátky, ve všední dny se doporučuje, zvláště v době adventní, postní a velikonoční. Vyznání víry následuje po homilii a všichni stojí a modlí se společně Nicejsko-cařihradské vyznání víry, které je předepsáno pro neděle a zasvěcené svátky, vyjímečně je možno užít Apoštolské vyznání víry. Poté se bohoslužba slova uzavírá přímluvnými modlitbami. Tyto modlitby jsou skutečně velkým darem koncilní obnovy, že spolu s knězem se všichni věřící modlí za potřeby církve, za státní představitele a spásu celého světa, za ty, které tíží různé nesnáze, za potřeby místního společenství. Přímluvy může pronášet opět lektor – muž anebo žena a věřící se připojují na prosby modlitbou prosíme tě vyslyš nás anebo Pane smiluj se. Úvod a závěr přímluvných modliteb koná kněz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Jak jsme si ukázali, je třeba, aby věřící se aktivně podíleli na bohoslužbě slova svými odpovědmi, aby se podíleli na postojích a za tím účelem jsou v kostele brožurky Liturgických modliteb a je třeba, aby si věřící vše dobře osvojili. Bohu díky, většina z vás toto vše již zná a ovládá a proto všem vyslovuji svůj dík. Amen.